Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerutdanning (deltid)

4 år, deltid med 4 samlinger pr. semester

Gjennom dette studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

Studiet går på deltid over 4 år med 6-7 samlinger på campus pr. studieår. I tillegg er det 4-5 digitale undervisningsdager i løpet av studieåret. Mange studenter kombinerer dette studiet med jobb.


Barnehagelærer - deltid

Beskrivelse av studiet

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium, der innholdet er organisert i følgende seks tverrfaglige kunnskapsområder:

- Barns utvikling, lek og læring
- Natur, helse og bevegelse
- Samfunn, religion, livssyn og etikk
- Kunst, kultur og kreativitet
- Språk, tekst og matematikk
- Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

I 4. studieår kommer et fordypningsemne med tittelen Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv, og arbeid med en bacheloroppgave knyttet til denne fordypningen. Deltidsstudenter kan søke andre fordypninger som tilbys 3.års heltidsstudenter, men velger de en annen fordypning enn Ledelse av barns læring i et nærmiljøperspektiv må de følge denne som heltidsstudenter.

Les mer om hvilke fordypningsemner som tilbys 3.studieår, heltid.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Praksis

Praksis er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 

Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene.

Les mer om praksis

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter og i høstsemesteret 4. studieår for deltidsstudenter. Deltidsstudenter må ta fordypningen på heltid på campus i Trondheim.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning.

Høsten 2021: Mye rundt utveksling er usikkert på grunn av koronasituasjonen, men vi håper å kunne sende studenter ut høsten 2021. Søknadsprosessen vil bli gjennomført som normalt og internasjonalt kontor kommer til å ha digitale informasjonsmøter i løpet av høsten 2020. Det lages også en alternativ plan dersom utveksling ikke lar seg gjennomføre. 

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barneahgelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du blant annet kvalifisert til å arbeide som:

  • pedagogisk leder i barnehage
  • styrer for en barnehage
  • leder i skolefritidsordningen (SFO)
  • leder i andre barnerelaterte områder
Som barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen, enten som pedagogisk leder eller som styrer i barnehagen. 

Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogiske leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
  • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
  • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
  • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og innpassing

Generell studiekompetanse
For opptak til barnehagelærerutdanningen er det krav om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen for denne gruppen av søkere er 15. april.

Realkompetanse
Du kan også søke opptak til barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning, deltid

Oppstart og samlingsuker

Første studieår (begge klasser):

Samlingsuker høst 2021:
Uke 34
Uke 38
Uke 44
Uke 49

Praksis vår 2022:
Uke 1-6

Samlingsuker vår 2022: 
Uke 9
Uke 13
Uke 19

Andre studieår klasse 2G1:

Samlingsuker høst 2021:
Uke 36
Uke 42
Uke 46
Uke 47: Eksamen

Samlingsuker vår 2022: 
Uke 3
Uke 7
Uke 18

Praksis vår 2022:
Uke 9-14

Andre studieår klasse 2G2:

Samlingsuker høst 2021:
Uke 36
Uke 42
Uke 47
Uke 48: Eksamen

Samlingsuker vår 2022: 
Uke 3
Uke 7
Uke 18

Praksis vår 2022:
Uke 9-14

Tredje studieår (begge klasser):

Samlingsuker høst 2021:
Uke 35
Uke 39
Uke 46

Praksis høsten 2021:
Uke 42

Samlingsuker vår 2022: 
Uke 1
Uke 6
Uke 19

Praksis våren 2022:
Uke 9-13

Fjerde studieår:

Samlingsuker høst 2021:
Uke 34
Uke 37
Uke 43

Praksis høsten 2021:
Uke 47-48

Samlingsuker vår 2022: 
Uke 2
Uke 11
Uke 18
Uke 19: eksamen

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Gunn Anita Søraunet
Høgskolelektor Gunn Anita Søraunet gas@dmmh.notlf: 73 56 83 54
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Maria Sødal Haugen
Førstekonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55