Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i barnehageledelse

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Vil du utvikle din lederkompetanse i barnehagen? Ønsker du en lederstilling innen barnehagesektoren? Vil du utvikle praktisk kunnskap og innsikt innen ledelse, ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform?

Da kan dette være studiet for deg!


Master i barnehageledelse

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.


Studiets oppbygging

Studiet består av følgende emner (se studieplan):

  • Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.)
  • Ledelse for læring (7,5 stp.)
  • Strategisk ledelse i barnehagen (7,5 stp.)
  • Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 stp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder I (15 stp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder II (15 stp.)
  • Masteroppgave (45 stp.)

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Studiet retter seg også mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.)

 Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:
- førskolelærer/barnehagelærer
- barnevernspedagog
- grunnskolelærer/allmennlærer
- spesialpedagog
- faglærer

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemner innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Se studieplan.

Opptak til enkeltemner
Se studieplan. 

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden etter søknad:

-          Barnehagemyndighet, innovasjon og kompetansebygging (15 stp.)
-          Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 stp.)
-          Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen (30 stp.)
-          Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (30 stp.)

Det er også mulig å få innpasset emner fra andre utdanningsinstitusjoner etter søknad.

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for master i barnehageledelse

 

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2023/24

Alle samlinger er tirsdag - fredag

Samlinger for første studieår:
Høst 2023:
Uke 34, 38, 42, 45 og 48
Vår 2024: Uke 3, 7, 11, 14, og 17

Samlinger for andre studieår
Høst 2023: Uke 36, 39, 43 og 48
Vår 2024: Uke 8

Eksamen: Uke 50

Samlinger 2022/23

Alle samlinger er tirsdag - fredag

Samlinger for andre studieår:
Høst 2023:
Uke 36, 39, 43 og 48
Alle samlinger er tirsdag - fredag

Samlinger for studieåret 2022/23


Samlinger for første studieår:
Høst 2022:
Uke 35, 40, 44, 47 og 49
Vår 2023: Uke 4, 8, 12, 15, og 18
Alle samlinger er tirsdag - fredag

Samlinger for andre studieår:
Høst 2022:
Uke 36, 39, 43 og 48
Alle samlinger er tirsdag - fredag

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Elin Birgitte Ljunggren
Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren ebl@dmmh.notlf: 73 56 83 09
Esra Kacamaz
Seniorkonsulent Esra Kacamaz studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 35