Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Mangfoldig språkmiljø i barnehagen

En sentral del av en barnehagelærers arbeid dreier seg om å danne, legge til rette for og lede et variert, humoristisk, inkluderende og lærerikt språkmiljø for alle barn.
Emnebeskrivelse
I dette emnet vil studentene få innsikt i forskning på hva som beriker et språkmiljø, og samtidig få mulighet til å utvikle ferdigheter og holdninger for å skape et variert språkmiljø i barnehagen for en mangfoldig barnegruppe.

I emnet presenteres ulike tema om språkmiljø, som for eksempel; norsk som andrespråk, bildebøker, fortellinger, poetiske tekster, musikalske aktiviteter og barns multimodale kompetanse. På et overordnet plan vil det diskuteres hvilke forutsetninger som kan legges til grunn for at barn i barnehagealder lærer språk. I praksis vil det kunne innebære tilrettelegging for blant annet felles ingredienser til lek, ulike lekaktiviteter og samtaler. Fordypningen inneholder også tilrettelegging av språkmiljø for barn med spesifikke språkvansker, samt kritiske refleksjoner over språk som ledd i barns psykososiale helse.

Å danne et mangfoldig språkmiljø innebærer å skape situasjoner i barnehagen med muligheter for samtaler og lek, og der det legges til rette for språklig utforskning. En barnehagelærer vil ha behov for kunnskap om språkutvikling, tilrettelegging for et godt språkmiljø, men også begrunnelser for dette. En barnehagelærer skal både lede og veilede kollegaer, men også kunne gi veiledning til foreldre. Et godt språkgrunnlag  i barnehageårene er avgjørende for barnas framtidige språkutvikling. Kompetanse i arbeid med barns språkutvikling er dermed essensiell. Det betyr at barnehagen og barnehagelæreren vil ha særlig betydning for dette området. Fordypningen «Et mangfoldig språkmiljø» gir en grunnleggende kompetanse om dette verdifulle arbeidet.