Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon?

Vil du arbeide som forsker? Tenker du på å ta videre studier på ph.d.-nivå?

Da kan dette være studiet for deg!

Master i barnekultur og kunstpedagogikk

Beskrivelse av studiet

Vil du bli en pådriver for kunst- og kulturfag i barnehagen? Vil du arbeide som lærer i videregående skole, vil du arbeide som lærer i musikk eller kunst og håndverk i grunnskolen, som pedagog i kulturskolen, på kunst- og kulturfaglige arenaer som museer, musikkutøvende arenaer, teaterscener, eller i offentlig administrasjon?

Vil du øke din kunst- og kulturfaglige kompetanse med et selvvalgt en-faglig eller tverrfaglig kunstfaglig fokus?

Vil du øke din barnefaglige og pedagogiske kompetanse som kunstner, lærer og kunstformidler?

Med utgangspunkt i fordypningen denne masteren tilbyr innen et selvvalgt kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet), vil dette studiet gi denne muligheten.

Vi tilbyr et masterstudium med vekt på praktisk kunstfaglig arbeid i Høgskolens nye kunstfagsbygg med kunst- og håndverks-verksteder og musikk rom / studio. Høgskolen har to store black boxer for visning og dramafaglig arbeid.

Vi har et samarbeid med Rockheim, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk kulturskoleråd, Cirka Teater, Barneteateret vårt i Ålesund, Trondheim kommune (praksisavtale med barnehager og skoler), som danner et mulig utgangspunkt for våre studenters utforskning og kunstpedagogiske prosjekter.

Studiets oppbygging

5 emner fordelt på 3 hovedområder:

1. Vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk område
- Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
- Akademisk skriving og forskningsdesign (15 stp.)

2. Estetisk og skapende område
- Kunstfaglig skapende fordypning (15 stp.)
- Teori barnekultur og kunstpedagogikk (15 stp.)

3. Pedagogisk og didaktisk område
- Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt (20 stp.) 

Til sammen vil dette danne grunnlaget for Masteroppgave (40 stp.)

Med utgangspunkt i studentens fagfelt fra bachelor, vil dette danne grunnlag for studentens fordypning som denne masteren tilbyr innen kunstfag: som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en selvvalgt kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet).

Selvvalgt fordypning

Med utgangspunkt i fordypningen denne masteren tilbyr innen et selvvalgt kunstfag som musikk, drama, kunst og håndverk eller norsk (litteratur for barn), eller en kombinasjon av disse (kunst, kultur og kreativitet), vil dette studiet gi denne muligheten.

Internasjonal utveksling

Benytt anledningen til faglig fordypning i Odense, blant annet kjent som H. C. Andersen sin fødeby og med et rikt kulturliv og mye spennende barnekultur.

Tredje semester av masterstudiet i barnekultur og kunstpedagogikk kan gjennomføres som Erasmus+ student ved vår samarbeidspartner Syddansk Universitet (SDU). Emnet "Barnekulturelt kunstpedagogisk prosjekt" blir erstattet med følgende emner ved SDU:
  • Kulturformidling, æstetiskfaglig teori og praksis (6 studiepoeng)
  • Kulturel/æstetisk produktion/projekt (9 studiepoeng)
  • Forskningsteori og -metode (6 studiepoeng)
I tillegg til Lånekassestøtte, kan du få Erasmus+ støtte.

I januar utreiseåret vil det bli avholdt informasjonsmøte. Søknadsfristen er 1. mars. Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet.

Opptakskrav

  • Barnehagelærerutdanning med en kunst- og kulturrelatert fordypning.
Eller
  • Treårig bachelor som pedagog (grunnskolelærer, barnevernspedagog, spesialpedagog, Steiner-pedagog) inkludert 60 stp. i det selvvalgte kunstfaget.
Eller
  • Bachelor i musikk, kunst og håndverk eller drama / norsk litteratur inkludert 60 stp. praktisk-pedagogisk kompetanse (faglærer).


Alle som tas opp må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre innen de obligatoriske 60 stp. i ett eller flere kunstfag. 

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Innpassing

Masterstudiet gir mulighet for innpassing av følgende emner fra 2-årig Masterprogram i fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon – studieretning kunstfag ved PLU, NTNU:

EDU3121 Kvalitativ metode (7,5 stp.) sammen med EDU3123 Vitenskapsteori (7,5 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for MKVFM4000 Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.).

EDU3074 Kunstpedagogikk, diskursiv kompetanse og profesjonalitet (7,5 stp.) sammen med EDU3070 Kunstfag, lek og barndomsforståelse (7,5 stp.) kan innpasses i mastergraden som erstatning for MKBKP4030 Teori barnekultur og kunstpedagogikk (15 stp.).

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer studentene til å kunne lede og veilede kunst- og kulturfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt i barnehagen. Studiet danner også grunnlag for å jobbe med kunstfaglig utviklings- og formidlingsarbeid med og for barn i kulturinstitusjoner som kunst- og kulturskolen, Den kulturelle skolesekken (DKS), grunnskolen, scenekunstarenaer for barn, arenaer for musikk, museum, kunst- og kulturforvaltning og bibliotek. Videre kvalifiserer studiet til undervisningsstillinger i høyere utdanning.

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for master i barnekultur og kunstpedagogikk

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for andre studieår:

Høst 2022: 35, 38, og 42.
Vår 2023:
9 og 16

Eksamensdatoer kan komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Edita Komar
Seniorkonsulent Edita Komar eko@dmmh.notlf: 73 80 52 33