Gå til innholdet

Begrunnelse og klage på karakter

Frist for å be om begrunnelse er fem virkedager etter sensur ble publisert.

Ved muntlig eller praktisk eksamen (f.eks. teaterforestilling) må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.
Skjema for begrunnelse av karakterfastsetting Skjema for begrunnelse av muntlig eller praktisk eksamen

 Klage på formelle feil ved eksamen

Universitets- og høgskoleloven § 5-3 (1-3):

(1) Kandidaten har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort. Ved annen type kunngjøring må krav om begrunnelse fremsettes innen én uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, likevel ikke mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.

(2) Begrunnelse skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

(3) Hvis det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, skal disse være tilgjengelige for kandidatene etter at karakterer er fastsatt.

Før du ber om begrunnelse bør du lese sensorveiledningen til eksamen på It's Learning.

Sensor avgjør om begrunnelsen gis skriftlig eller muntlig

Sensor bestemmer om begrunnelsen gis muntlig eller skriftlig. Hvis du ikke synes at karaktersettingen er i samsvar med prestasjonen din etter å ha fått sensors begrunnelse, kan du klage på karakteren, jamfør Universitets- og høgskoleloven § 5-3. Det er ikke mulig å be sensor om å begrunne begrunnelsen eller gi veiledning på hvordan du kunne prestert bedre.

Klage på karakterfastsetting

Klage på karakterfastsetting, jamfør Universitets- og høyskoleloven § 5-3. "Klage over karakterfastsetting - rett til begrunnelse", leveres skriftlig og innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort eller tre uker fra den dato begrunnelsen foreligger.  Det er ikke mulig å klage på karakter gitt ved muntlig eller praktisk eksamen.

Universitets- og høgskoleloven § 5-3 (4-6):

(4) En kandidat kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultat er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger. Ved bruk av løpende vurdering kan institusjonen bestemme om kandidaten skal fremsette klage etter vurdering av separat prøve, oppgave eller annen vurdering, eller om klage skal fremsettes når resultatet fra fag, emne eller emnegruppe er kunngjort.

(5) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudier eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Forprøver kan bare påklages når prøven ikke er bestått. Institusjonen kan, dersom sensurtidspunktet kunngjøres senest når forprøven avholdes, fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke.

(6) Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan ikke påklages.

Sensorordning ved klage

Ved klage på karakter gjennomføres det ny sensur med to nye sensorer, hvorav minst én ekstern sensor. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for studenten som klager. Ny sensur etter klage kan ikke påklages.

Klage over formelle feil

Klage over formelle feil, jamfør Universitets- og høyskolelovens § 5-2. "Klage over formelle feil ved eksamen", leveres skriftlig og innen tre uker etter at studenten burde være kjent med forhold som begrunner klagen. Klage på formelle feil skal begrunnes. Klagenemnda avgjør klage over formelle feil.

Formelle feil er feil ved selve gjennomføringen av eksamen og/eller sensur som har ført til at studenten har fått en ulempe i forbindelse med sin eksamensavvikling.

Universitets- og høgskoleloven § 5-2:

(1) Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Slik klage må fremsettes for institusjonen. Institusjonen kan fastsette kortere klagefrist enn tre uker ved ikke bestått forprøve. Klagefristen kan ikke settes kortere enn én uke.

(2) Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages etter reglene i § 5-3.

(3) Er krav om begrunnelse for eller klage over karakterfastsettingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

(4) Finner institusjonen eller klageinstansen at det er begått formelle feil, og det er rimelig å anta at dette kan ha hatt betydning for en eller flere kandidaters prestasjon eller bedømmelse av denne, kan det bestemmes at det skal foretas ny sensurering eller avholdes ny eksamen eller prøve.

(5) Styret selv eller institusjonenes klagenemnd, jf. § 5-1, er klageinstans for institusjonens vedtak etter denne bestemmelsen.

Klage på karakter og/eller formelle feil

Ved klage på karakter og/eller formelle feil i forbindelse med eksamen, må du fylle ut og sende inn klageskjema. 
SKRIFTLIG OG SIGNERT KLAGE SENDES: DMMH, Studieadministrasjonen 
Thrond Nergaards veg 7 
7044 Trondheim. 

Den kan også leveres til ekspedisjonen ved DMMH. Vi tar ikke imot klager på e-post. 

Du vil få skriftlig svar med resultatet på klagen tilsendt i posten.

Begrunnelse for karakterfastsetting, eller klage på sensur av eksamensprodukt i emnet Kunst, kultur og kreativitet

Kandidater som har levert eksamensprodukt til vurdering, og ønsker å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsetting, må la eksamensproduktet stå igjen i eksamenslokalet etter eksamen. Hvis produktet er hentet ut fra eksamenslokalet, har kandidaten ikke lenger mulighet til å be om begrunnelse eller klage på karakterfastsettingen.

Klagenemnd

Alle utdanningsinstitusjoner under Lov om universiteter og høyskoler er pålagt å opprette en egen klagenemnd, jf. uhl § 5-1.