Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i barnehagekunnskap  - barndom i et samfunn i endring (oppstart høsten 2021)

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Er du opptatt av pedagogisk kvalitet i arbeidet med barn? Ønsker du å videreutvikle din faglige kompetanse for å møte de utfordringene som barnehagen står overfor? Vil du være med å utvikle ny kunnskap om barn, barndom og barnehage?  

Da er dette riktig masterutdanning for deg.

Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring

Beskrivelse av studiet

Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet, en barndom innvevd i globale endringsprosesser. Gjennom denne masterutdanningen styrkes kunnskapen om barn i barnehagealder og barnehagens innhold og organisering. Lek og læring, mangfold og inkludering, trivsel og fysisk miljø samt barns kommunikasjon og meningsskaping gjennom tekst, symboler og bilder (literacy) er sentrale temaer i dette studiet.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven vil studentene får dypere innsikt i ulike forskningsmetoder og hvordan disse kan anvendes i arbeidet med å produsere ny kunnskap om barn, barndom og barnehager.

Målet med studiet er å utdanne dyktige og reflekterte fagpersoner som kan være med å skape gode leke - og læringsmiljøer for barn, ivareta barns rettigheter samt bidra til å utvikle ny kunnskap i barnehagefeltet.

Studiets oppbygging

Studiet er forskningsbasert og pensum og undervisning bygger på nyere internasjonal forskning. Studiet er tverrfaglig og studentene vil bli kjent med ulike teorier og perspektiver på barn, barndom og barnehage. Innholdet i studiet er organisert i sju emner:

 • Globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.)
 • Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.)
 • Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.)
 • Barns multimodale praksiser og tidlig literacy (15 stp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 stp.)
Målgruppe

Masterutdanningen passer for deg som:

 • er barnehage- eller førskolelærer og ønsker å videreutvikle og styrke din
  barne- og barnehagefaglige kompetanse
 • vil kvalifisere deg til høyere stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig
  område på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå
 • ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig
  sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og
  kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav
 • vil kvalifisere deg til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet
 • tenker på å ta videre studier på ph.d.-nivå som i tverrfaglig barneforskning,
  pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap
Opptakskrav
 • 3-årig barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene.
Eller
 • Bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering.


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen 15. april. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning


C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.


Søkere med førskolelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet

Hvis du har førskolelærerutdanning (tidligere modell) og ikke oppfyller C-kravet, kan du legge ved dokumentasjon på annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet ditt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

 • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
 • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
 • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet ditt vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden:

-          Barn, barndom og barnehage (30 stp.)
-          Barns lek og fysiske aktivitet i barnehagens ulike bevegelsesmiljøer (15 stp.)
-          Barns språkutvikling og språklæring (15 av 30 stp.)
-          Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen (30 stp.)
-          Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.)

Søk om innpassing

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen tverrfaglig barneforskning, pedagogikk, profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap.

Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart vil bli gitt senere.

Samlinger for andre studieår:

Høst 2020: uke 35, 38, 42, 45 og 48

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
Spørsmål om studiet eller opptak?
Førsteamanuensis Monica Seland monica.seland@dmmh.notlf: 73 56 83 01
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20