Gå til innholdet

Lek og læring i utemiljø

Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barns kulturelle ytringer, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna får ofte impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. 

Om studieprogrammet

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2011) tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Barns utvikling sees som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres biologiske, fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet de vokser opp i. Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner, og anerkjennelse av barndommens egenverdi står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet, ivaretas i formålet blant annet gjennom begrepene omsorg, lek, læring og danning. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og helhetlig utvikling.

Utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring. Veksling mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for barns fysiske og psykiske velvære. Det frie rommet som leken skaper, gjør det mulig for barn å prøve ut både kropp og tanker gjennom bruk av ulike uttrykksformer, noe som har betydning for barns læringsstrategier og kunnskapsutvikling. Studiet ”Lek og læring i utemiljø” legger opp til å gi generell kompetanse i tverrfaglige aktiviteter i barnehagen og skolen som kan påvirke barns utvikling på en positiv måte, og som de som jobber med barn får kunnskap og ferdigheter i. 

Sentralt i videreutdanningsenheten står opplevelse, utforskning, mestring og samhandling i uteleken, og som bygger på ny forskningskunnskap. Målet er å gi studentene gode holdninger til det å være ute i naturen, kombinert med praktisk erfaring og kunnskap om hvordan man bruker utemiljøet i arbeidet med barn. På denne måten ønsker man med videreutdanningsenheten å øke kompetansen i
allsidig og kvalitetsbevisst uteaktivitet i barnehage og skole. 

Målgruppe

Målgruppen for studiet er arbeidstakere som jobber med barn, eksempelvis førskolelærere, lærere, barnevernspedagoger, assistenter. 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang

Studieprogrammet består av to emner, hver bestående av 15 studiepoeng og er nett- og samlingsbasert (tre samlinger à 4 dager pr emne). Studiet er på bachelornivå.

Eksamen kommer i tillegg til samlingene. Arbeids- lærings og vurderingsformer I studieperioden vil det være samlinger ved utdanningsinstitusjonen med undervisning i praktiske og teoretiske deler av studiet. Mellom samlingene foregår selvstudium, oppgaveinnleveringer og veiledning via internett. Studenten må ha tilgang til PC og internett. Høgskolens stedlige PC’er kan også benyttes. 

Sentrale arbeidsmåter i studiet er selvstendig arbeid med pensumlitteratur, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig og muntlig. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres. Studenten må basere sitt arbeid hovedsakelig på egeninnsats og selvstudium.
Det stilles krav til at studenter anskaffer seg det utstyr som trengs for å kunne ta dette nettbaserte studiet, det vil si PC og internett-tilgang.
Oppdatert