Gå til innholdet
Lukk

Barns språkutvikling og språklæring

2 semester, deltid

Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barn i et her-og-nå-perspektiv, samtidig som barneårene danner grunnlag for barns videre utvikling av språk og kommunikativ kompetanse.

Barns språkutvikling og språklæring

Beskrivelse av studiet

En pedagogisk utfordring er hvordan alle barns språktilegnelse kan fremmes i en sammensatt barnehagekontekst.

I dette studiet gis kompetanse til å møte denne utfordringen med basis i teorier og nyere forskning på feltet. Diskusjon av hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv, står sentralt. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, vektlegges.

Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, barns lek, tidlige tekstproduksjon (literacy) og digitale hverdag. Disse tematikkene er eksempler på innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske praksis knyttet til språktilegnelse i en inkluderende barnehage.

I studiet inngår et FoU-arbeid i egen barnehage som studenten skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere sammen med medarbeidere. FoU-arbeidet skal bygge på analyse av språkmiljøet og forankres i teori og nyere forskning. Det vil gi studenten faglig kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø.

Arbeidsformer og organisering
Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på masternivå og er samlingsbasert.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltagelse, og studenten må regne med selvstudium og arbeid med arbeidskrav utover deltagelse i samlingene. 30 studiepoeng over to semestre tilsvarer i gjennomsnitt cirka 20 arbeidstimer per uke.
 
Målgruppe
Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.
Videre studier
15 studiepoeng av videreutdanningen kan innpasses i Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (praksis må gjennomføres i tillegg), og 15 studiepoeng kan innpasses i Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring.

Begge masterprogrammene tilbys ved DMMH.
Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 20. mai.

Du må dokumentere følgende:
  • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
  • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 20. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.
Studieplan og pensum
Se Studieplan for Barns språkutvikling og språklæring. Pensumliste publiseres i startet av juni.
Studiestart og samlingsuker
Høst 2020: Uke 39, 44 og 48
Vår 2021:
Uke 5, 11 og 16

Alle samlinger finner sted på mandag og tirsdag eller mandag til onsdag.

Vi tar
forbehold om endringer av plan for samlinger frem til studiestart.
Spørsmål om studiet eller opptak?