Gå til innholdet

Lek og læring - diskurser og praksiser

Lek og læring kjennetegner barnehagens hverdag. 

Lek og læring - diskurser og praksiser

Beskrivelse av studiet
I studieemnet Lek og læring – diskurser og praksiser presenteres og drøftes nyere forskning og ulike perspektiver på barns lek og læring i et jevnaldrings-, institusjons- og samfunnsperspektiv. Barnehagen er både en hverdagslivsarena og første del av utdanningsløpet, og spenninger knyttet til forholdet mellom danning, målstyring og normalisering diskuteres.

Emnet vil utfordre studentene til faglige kritiske analyser og drøftinger av ulike problemstillinger, i lys av barns rettigheter, politiske føringer og profesjonsperspektiv.
Opptakskrav
3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell. Eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer, eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdige med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter).

Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Kvalifiserte søkere rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget, jf. forskrift om studier ved DMMH § 2-7.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette emnet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap.
Spørsmål om studiet eller opptak?