Gå til innholdet

Master i barnehageledelse (oppstart høsten 2020)

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Vil utvikle din lederkompetanse i barnehagen? Ønsker du en lederstilling innen barnehagesektoren? Vil du utvikle praktisk kunnskap og innsikt innen ledelse, ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform

Da er dette studiet for deg!


Master i barnehageledelse

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.


Studiets oppbygging

Studiet består av følgende emner (se studiemodell):

  • Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.)
  • Ledelse for læring (7.5 sp.)
  • Strategisk ledelse i barnehagen (7.5 sp.)
  • Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder I (15 sp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder II (15 sp.)
  • Masteroppgave (45 sp.)
Internasjonalt semester

Det er inngått avtale om studentutveksling med Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Masterstudenter ved DMMH kan ta deler av studiet fra Masterprogram i utbildningsledarskap, et 120 studiepoengs masterstudium i ledelse i utdannelsessektoren.

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend og DMMH reisestipend. Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Les mer om internasjonalt semester

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Studiet retter seg også mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.)

Opptakskrav

Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7. 
 
Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Innpassing

Studiet ”Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager” (Styrerutdanningen), 30 sp, kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) og MVPLK6100 Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.).

Studiet ”Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging”, 15 sp, kan innpasses i mastergraden som erstatning for MVPLK6000 Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.).

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for master i barnehageledelse


Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart 2020 og samlingsuker for det kullet vil bli gitt senere.

Samlingsuker for 2. studieår 2019/2020:
Uke 36, og uke 40: Tirsdag - Fredag (4 dager)
Uke 43, og uke 45: Tirsdag - torsdag (3 dager)
 
Spørsmål om studiet eller opptak?