Gå til innholdet

Klagenemnd

Alle utdanningsinstitusjoner under Lov om universiteter og høyskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. uhl § 5-1.

Klagenemndas medlemmer

Klagenemnda ved DMMH er opprettet av høgskolens styre. Klagenemnda består av fem medlemmer - to ansatterepresentanter, to studentrepresentanter og en leder, som oppfyller lovbestemte krav for lagdommere.

Studentrepresentantene velges for ett studieår. Leder og ansatterepresentanter velges for 2 studieår.

Alle medlemmene har personlige vara. Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlem for leder og to andre medlemmer møter.

Klagenemndas saksområder

Saksområdene for klagenemnda er definert i Lov om universiteter og høyskoler, og det er høgskolens styre som har gitt klagenemnda ved DMMH dens arbeidsområder i tillegg til klageinstans for studenter. Klagenemnda ved DMMH behandler blant annet saker om mistanke om fusk under eksamen, og kan fatte vedtak om annullering av eksamen, jf. uhl § 4-7 nr 1 og/eller utestenging av studenter som fusker på eksamen i inntil ett år, jf. uhl § 4-8, nr. 3. Klagenemnda behandler også klagesaker for studentene. Klagenemndas saksområder fastsatt den 30. november 2010 av høgskolens styre:
  1. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid ved bruk av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner ved søknad om opptak, jf. uhl § 3-7, nr. 8
  2. Annullering av eksamen eller prøve jf. uhl § 4-7, nr. 1
  3. Annullering av godkjenning av kurs jf. uhl § 4-7, nr. 1
  4. Annullering av godskriving eller godkjenning av utdanning, jf. uhl § 4-7, nr. 2
  5. Annullering av fritak for eksamen eller prøve jf. uhl § 4-7, nr. 2
  6. Bortvisning fra nærmere bestemte områder i inntil ett år, jf. uhl § 4-8, nr. 1
  7. Skriftlig advarsel og eventuelt utestenging fra studiet i inntil ett år, jf. uhl § 4-8, nr. 1
  8. Utestenging fra studiet i inntil tre år, jf. uhl § 4-8, nr. 2
  9. Utestenging fra institusjonen og fratakelse av retten til å gå opp til eksamen i inntil ett år, jf. uhl § 4-8, nr. 3, se også uhl § 4-7, nr. 1 og 2 Klage på avslag på søknad om å få gå opp til eksamen.

Fusk eller forsøk på fusk under eksamen

I Retningslinje for behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk finner du informasjon om hvordan DMMH behandler mistanke om fusk eller forsøk på fusk.

Klageadgang til Felles klagenemnd

Vedtak fattet av høgskolens klagenemnd kan påklages til Felles klagenemnd oppnevnt av departementet og underlagt Samordna opptak ved Universitetet i Oslo. Der det ikke er oppevnt en nasjonal klagenemnd, behandles klagen av høgskolens styre. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt parten har fått underretning om vedtaket, jf. Forvaltningsloven § 29.
Klagen sendes til DMMH v/ klagenemnda, som formidler klagen videre til Felles klagenemnd.

Informasjons- og opplysningsplikt

DMMH skal opplyse studentene om rettigheter i forbindelse med klagesaker. Opplysninger om klagerett, klagefrist og formelle krav til klage, samt særskilte rettigheter skal framgå av vedtaket.
Oppdatert