Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i barnehageledelse

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Vil du utvikle din lederkompetanse i barnehagen? Ønsker du en lederstilling innen barnehagesektoren? Vil du utvikle praktisk kunnskap og innsikt innen ledelse, ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform?

Da kan dette være studiet for deg!


Master i barnehageledelse

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere deg som student til å innta lederstillinger, særskilt innen barnehagesektoren på en måte som sikrer høy kvalitet i arbeidet. Kompetanse du utvikler i studiet er også mulig benytte i andre lederstillinger, spesielt innen utdanningsfeltet. Gjennom utdanningen skal du utvikle deg til å kunne lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene på en bedre måte. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet. Lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Studiet skal også sette deg som student i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data- med et særskilt blikk på ledelse, organisasjon og styring i barnehagesektoren. Gjennom arbeidet med egen masteroppgave har du mulighet til å fordype deg faglig i et tema du er særskilt engasjert og interessert i. Du som student får utviklet praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Vi legger vekt på studentaktive undervisningsformer, og anser aktiv deltakelse i læringsfellesskapet som en forutsetning for læring og egenutvikling som leder. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.

Studiets oppbygging

Studiet består av følgende emner (se studieplan):

  • Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)
  • Ledelse for læring (7,5 stp.)
  • Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.)
  • Kvalitetsutvikling og endringsprosesser i organisasjoner (15 stp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder I (15 stp.)
  • Forskningsdesign, metode og prosjektutvikling (15 stp.)
  • Masteroppgave (45 stp.)

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Studiet retter seg også mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.)

 Opptakskrav

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

C-krav ved opptak til master

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Se studieplan.

Opptak til enkeltemner
Se studieplan. 

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden etter søknad:

-          Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging (15 stp.)
-          Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 stp.)
-          Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.)
-          Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 stp.)

Det er også mulig å få innpasset emner fra andre utdanningsinstitusjoner etter søknad.

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for master i barnehageledelse

 

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2024/25

Alle samlinger er tirsdag - fredag, både første og andre studieår.

Samlinger for første studieår:
Høst 2024:
Uke 34, 38, 42, 45 og 48
Vår 2025: Uke 2, 7, 11, 14, og 17

Samlinger for andre studieår
Høst 2024: Uke 35, 39, 44 og 48
Vår 2025: Uke 8

Eksamen: Kan komme i tillegg


Samlinger for studieåret 2023/24

Alle samlinger er tirsdag - fredag

Samlinger for første studieår:
Høst 2023:
Uke 34, 38, 42, 45 og 48
Vår 2024: Uke 3, 7, 10, 14, og 17

Samlinger for andre studieår
Høst 2023: Uke 36, 39, 43 og 48
Vår 2024: Uke 8

Eksamen: Kan komme i tillegg


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Elin Birgitte Ljunggren
Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren ebl@dmmh.notlf: 73 56 83 09
Esra Kacamaz
Seniorkonsulent Esra Kacamaz studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 35