Gå til innholdet

Barns multimodale praksiser

Hvilken betydning kan barns multimodale praksiser i barnehagen ha for aktiv deltakelse i en tekstkultur i endring?

Barns multimodale praksiser

Beskrivelse av studiet
I emnet Barns multimodale praksiser presenteres og drøftes ulike teoretiske tilnærminger til og nyere forskning om barns multimodale praksiser i en barnehagekontekst.

Studiet vil gi innsikt i hva multimodalitet er og kan tilføre barns erfaring, lek og læring. Studentene utfordres til å anvende multimodale tilnærminger i analyser og tolkninger av ulike barns uttrykk i barnehagen, og til kritiske drøftinger av hvordan barns multimodale praksiser kan tilrettelegges, ivaretas og videreutvikles i en sammensatt og flerkulturell barnehagekontekst. 
Opptakskrav
3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell. Eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter).

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap.
Spørsmål om studiet eller opptak?