Gå til innholdet

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

2 semester, deltid

Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse

Beskrivelse av studiet

Studiet skal styrke pedagogiske ledere i sin faglige utvikling knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning. Pedagogisk ledelse ses i lys av kvalitetsutvikling og implementering av lov og rammeplan.

Endringer i samfunnet og i barnehagesektoren øker kravet til omstilling og utvikling hos arbeidstakere og i barnehagen som organisasjonen. Sentralt i dette studiet er derfor pedagogisk ledelse og kompetansebygging knyttet til barnehagens samfunnsmandat. I følge Kompetanse for framtidens barnehage (2014-2020) skal barnehagebasert kompetanseutvikling blant annet ha fokus på pedagogisk utviklingsarbeid som arbeidsmåte som involverer hele personalet. Dette studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen.

Et sentralt arbeidskrav er å igangsette, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid om læringsmiljø i egen barnehage. Studentene får veiledning på egen ledelse av utviklingsarbeidet. Sentralt i studiet er forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill. Studiet vil formidle nyere forskning på området.

Arbeidsformer og organisering

Studiet krever obligatorisk tilstedeværelse i samlingene og det legges vekt på studentaktive læringsformer. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer, som forelesning, faglig dialog både i gruppe og plenum, veiledning, samt ulike narrative arbeidsmåter.

Gjennom hele studieløpet kreves det at studenten skal lede et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. Selvstudium, skriveprosesser og refleksjoner vil være egnete arbeidsformer gjennom hele studiet. Det organiseres faste undervisningsgrupper som møtes regelmessig.

Mellom samlingene vil studiet inneholde noe IKT-støttet undervisning/ veiledning. Studiet benytter itslearning som læringsplattform.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke om finansiering via. UDIR. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning fra UDIR, vil du måtte registrere en søknad hos oss.

Du vil måtte dokumentere følgende

- Det kreves generell studiekompetanse eller realkompetanse.
- Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk bachelorutdanning med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling.
- Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Du vil også måtte laste opp dokumentasjon fra UDIR om at din søknad er blitt godkjent.
Frist for opplasting av dokumentasjon er 26. mai.

Vurdering og eksamen
Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart vil bli gitt senere.

Samlingsuker:
Høst 2019: Uke 37, 43 og 48
Vår 2020: Uke 4, 10 og 20.

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Spørsmål om studiet eller opptak?