Gå til innholdet

Barns lek og læring i naturen

Lek, læring og aktivitet utendørs er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Det fysiske miljøet i barnehagen er viktig for barns trivsel, opplevelser, lek og læring og naturen er en pedagogisk ressurs som gir muligheter for mange ulike aktiviteter og opplevelser.

Utelek har lange tradisjoner i norske barnehager. Undersøkelser viser at 70 % av tiden brukes ute om sommeren og 31 % om vinteren. Spesielt vektlagt er uteleken i natur- og friluftsbarnehager. Det er viktig at barnehagelærere har kunnskap og kompetanse om mulighetene for lek og læring som ligger i barnehagens nærmiljø. En dypere forståelse for og kunnskap om natur, samt respekt for det som lever vil øke naturopplevelsen. Fokus på biologisk mangfold, økologi, aktiviteter og opplevelser i natur er viktig for forståelse for bærekraftig utvikling. Ved å oppleve, leke i, og lære om natur kan barn få en begynnende forståelse for hvordan naturen kan brukes og misbrukes.

I denne fordypningen legges det vekt på å utvikle studentenes forhold til natur gjennom ulike metoder som blant annet turer og læringsaktiviteter i ulike miljø. Det er et mål å gi studentene gode holdninger til aktiviteter i barnehagens nærmiljø og i naturen. Grønn pedagogikk er viktig for studentens arbeidshverdag. Studenten skal få praktisk erfaring og kunnskap om barnehagen som arena for lek og læring med vekt på bruk av natur og uterommet. Fordypningsenheten skal stimulere til allsidig og kvalitetsbevisst uteaktivitet og øke bevisstheten om nødvendigheten av å ta vare på de ulike naturmiljøene og organismene som lever der.
Oppdatert