Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Finansiering og forsikring

Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.
Søk Lånekassen 

Studier i Europa

Studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere mottar ERASMUS-stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlands høgskole/universitet. 

Stipendet er på ca € 410 eller € 460 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til. I tillegg kan studentene søke om stipend/lån og reisesestøtte i Statens lånekasse.

Utvekslingsstudentene får fritak for studieavgift ved vertsinstitusjonene.
 

Studier utenfor Europa

Studenter som velger et studieopphold i land med bilaterale avtaler, mottar et lite reisestipend fra DMMH på kr. 3000,-. Studenter som studerer ved University of Washington i Seattle får i tillegg et stipend på NOK 5250,- (pr. 2018) som deltakende student i samarbeidsprosjektet  mellom University of Washington og DMMH «PlayScapes for Learning, Health and Relationships in Early Childhood Development and Education». 

Utover dette må studentene finansiere oppholdet selv.  

Du kan søke Lånekassen om stipend til utenlandsoppholdet. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.

Andre utgifter

Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til) kan være visumkostnader og vaksinasjoner.

Visum

Studenter er selv ansvarlig for å søke om visum, da mange land utenfor Europa krever at studenter har dette. Søknadsprosedyren for visum varier fra land til land, og det er derfor svært viktig at en på forhånd innhenter rikelig og oppdatert informasjon. Se Utenriksdepartementet sine sider for oversikt og mer informasjon. Det er viktig å merke seg at en ikke kan søke om visum før en har mottatt opptaksbrevet fra lærestedet en skal reise til.

Helseforsikring gjennom Lånekassen

Norske statsborgere som mottar lån og stipend fra Lånekassen har automatisk medlemskap og er sykeforsikret i folketrygden. Studentene tar med deg de samme trygderettigheten de får i Norge når de reiser utenlands. Når en søker om lån og stipend for utveksling til lånekassen så vil en få tilsendt en bekreftelse fra HELFO (Norwegian Health Economics Administration).

Det er viktig å merke seg at studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste denne folketrygden i utlandet og det kreves derfor at en søker om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utenlandske statsborgere som mottar lån fra lånekassen er nødt til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette medlemskap gir de samme rettighetene som gjelder for Norske statsborgere. 

Europeisk helsetrygdekort

Studenter som skal reise i EØS eller Storbritannia og Sveits må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere. 

Tilleggsforsikring

I tillegg til helseforsikring og reiseforsikring så er tilleggsforsikring nødvendig. Da kan ANSA (Association of Norwegian students abroad) være et godt alternativ. ANSA Studentforsikring omfatter en ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som også er gjeldende ved utøvelse av praksisarbeid. For å kunne benytte forsikringen ved praksisarbeid må praksisarbeidet være i samarbeid eller regi av høyskole/universitet og i henhold til fullføring av grad. Det forutsettes også at praksisarbeidet er ulønnet og at studenten beholder medlemskapet i Folketrygden gjennom forsikringsperioden.