Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagepedagogikk, del 1 (studiet har ikke opptak høsten 2024)

2 semester, deltid

Studiet er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagog, pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Studiet fokuserer på arbeidet med barn over 3 år med fokus på barns utvikling, lek og læring, og didaktiske perspektiver som ivaretar barns opplevelser og medvirkning. I tillegg fokuseres det på ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid i barnehagen. 

Barnehagepedagogikk, del 1

Beskrivelse av studiet

Studiet Barnehagepedagogikk del 1 og 2, på tilsammen 60 stp., er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg for stillinger som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Barnehagepedagogikk Del 1 (30 stp.) inngår som del av videreutdanningen i Barnehagepedagogikk som består av følgende to atskilte enheter:

 • Del 1: Barnehagepedagogikk (30 stp)
 • Del 2: Småbarnspedagogikk (30 stp)
Studiet er inndelt i følgende tre temaområder:
 • Barns utvikling, lek og læring
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
 • Didaktiske perspektiv i barnehagen
God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å analysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir derfor et sentralt tema.

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten har forståelse for lekens plass i barns liv, og i lek og læring i barnehagen, kan reflektere didaktisk og utføre oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid i barnehagen. Studenten skal også få innsikt i hva det vil si å være leder i en barnehage.

Studiet henter mye av sitt innhold fra Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003, og rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2013.

Praksis

Studiet innbefatter 10 dager praksis i barnehage.

Vurdering og eksamen

Studiet avsluttes med eksamen som dekker hele studiet.

Eksamen vil bli avholdt som en skriftlig individuell hjemmeeksamen samt en mappeeksamen.

Målgruppe

Studiet Barnehagepedagogikk del 1 og 2, på tilsammen 60 stp., er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg for stillinger som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Sammen med treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå gir studiet Barnehagepedagogikk 60 stp. en utdanning som er likeverdig med barnehagelærerutdanning.

For oversikt over hvilke pedagogiske utdanninger dette gjelder, se opptakskrav for studiet.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:
 • Allmennlærer
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige studiene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

 

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

Søkere med utenlandsk lærerutdanning

Søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, må få godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å kunne kvalifiseres for opptak (Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret for slik godkjenning frem til 01.01.2020). For mer informasjon, se NOKUTs nettsider.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse i grunnskolen (1.-10. trinn).Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 1

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2023/24

Samlingene er mandag - fredag
Høst 23:
35 og 47
Vår 24: 9
Praksis: 15 og 16

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98