Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i barnehagekunnskap  - barndom i et samfunn i endring (studiet har ikke opptak høsten 2024)

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Er du opptatt av pedagogisk kvalitet i arbeidet med barn? Ønsker du å videreutvikle din faglige kompetanse for å møte de utfordringene som barnehagen står overfor? Vil du være med å utvikle ny kunnskap om barn, barndom og barnehage?  

Da er dette riktig masterutdanning for deg.

Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring

Beskrivelse av studiet

Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet. Den preges av geopolitiske forhold og klimaendringer, av stortingsmeldinger om lek og læring, av media og ny forskning, og ikke minst av relasjoner, pedagogiske praksiser og det fysiske miljøet i og rundt barnehagen, der de aller fleste barn i Norge tilbringer store deler av barndommen sin. Barnehagen har stor betydning for barns barndommer.

Hensikten med master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring, er å formidle, utfordre og videreutvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om barnehager, barn i barnehagealder og barndommens innhold. Gjennom ulike teoretiske perspektiver og forskningsbasert kunnskap er målet med studiet å bidra til videreutvikling av den pedagogiske kvaliteten i barnehagen og annet arbeid med og for barns beste.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil studentene får dypere innsikt i ulike forskningsmetoder og hvordan disse kan anvendes i arbeidet med å produsere ny kunnskap om barn, barndom og barnehager.

Målet med studiet er å utdanne dyktige og reflekterte fagpersoner som kan være med på å skape gode leke - og læringsmiljøer for barn, ivareta barns rettigheter og gi dem tro på egen handlekraft, samt bidra til å utvikle ny kunnskap i barnehagefeltet.

Studiets oppbygging

Studiet er forskningsbasert og pensum og undervisning bygger på nyere nasjonal og internasjonal forskning. Studiet er tverrfaglig og studentene vil bli kjent med ulike teorier og perspektiver på barn, barndom og barnehage. Innholdet i studiet er organisert i sju emner:

 • Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.)
 • Barns multimodale praksiser og tidlige literacy (15 stp.)
 • Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.)
 • Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 stp.)

Målgruppe

Masterutdanningen passer for deg som:

 • er barnehage- eller førskolelærer og ønsker å videreutvikle og styrke din
  barne- og barnehagefaglige kompetanse
 • vil kvalifisere deg til høyere stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig
  område på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå
 • ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig
  sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og
  kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav
 • vil kvalifisere deg til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet
 • tenker på å ta videre studier på ph.d.-nivå som i tverrfaglig barneforskning,
  pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap

Opptakskrav

 • 3-årig barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene.
Eller
 • Bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering (f.eks. barns oppvekst, psykososialt arbeid med barn og unge, barns rettigheter). 


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning


C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Se studieplan.

Opptak til enkeltemner
Se studieplan.

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden:

-          Barn, barndom og barnehage (30 stp.)
-          Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer (15 stp.)
-          Barns språkutvikling og språklæring (15 av 30 stp.)
-          Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen (30 stp.)
-          Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.)

Det er også mulig å få innpasset emner fra andre utdanningsinstitusjoner etter søknad.

Søk om innpassing

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring

Studiestart og samlingsuker

Med forbehold om endringer.

Samlinger studieåret 2024/25
 
2. studieår:
Samlinger mandag - torsdag

Høst 2024: uke 35, 38, 42, 45 og 48
Vår 2025: Ingen samlinger på 2. studieår


Samlinger studieåret 2023/24
 
 1. studieår:
Samlinger mandag - torsdag

Høst 2023: uke 34, 37, 40, 43 og 47
Vår 2024: uke 2, 6, 10, 15 og 20

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Spørsmål om studiet eller opptak?

Monica Seland
Professor Monica Seland monica.seland@dmmh.notlf: 73 56 83 01
Gro Anita Kamsvåg
Førsteamanuensis Gro Anita Kamsvåg gak@dmmh.notlf: 73 56 83 51
Esra Kacamaz
Seniorkonsulent Esra Kacamaz studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 35