Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund

4 år, deltid samlingsbasert


Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund og er samlingsbasert med ca. 4 samlinger (man - ons) per semester. I tillegg er det digital undervisning (live-streaming) vanligvis i tidsrommet 8.30 - 15.00 hver tirsdag utenom samlingsukene.

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Ledelse er en viktig del av utdanningen, og i dette studiet legger vi spesielt vekt på å styrke barnehagelærerens lederkompetanse.

Deltidsstudiet går over 4 år og er mulig å kombinere med en deltidsstilling.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse - deltid (Kristiansund)

Beskrivelse av studiet

Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium. Utdanningen er organisert med følgende seks kunnskapsområder fordelt på tre studieår:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

I 4. studieår skal studentene i tillegg til kunnskapsområdene gjennomføre et fordypningsstudium knyttet til ledelse i barnehagen og arbeide med en individuell bacheloroppgave i tilknytning til fordypningen.

I dette studiet legger vi spesielt vekt på å forberede barnehagelæreren til sine ulike lederoppgaver, slik som ledelse igjennom veiledning, ledelse av utviklingsarbeid, pedagogisk ledelse, personalledelse og strategisk ledelse.

Praksis

I løpet av fire studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage.

Praksissted vil så langt som mulig bli lagt til Nordmøre og Romsdal, eventuelt nærmere eget hjemsted dersom du bor i andre deler av landet.

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter. Deltidsstudenter kan ta denne fordypningen på heltid på campus i Trondheim. Se studieplanen for nærmere informasjon om å søke overflytting til heltidsstudiet.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barnehagelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen og kan blant annet arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer/enhetsleder for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder
Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge, lede og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å lede og veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogisk leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
 • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
 • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
 • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og innpassing

Generell studiekompetanse
For opptak til barnehagelærerutdanningen er det krav om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen for denne gruppen av søkere er 15. april.

Realkompetanse
Du kan søke om opptak til barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. For opptak med grunnlag i realkompetanse kreves minst fem års yrkeserfaring, hvor minst tre av disse årene må være relevant erfaring. I tillegg kreves det dokumentasjon på norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). Les mer om realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund

Studiestart og samlingsuker

SAMLINGSUKER STUDIEÅRET 2024/25

1. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 34
Uke 38
Uke 45
Uke 48

Praksis høsten 2024:
Uke 42-43

Samlingsuker vår 2025:
Uke 2
Uke 5
Uke 13
Uke 18

Praksis våren 2025:
Uke 7-10

2. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 34 (nettsamling)
Uke 35
Uke 39
Uke 43
Uke 47

Praksis høst 2024:
Uke 45

Samlingsuker vår 2025:
Uke 9
Uke 12
Uke 15
Uke 19

Praksis våren 2025:
Uke 1-6

3. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 34 (nettsamling)
Uke 35 (nettsamling)
Uke 36 (nettsamling)
Uke 37
Uke 42
Uke 46
Uke 49

Samlingsuker vår 2025:
Uke 3 (i Trondheim)
Uke 6
Uke 10
Uke 21

Praksis våren 2025:
Uke  12-15 (Oppstart fredag 14. mars i uke 11.)
Uke 17

4. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 34 (nettsamling)
Uke 35 (nettsamling)
Uke 36
Uke 40
Uke 44
Uke 50

Praksis høst 2024:
Uke 45-47

Samlingsuker vår 2025:
Uke 4
Uke 7
Uke 14
Uke 20

Studietur våren 2025:
Uke 12Datoer for samlinger i studieåret 2023/24

Alle samlinger går fra mandag til onsdag på Høgskolesenteret i Kristiansund (unntaket er første samling i 1. studieår, da samles vi mandag til torsdag). I 3. studieår er én samling lagt til Trondheim.

I tillegg er det digital undervisning i tidsrommet 8.30-15.00 hver tirsdag utenom campussamlingene ved Høgskolesenteret. 

Første studieår
Høst 2023:
Campussamling uke 34, 38, 45 og 48
Praksis uke 42 og 43

Vår 2024
Campussamling uke 2, 5, 12 og 17
Praksis uke 7, 8, 9 og 10

2. studieår
Høst 2023:

Campussamling uke 35, 39, 43 og 47
NB! Vi starter med digital undervisning tirsdag i uke 34.
Praksis uke 45

Vår 2024:
Campussamling uke 7, 11, 16 og 19
Praksis uke 1, 2, 3, 4 og 5

3. studieår:
Høst 2023:

Campussamling uke 34 (digital samling), 37, 42, 46 og 49
NB! Vi starter med digital undervisning tirsdag i uke 34. 

Vår 2024:
Campussamling uke 2 (i Trondheim), 6, 10 og 20
Praksis uke 12, 14, 15, 16 og 17

4. studieår:
Høst 2023
Campussamling uke 36, 40, 44 og 50
NB! Vi starter med digital undervisning tirsdag i uke 34.
Praksis uke 45, 46 og 47

Vår 2024
Samling uke 4, 9, 15 og 18

Samlinger for studieåret 2022/23:

Alle samlinger går fra mandag til onsdag på Høgskolesenteret i Kristiansund (unntaket er første samling i 1. studieår, da samles vi mandag til torsdag).

I tillegg er det digital undervisning i tidsrommet 8.30-15.00 hver tirsdag utenom samlingsukene.

Første studieår:

Høst 2022:
Samling uke 34, 38, 46 og 49
Praksis uke 42-43

Vår 2023:
Samling uke 2, 5, 12 og 17
Praksis uke 7-10

Andre studieår:
Høst 2022:
Samling uke 34 (nettbasert), 36, 42, 45, 48 og 50 (eksamen)
Praksis uke 46

Vår 2023:
Samling uke 7, 11, 16 og 19
Praksis uke 1-5

Tredje studieår:
Høst 2022:
Samling uke 34 (nettbasert), 35, 39, 43, 47 og 50 (hjemmeeksamen)

Vår 2023:
Samling uke 2 (i Trondheim), 6, 10 og 20
Praksis uke 11-13 og 15-17

Fjerde studieår:
Høst 2022:
Samling uke 35 (nettbasert), 36 (nettbasert), 37, 40, 44 og 50
Praksis uke 45-47

Vår 2023:
Samling uke 4, 9, 12 (tur), 13 og 18

Spørsmål om studiet eller opptak?

Maria Selmer-Olsen
Høgskolelektor Maria Selmer-Olsen mso@dmmh.notlf: 73 56 83 65
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98