Gå til innholdet

Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund

4 år, deltid

Ledelse er en viktig del av barnehagelærerutdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen.

Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolesenteret i Kristiansund.


Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse - deltid (Kristiansund)

Beskrivelse av studiet
Gjennom utdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt å kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagelæreryrket innebærer videre å ha bevissthet om samfunnsoppdraget og at barnehagelæreren har evne til å drøfte profesjonsetiske aspekter ved yrket.

Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger. Ledelse er en viktig del av barnehagelærerutdanningen, i dette studiet legger vi vekt på å styrke de ulike måtene ledelse skjer i barnehagen slik som ledelse igjennom veiledning, ledelse av utviklingsarbeid, pedagogisk ledelse, personalledelse, strategisk og administrativ ledelse og organisasjonsledelse.
Praksis

I løpet av fire studieår skal studentene gjennomføre 100 dager (svarer til 20 uker) veiledet praksis, hovedsakelig i barnehage.

Praksissted vil så langt mulig bli lagt til Nordmøre og Romsdal.

Internasjonalt semester
Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter og i høstsemesteret 4. studieår for deltidsstudenter. Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

DMMH deltar i et omfattende nettverk av samarbeidspartnere. Vi har utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter i USA, Trinidad og Tobago, Nicaragua, Irland, England, Portugal, Belgia, Nederland, Tyskland, Tsjekkia, Slovakia, Slovenia, Hellas, Frankrike, Finland, Danmark, Sverige, Ungarn og flere afrikanske land, som Tanzania, Kenya, Swaziland, Namibia, Sør-Afrika og Botswana.

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen
Jobbmuligheter

 Som utdannet barnehagelærer er du blant annet kvalifisert til å arbeide som:

  • pedagogisk leder i barnehage
  • styrer for en barnehage
  • leder i skolefritidsordningen (SFO)
  • leder i andre barnerelaterte områder
Som barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen, enten som pedagogisk leder eller som styrer i barnehagen. 

Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogiske leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn
Videre studier
Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
  • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
  • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
  • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse
Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig eksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse
Søkere til barnehagelærereutdanningen må tilfredsstille det generelle kravet for opptak til grunnutdanninger: Generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider.

Du kan også søke opptak ved barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse.
Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.


Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på ledelse, deltid i Kristiansund.

Studiestart og samlingsuker
Informasjon om immatrikulering kommer senere.

Samlingsuker høst 2019: Uke 36, 40, 44 og 48.
Samlinger mandager, tirsdager og onsdager i disse ukene.

I tillegg blir det faste, nettbaserte samlinger hver tirsdag gjennom undervisningsåret.
Spørsmål om studiet eller opptak?