Gå til innholdet

Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

I dette emnet får studenten en teoretisk påbygging fra bachelor i kunst og kulturfaglige læringsprosesser, også kalt estetiske læringsprosesser.

Barnekultur, lek-, multimodal og estetisk teori, kunstpedagogikk

Beskrivelse av studiet
Pedagogikk, lekteori, barnekulturteori, multimodal teori, historie og filosofi knyttet til estetiske læringsprosesser står sentralt. Dette danner teorigrunnlaget for studentens valg av fortolkingsperspektiv i egen skapende utforsking. Det anbefales at dette emne tas sammen med  Kunstfaglig skapende fordypning (15 sp.)
Opptakskrav
Alle som tas opp til studiet må ha et veid gjennomsnitt med karakteren C eller bedre i det valgte kunstfaget/kunstfagene og på bacheloren for å kunne få opptak.

Det er tre hovedkategorier av søkere som tas opp:
Du må ha barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning.

Eller du må ha en treårig bachelor som pedagog (grunnskolelærer, barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog) inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.

Eller du kan ha en bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama / norsk litteratur inkludert 60 sp. praktisk- pedagogisk kompetanse (faglærer).

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.
 
 
Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
 
Spørsmål om studiet eller opptak?