Gå til innholdet

Barnehagen i endring - globalisering og kulturelt mangfold

1 semester

Hvordan kan barnehagen møte dagens store barnemangfold?

Barnehagen i endring - globalisering og kulturelt mangfold

Beskrivelse av studiet
I dette studieemnet gjøres globalisering, kulturelt mangfold, demokrati og medvirkning til temaer. Emnet forsøker å gi innsikt i kompleksiteten knyttet til barnehagen som flerkulturell og flerreligiøs barndomsarena, med de muligheter og utfordringer kompleksiteten skaper for det pedagogiske arbeidet.

Studiet gir dessuten trening i selvstendig faglig analyse og kritisk drøfting av aktuelle barnehagepolitiske temaer.
Opptakskrav
3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell. Eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter).

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap.
Spørsmål om studiet eller opptak?