Gå til innholdet

Nyttige begreper - ordliste

Her finner du forklaringer på en rekke ord og uttrykk.

Fag-/studieplan
En fagplan eller studieplan er en formell beskrivelse av et studieprogram. Den skal inneholde informasjon om opptakskrav til programmet, læringsutbytte, organisering av studiet, emner som inngår i programmet og hvilken eksamensform emnene har. En nærmere beskrivelse av arbeidskrav og organisering av emnene finnes i de spesifikke presiseringsinstruksene for emnene.

 It's Learning
It's Learning er ei nettside som brukes som verktøy i undervisningen i emner. På It's Learning blir praktisk og faglig informasjon i emnet lagt ut, og det er mulig å levere inn skriftlige arbeider. For å ha tilgang til It's Learning-sida til et emne må du være undervisningsmeldt i emnet.

Nyttige lenker:
Påloggingsside It's Learning

 

Karakterutskrift
En karakterutskrift viser alle beståtte resultater i emner du har tatt ved DMMH. Emner du har tatt ved andre utdanningsinstitusjoner, men fått innpasset i utdanningsplanen din, vil vises som "innpasset". Resultater av obligatorikken i emner vil ikke stå på karakterutskrift. Karakterutskrift bekrefter heller aldri at du har oppnådd en grad, det er det bare vitnemål som gjør. Gyldig karakterutskrift skal være signert og stemplet av saksbehandler ved DMMH. Du kan bestille karakterutskrift gjennom StudentWeb eller ved å kontakte Studentservice.

Nyttige lenker:
Vitnemål/karakterutskrift ved DMMH

 

DMMHs klagenemd
DMMH har ei egen klagenemd som fatter vedtak på klage-, fuske- og disiplinærsaker. Klagenemda består av 2 representanter fra ansatte ved DMMH, 2 studentrepresentanter og en ekstern leder med lagdommerkompetanse. Klagenemda behandler klage på formelle feil ved eksamensavviklinga, men ikke klager på eksamenskarakter.

Nyttige lenker:
Klagenemnda ved DMMH

 

Lover og forskrifter
Som student ved DMMH bør du sette deg inn i følgende lovdokumenter:

Lokale:
 • Forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Instrukser/retningslinjer som utfyller studieforskriften
 • Fag-/studieplaner ved DMMH
 • Presiseringsinstrukser i enkeltemner
 • Nasjonale:
 • Universitets- og høyskoleloven
  • Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning
  • Forskrift om rammeplan for førskolelærerutdanning
  • Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
 

Permisjon
Hvis du blir langtidssykemeldt eller gravid, eller om det er andre forhold som gjør at du ikke kan opprettholde normal studieprogresjon, kan du søke om permisjon fra studiet. Søknad om permisjon leveres til Studentservice.

Nyttige lenker:
Søknadsskjema permisjon

Skikkethet:

Studenter i barnehage- og førskolelærerutdanninga er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Dette innebærer at studenter som blir vurdert som ikke skikket til yrket kan bli utestengt fra studiet. Les mer ved å følge lenka under.

Nyttige lenker:
Om skikkethetsvurdering ved DMMH

StudentWeb:
StudentWeb er ei nettside som du bruker til å administrere utdanninga di. Det er spesielt viktig at du logger deg inn på StudentWeb for å semesterregistrere deg før 15. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Du logger deg inn på StudentWeb med ditt fødselsnummer og PIN-koden du mottok i opptaksbrevet. På StudentWeb kan du:

 • Se giro for betaling av semesteravgift og studieavgift

 • Oppdatere din kontaktinformasjon

 • Godkjenne utdanningsplanen din

 • Melde deg til undervisning og vurdering i emner

 • Se hvilke resultater som er registrert på deg i vurderingsprotokollen

 • Bestille karakterutskrift

Nyttige lenker:
Påloggingsside StudentWeb
Brukermanual for StudentWeb

Studiepoeng

Studiepoeng er et mål på omfanget av et emne i høyere utdanning. Normal studiebelastning er 60 studiepoeng på et skoleår. Hvor mange studiepoeng et emne gir skal svare til størrelsen på pensum og arbeidsbelastningen i emnet. Du får ikke godskrevet studiepoengene for et emne før du har fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og bestått alle eksamenene i emnet.

Studieprogram
Et studieprogram er en samling emner som til sammen skal utgjøre en kvalifikasjon eller grad. Alle studieprogram skal ha en fag/-studieplan, og i studieprogram på 60 studiepoeng eller mer skal studentene benytte seg av en utdanningsplan.

Vitnemål og Diploma Supplement
Når du har fullført et studieprogram som kvalifiserer til en grad skal du motta et vitnemål som bekrefter og beskriver kvalifikasjonen din. Vitnemålet er et verdipapir du skal passe godt på, og det originale vitnemålet utstedes kun én gang. Sammen med vitnemålet mottar du et såkalt Diploma Supplement, som er en utfyllende beskrivelse av kvalifikasjonen på engelsk.

Oppdatert