Gå til innholdet

Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (oppstart høsten 2020)

Emnet kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon tar sikte på å gi innsikt i ulike sosiologiske, pedagogiske og filosofiske perspektiver på barnehagens plass og funksjon i et komplekst samfunn.

Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon

Beskrivelse av studiet
Det legges vekt på å involvere studentene i diskusjoner om ulike forståelser av bakgrunnen for endringsprosesser i barnehagesektoren. Et viktig tema her er utvikling av barnehagen som en lærende organisasjon. Studiet tar for seg ulike perspektiver på arbeid med kvalitetsutvikling og endring i barnehagen, og her vil bl.a. veiledning, dialog og samarbeid diskuteres ut fra både pedagogiske, filosofiske og estetiske perspektiv.  Emnet teoretiserer over og drøfter også ulike sider og dilemmaer for barnehagelærerens profesjonsutøvelse, bl.a. i forhold til etikk, profesjonelt skjønn, kunnskap og makt.
Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?