Gå til innholdet

Tvilsmelding om skikkethet

Alle kan levere tvilsmelding, faglig personale (praksislærere og faglærere), studenter og administrativt personale.

Dersom en student utgjør en mulig fare for barns eller medstudenters rettigheter, sikkerhet, psykisk eller fysisk helse eller liv, har lærer plikt til å skrive tvilsmelding. Medstudenter har rett til, og oppfordres til, å melde ifra.

Hvis det er vanskelig å skrive meldingen, oppfordres studenter til å ta kontakt med kontaktlærer eller klassestyrer. Den som leverer tvilsmelding er ikke part i saken og har ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger og skikkethetssaker underlegges taushetsplikten for de som må involveres i saksbehandlingen.

Tvilsmelding må være datert og underskrevet, samt inneholde navn på den student det reises tvil om. Tvilsmelding leveres til prorektor for masterutdanning som er institusjonsansvarlig for skikkethetssaker.  

Kriterier ved vurderingen av om en student er skikket