Gå til innholdet

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering hvor utfordringer og muligheter blir løftet frem. 

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv

Beskrivelse av studiet
Barns stemmer er et viktig perspektiv gjennom hele emnet. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid er også et sentralt tema. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og den øvrige tematikken settes i sammenheng med spesialpedagog som profesjon. 

Arbeids- og undervisningsmåtene varierer mellom forelesninger, gruppediskusjoner, rollespill og seminar. Eksamensformen er semesteroppgave i gruppe og individuell muntlig eksamen.
Opptakskrav
3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU, eller bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk
Spørsmål om studiet eller opptak?