Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barns språkutvikling og språklæring

2 semester, deltid

Barns tidlige språkutvikling og språklæring er vesentlig for barn i et her-og-nå-perspektiv, samtidig som barneårene danner grunnlag for barns videre utvikling av språk og kommunikativ kompetanse.

Barns språkutvikling og språklæring

Beskrivelse av studiet

En pedagogisk utfordring er hvordan alle barns språktilegnelse kan fremmes i en sammensatt barnehagekontekst.

I dette studiet gis kompetanse til å møte denne utfordringen med basis i teorier og nyere forskning på feltet. Diskusjon av hva som kan forstås som kvalitet i språkarbeidet, både i et teoretisk og et praktisk perspektiv, står sentralt. Forståelser av barnehagens språkmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidig samspill, vektlegges.

Kvalitetsbegrepet i barnehagen vil videre ses i relasjon til ulike tematikker som dekkes av paraplybetegnelsen språkmiljø, slik som samtaler med barn, barnelitteraturens potensial, flerspråklighet i barnehagehverdagen, barns lek, tidlige signaler på språkvansker og autismespekteret, musikalsk samhandling og kommunikasjon, poetiske tekster og digitale hverdag. Disse tematikkene er eksempler på innganger til å vurdere og styrke barnehagens pedagogiske praksis knyttet til språktilegnelse i en inkluderende barnehage.

I studiet inngår et FoU-arbeid i egen barnehage som studenten skal planlegge, lede, gjennomføre og vurdere sammen med medarbeidere. FoU-arbeidet skal bygge på analyse av språkmiljøet og forankres i teori og nyere forskning. Det vil gi studenten faglig kompetanse til å lede pedagogiske endrings- og utviklingsprosesser knyttet til barns språktilegnelse og barnehagens språkmiljø.

Arbeidsformer og organisering

Studieprogrammet består av 30 studiepoeng og er et deltidsstudium over to semestre. Studiet er på masternivå og er samlingsbasert.

Studiet forutsetter aktiv studentdeltagelse, og studenten må regne med selvstudium og arbeid med arbeidskrav utover deltagelse i samlingene. .
 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Videre studier

15 studiepoeng av videreutdanningen kan innpasses i Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom (praksis må gjennomføres i tillegg), og 15 studiepoeng kan innpasses i Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring.

Begge masterprogrammene tilbys ved DMMH.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 15. mai.

Du må dokumentere følgende:
  • Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
  • Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 15. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

Studieplan og pensum

Se Studieplan for Barns språkutvikling og språklæring. Pensumliste publiseres i starten av juni.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger studieåret 2024/25:

Alle samlinger varer i 3 dager, mandag til onsdag.

Høst 2024:
Uke 40, uke 46 og uke 50
Vår 2025:
Uke 5,  uke 10 og uke 17


Samlinger studieåret 2023/24:

Høst 2023:
Uke 40, uke 44 og uke 48 (mandag, tirsdag, onsdag)
Vår 2024:
Uke 5 (mandag, tirsdag, onsdag) uke 10 (mandag og tirsdag) og uke 16 (mandag og tirsdag)


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?