Gå til innholdet

Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Hvilken betydning og funksjon har det fysiske miljøet for barnehagens hverdagsliv, hvor barns trivsel, omsorg og etikk, lek og læring er sentralt?

Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Beskrivelse av studiet
Studiet gir perspektiver på hvordan det pedagogiske arbeidet må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av dette emnet.
Opptakskrav
3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell. Eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter).

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.
 
 
Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning


Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap.
Spørsmål om studiet eller opptak?