Gå til innholdet

Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Hvilken betydning og funksjon har det fysiske miljøet for barnehagens hverdagsliv, hvor barns trivsel, omsorg og etikk, lek og læring er sentralt?

Barnehagens fysiske og psykososiale miljø

Beskrivelse av studiet
Studiet gir perspektiver på hvordan det pedagogiske arbeidet må sees i sammenheng med planlegging, utforming og organisering av barnehagens fysiske miljø, og hvordan dette også henger sammen med det psykososiale miljøet, de ansattes omsorgspraksiser og barns trivsel i hverdagen.

Teori og forskning innenfor psykologiske og bygg-/landskapsfaglige emner vil utgjøre en viktig del av dette emnet.
Opptakskrav
3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell. Eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter).

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap.
Spørsmål om studiet eller opptak?