Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerutdanning (deltid)

4 år, deltid med 3-4 samlinger pr. semester

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

Studiet er et deltidsstudium med 75 % studiebelastning over 4 år. Det er 7 samlinger på campus første studieår og 6 samlinger på campus andre, tredje og fjerde studieår.

I tillegg til samlinger på campus er det 3 digitale undervisningsdager i løpet av hvert studieår. Man må påregne en betydelig mengde arbeid med studiet mellom samlingene. Noen studenter kombinerer dette studiet med jobb.


Barnehagelærer - deltid

Beskrivelse av studiet

Å arbeide som barnehagelærer innebærer å planlegge, gjennomføre og reflektere over pedagogisk arbeid i barnehagen, samt kunne lede og veilede medarbeidere. Barnehagens pedagogikk handler om å legge til rette for at alle barn kan oppleve å leke, undre seg og lære, ut fra sine egne forutsetninger.

I utdanningen er pedagogikk et sentralt og sammenbindende fag, som har et særlig ansvar for utdanningens progresjon og profesjonsinnretning.

Barnehagelærerutdanningen er bygd opp som et tverrfaglig profesjonsstudium. Utdanningen er organisert med følgende seks kunnskapsområder fordelt på tre studieår:

 • Barns utvikling, lek og læring
 • Natur, helse og bevegelse
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Språk, tekst og matematikk
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

I 4. studieår skal studentene i tillegg til kunnskapsområdene gjennomføre et fordypningsstudium og arbeide med en individuell bacheloroppgave på bakgrunn av dette fordypningsemnet. Deltidsstudenter kan søke andre fordypninger som tilbys 3.års heltidsstudenter, men velger de en annen fordypning må de følge denne som heltidsstudenter.

Les mer om hvilke fordypningsemner som tilbys 3.studieår, heltid.

Praksis

Praksis er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. Praksisstudiet skal bidra til kontinuitet, sammenheng og progresjon i utdanningen. Studenten skal utvikle seg fra å være student til å bli en profesjonsutøver med barnehagefaglig handlingskompetanse.

Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene.

Les mer om praksis

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter. Deltidsstudenter kan ta denne fordypningen på heltid på campus i Trondheim. Se studieplanen for nærmere informasjon om å søke overflytting til heltidsstudiet.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barnehagelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen og kan blant annet arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer/enhetsleder for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder
Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge, lede og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å lede og veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogisk leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
 • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
 • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
 • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og innpassing

Generell studiekompetanse
For opptak til barnehagelærerutdanningen er det krav om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen for denne gruppen av søkere er 15. april.

Realkompetanse
Du kan søke om opptak til barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. For opptak med grunnlag i realkompetanse kreves minst fem års yrkeserfaring, hvor minst tre av disse årene må være relevant erfaring. I tillegg kreves det dokumentasjon på norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs/vg1). Les mer om realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning, deltid

Oppstart og samlingsuker

SAMLINGSUKER STUDIEÅRET 2024/25

1.studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 34
Uke 36 (Digital undervisning onsdag)
Uke 39
Uke 42 (Digital undervisning ondag)
Uke 44
Uke 49

Praksis vår 2025:
Uke 1-7

Samlingsuker vår 2025:
Uke 11
Uke 13 (Digital undervisning onsdag)
Uke 15
Uke 19

2. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 37
Uke 39 (digital undervisning onsdag)
Uke 42
Uke 44 (digital undervisning onsdag)
Uke 46

Samlingsuker vår 2025
Uke 3
Uke 7
Uke 17 (Digital undervisning onsdag)
Uke 20

Praksis vår 2025:
Uke 9-14

3. studieår:

Samlingsuker høst 2024:

Uke 36
Uke 39
Uke 44 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 46

Praksis høst 2024:
Uke 42

Samlingsuker vår 2025:
Uke 2
Uke 4 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 6
Uke 18 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 19

Praksis vår 2025
Uke 9-13

4. studieår:

Samlingsuker høst 2024:
Uke 35
Uke 38
Uke 40 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 43

Praksis høst 2024
Uke 47- 48

Samlingsuker vår 2025
Uke 3
Uke 7 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 9
Uke 14
Uke 18 (Digital undervisning tirsdag)SAMLINGSUKER STUDIEÅRET 2023/24

1. studieår (begge klasser):

Samlingsuker høst 2023:
Uke 34
Uke 36 (Digital undervisning onsdag)
Uke 39
Uke 42 (Digital undervisning onsdag)
Uke 44
Uke 49

Praksis vår 2024:
Uke 1-6

Samlingsuker vår 2024: 
Uke 9
Uke 12 Digital undervisning onsdag
Uke 15
Uke 20

2. studieår: 2G1

Samlingsuker høst 2023:
Uke 43 (Digital undervisning onsdag)
Uke 37
Uke 39 (digital undervisning onsdag)
Uke 42
Uke 45
Uke 48 (eksamen)

Samlingsuker vår 2024
Uke 3
Uke 7
Uke 19 (Digital undervisning onsdag)
Uke 20

Praksis:
Uke 9-12
Uke14-15

2. studieår 2G2

Samlingsuker høst 2023

Uke 37
Uke 39 (digital undervisning onsdag)
Uke 42
Uke 43 (digital undervisning onsdag)
Uke 46
Uke 49 (eksamen)

Samlingsuker vår 2024
Uke 3
Uke 7
Uke 19 (Digital undervisning onsdag)
Uke 20

Praksis:
Uke 9-12
Uke14-15

Tredje studieår (begge klasser):


Samlingsuker høst 2023:
Uke 36
Uke 41
Uke 44 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 46

Praksis høst 2023:
Uke 42

Samlingsuker vår 2024:
Uke 2
Uke 4 (Digital undervisning tirsdag)
Uke 6
Uke 17
Uke 18 (Digital undervisning tirsdag)

Praksis vår 2024
Uke 9-12
Uke 14

Fjerde studieår, klasse 4G:

Samlingsuker høst 2023:
Uke 35
Uke 38
Uke 43

Praksis høst 2023
Uke 47-48

Samlingsuker vår 2024
Uke 3
Uke 11
Uke 17
Uke 19 (eksamen)

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Gunn Anita Søraunet
Høgskolelektor Gunn Anita Søraunet gas@dmmh.notlf: 73 56 83 54
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98