Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse

3 år, heltid

Gjennom barnehagelærerutdanningen skal studentene tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer for barnehagelæreryrket. 

Studieprogrammet tar opp tema som er relevante for å kunne jobbe i barnehager preget av kulturelt og språklig mangfold.


Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse - heltid

Beskrivelse av studiet

Barnehagelærer med vekt på flerkulturell forståelse er organisert i 6 tverrfaglige kunnskapsområder. Disse er i

1. studieår
 • Barns utvikling, lek og læring 1 (13 studiepoeng)
 • Kunst, kultur og kreativitet   (20 studiepoeng)
 • Språk, tekst og matematikk 1   (7 studiepoeng)
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk 1  (20 studiepoeng)
2.studieår
 • Barns utvikling, lek og læring 2   (7 studiepoeng)
 • Språk, tekst og matematikk 2  (13 studiepoeng)
 • Samfunn, religion, livssyn og etikk 2 (20 studiepoeng)
 • Natur, helse og bevegelse  (20 studiepoeng)
3.studieår
 • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 15 studiepoeng)
 • Fordypning  (30 studiepoeng)
 • Bacheloroppgave  (15 studiepoeng)
Samfunn, religion, livssyn og etikk 1 og 2 samt fordypningen legger særlig vekt på inkludering, migrasjon, arbeid med barn fra familier med en annen bakgrunn enn majoriteten i Norge og barn med flere språk.

Praksis

Praksis er en obligatorisk og viktig del av barnehagelærerutdanningen. Praksis har et omfang på 100 dager, fordelt på alle studieår. 

Praksiskontoret organiserer praksisopplæringen, tildeler praksisplasser og har ansvar for samarbeidet med praksisbarnehagene.

Les mer om praksis

Internasjonalt semester

Internasjonalt semester er en fordypning og starter i høstsemesteret i 3. klasse for heltidsstudenter. Deltidsstudenter kan ta denne fordypningen på heltid på campus i Trondheim. Se studieplanen for nærmere informasjon om å søke overflytting til heltidsstudiet.

Som student ved DMMH kan du ta deler av studiet i utlandet. Et studieopphold i utlandet vil gi deg minner for livet. Du blir kjent med andre lands kulturer, samtidig som du opplever en spennende og annerledes studiehverdag.

Innholdet i utvekslingen varierer etter hvilken vertsinstitusjon man kommer til. Noen steder er det en blanding av undervisning og praksis, andre steder er det kun praksis. Uansett får du anledning til å tilegne deg kunnskap og innsikt om andre lands barnekultur, barnehagevirksomhet og barnehagelærerutdanning

Les mer om internasjonalt semester i bachelorutdanningen

Jobbmuligheter

Studenter som har valgt barnehagelærerutdanning får en kompetanse som barnehagene etterspør.

Som utdannet barnehagelærer er du kvalifisert til en lederstilling i barnehagen og kan blant annet arbeide som:

 • pedagogisk leder i barnehage
 • styrer/enhetsleder for en barnehage
 • leder i skolefritidsordningen (SFO)
 • leder i andre barnerelaterte områder
Som pedagogisk leder vil du kunne få ansvar for å planlegge, lede og vurdere det pedagogiske innholdet i barnehagen, å lede og veilede dine kollegaer og for samarbeidet med barnas foreldre.

Som styrer vil du ha ansvar for den daglige ledelsen av barnehagen, og vil være både pedagogisk og administrativ leder. Du vil også ha et særskilt ansvar for at den enkelte medarbeider får brukt sin kompetanse.

Pedagogisk leder og styrer har sammen et særlig ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens innhold. De er også ansvarlige for å veilede det øvrige personalet slik at alle får en felles forståelse av barnehagens ansvar og oppgaver.

Les om barnehagelærer og lønn

Videre studier

Barnehagelærerutdanningen danner grunnlaget for opptak til masterutdanning. DMMH tilbyr et bredt studietilbud innen masterutdanninger:
Som barnehagelærer er du kvalifisert til tre av disse. Når det gjelder Master i barnekultur og kunstpedagogikk er opptakskravene som følger:
 • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning
 • En treårig bachelor som inkludert 60 sp. i det selvvalgte kunstfaget.
 • En bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama/norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk- pedagogisk kompetanse

Vurdering og eksamen

Eksamensformer vil variere og følgende benyttes hver for seg eller i kombinasjon: mappeeksamen, skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, praktisk eksamen (utstilling, forestilling, presentasjon), hjemmeeksamen, prosjektoppgave, bacheloroppgave m.v. Eksamen gjennomføres individuelt eller i gruppe. Det vises til DMMHs retningslinjer og forskrift om studentopptak, eksamen, vurdering av praksis ved DMMH.

Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav og innpassing

Generell studiekompetanse
For opptak til barnehagelærerutdanningen er det krav om generell studiekompetanse. Du kan lese mer om generell studiekompetanse på Samordna opptak sine nettsider. Søknadsfristen for denne gruppen av søkere er 15. april.

Realkompetanse
Du kan også søke opptak til barnehagelærerutdanningen på bakgrunn av realkompetanse. Les mer om realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse.

Immatrikulering og undervisning

Mandag 15. aug. mellom kl. 9.00-11.00 blir det registrering av nye studenter på Campus.

Tirsdag 16. aug. kl. 12.00 ønsker vi velkommen til immatrikulering, felles åpningsseremoni for alle våre nye barnehagelærerstudenter.

Velkomstbrev - Barnehagelærerutdanning, heltid/linjer

På nettsiden Ny student finner du viktig informasjon som du må sette deg inn i før studiestart.

Studiestart for 2. og 3. klasse blir i uke 34 eller 35, mer informasjon kommer i timeplanen.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Mona Halsaunet Frønes
Studieleder for barnehagelærerutdanning / Førstelektor Mona Halsaunet Frønes mfr@dmmh.notlf: 73 56 8317
Kari Irene Krogstad
Seniorkonsulent Kari Irene Krogstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 29
Maria Sødal Haugen
Seniorkonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55