Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Idebanken -
Ideer til nye utdanningstilbud

Studieåret 2023/24 opprettes det en ny plattform – Idebanken. Her oppfordres både ansatte, studenter og eksterne til å dele sine forslag for nye studietilbud på alle nivå og forbedring av eksisterende programmer, enten på emnenivå eller studieprogramnivå.

Foreslå nytt utdanningstilbud

Prosessbeskrivelse

Opprettelse av studietilbud og emner skjer i en 3-trinns prosess: 

Trinn 1. Forslag til nytt studietilbud  skal legges frem for Utdanningsutvalget. Utvalget gir sin anbefaling videre til prorektor utdanning og ledergruppen. I et slikt tidlig stadium skal fagmiljøene synliggjøre at behovet for nytt studietilbud er forankret i tilbakemeldinger kommet inn gjennom høgskolens kvalitetsarbeidet og/eller i samfunnsmessige behov. Fagmiljøene skal orienteres om kravene som stilles til videre saksgang. Dersom utdanningsutvalget og prorektor utdanning gir en positiv anbefaling, går saken videre til ledermøte før trinn 2 iverksettes. Normalt er fristen for behandling i Utdanningsutvalget i februar. 

Trinn 2. Saken utredes videre av fagmiljøet. Utredningen skal som minimum inneholde en analyse iht. kravene i SEFØ-modellen (jf. kapittel 3), i tillegg til en overordnet beskrivelse av studiets profil, innhold og egenart. Representanter fra sektor og studentrepresentanter bør også kontaktes. Når utredningen er ferdigstilt meldes ønsket om nytt studietilbud inn som sak via rektor til styret. Dersom styret vedtar opprettelse går saken til trinn 3. Normalt  er fristen for behandling av trinn 2 det årlige styremøtet i april.

Trinn 3. Fagmiljøet oppretter komplett studie/emneplan iht. de innholdskrav som følger av lov, forskrift og DMMHs Retningslinjer for emneplaner og studieplaner. Saken legges så på nytt frem for høgskolestyret. Styret kan da akkreditere eller vedta/godkjenne studieplan/emneplan. Normalt er frist for behandling av trinn 3 det årlige styremøtet i november.

Alle relevante retningslinjer og dokumenter finnes i kvalitetsportalen

Akkreditering av nye studietilbud og emner

Det er Styret ved DMMH som akkrediterer nye studietilbud (studieplaner og emneplaner) på bachelornivå. Styret skal også vedta/godkjenne nye studieplaner på mastergrads- og doktorgradsnivå før søknad kan oversendes til NOKUT for akkreditering. Søknad om akkreditering skal følge Veileder for søknad om akkreditering av studieprogram ved DMMH.

Det er Styret ved DMMH som vedtar opprettelse av studiepoengivende studietilbud og emner. Nyutvikling av kurs/etterutdanning uten studiepoeng kan vedtas av Rektor.

Hvis opprettelse av nye emner på masternivå er av et mindre omfang og ikke endrer studiets totale læringsutbytte, studiets faglige profil og fagområde, trenger DMMH ikke søke NOKUT om endringer. Her minner NOKUT oss om at de må tas hensyn til at flere mindre endringer over tid kan bli relativt omfattende, jf. merknad til studiekvalitetsforskriften § 3-1 6. Hvis de nye emnene fører til at studiet får en annen faglig profil eller endret eller utvidet fagområde, og dermed et annet totalt læringsutbytte for studiet, anser NOKUT dette som et nytt studium og det må søkes om dette til de ordinære søknadsfristen.