Gå til innholdet

Barnehagepedagogikk, del 1

2 semester, deltid

Studiet er spesielt rettet mot arbeidet med barn over 3 år med fokus på lek og danning, samt barnas opplevelser og medvirkning i barnehagehverdagen.

Barnehagepedagogikk, del 1

Beskrivelse av studeit

Studiet i Barnehagepedagogikk Del 1 (30 stp.) inngår som del av videreutdanningen i Barnehagepedagogikk som består av følgende to atskilte enheter:

 • Del 1: Barnehagepedagogikk (30 stp)
 • Del 2: Småbarnspedagogikk (30 stp)
Studiet er inndelt i følgende tre temaområder:
 • Barns utvikling, lek og læring
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
 • Didaktiske perspektiv i barnehagen
God pedagogisk ledelse er en forutsetning for kvalitet i barnehagens innhold. Å lede en pedagogisk virksomhet for barn krever evne til å analysere og vurdere barnehagens totale miljø og lokale betingelser. Det kreves bevissthet om kvalitet og hvilke kvalitetskriterier som gjelder spesifikt for den enkelte barnehage. Studiet vektlegger evnen til å vurdere og dokumentere praksis som en forutsetning for kvalitetsutvikling. Ledelse sees på som et relasjonelt fenomen med vekt på alles deltakelse og medvirkning. Et inkluderende arbeidsfellesskap gjennom konstruktivt samarbeid blir derfor et sentralt tema.

Studenten skal gjennom studiet utvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse som gjør at studenten har forståelse for lekens plass i barns liv, og i lek og læring i barnehagen, kan reflektere didaktisk og utføre oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og vurdering av arbeid i barnehagen. Studenten skal også få innsikt i hva det vil si å være leder i en barnehage.

Studiet henter mye av sitt innhold fra Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003, og rammeplan for barnehagelærerutdanning av 2013.
Praksis

Studiet innbefatter 10 dager praksis i barnehage.

Vurdering og eksamen
Studiet avsluttes med eksamen som dekker hele studiet.

Eksamen vil bli avholdt som en skriftlig individuell hjemmeeksamen samt en mappeeksamen.
Målgruppe
Studiet Barnehagepedagogikk del 1 og 2, på tilsammen 60 stp., er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å kvalifisere seg for stillinger som barnehagelærer, pedagogisk leder eller styrer i barnehage. Sammen med treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå gir studiet Barnehagepedagogikk 60 stp. en utdanning som er likeverdig med barnehagelærerutdanning.

For oversikt over hvilke pedagogiske utdanninger dette gjelder, se opptakskrav for studiet.
Opptakskrav
Allmennlærere, faglærere (fireårig faglærerutd. i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutd. som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn), barnevernspedagoger eller spesialpedagoger (minimum bachelor).

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:
 • Allmennlærer
 • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • Spesialpedagog
 • Barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk
Fra og med opptaket til studieåret 2016/2017 gjelder følgende for søkere med utenlandsk lærerutdanning:

Slike søkere må ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet (Udir). For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagepedagogikk, del 1
Studiestart og samlingsuker
Informasjon kommer.
Spørsmål om studiet eller opptak?