Gå til innholdet

Master i barnehagekunnskap  - barndom i et samfunn i endring

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lenger tid)

Er du spesielt opptatt av pedagogisk kvalitet i arbeidet med barn?

Da er dette riktig masterutdanning for deg.

Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring

Beskrivelse av studiet
Dagens barndom kjennetegnes av mangfold og kompleksitet, en barndom som er innvevd i globale endringsprosesser. Gjennom denne masterutdanningen vil vi styrke kunnskapen om barn i barnehagealder og barndommens innhold. Vi ønsker også å videreutvikle den pedagogiske kvaliteten i arbeidet med barn, både for å ivareta barns rettigheter og for å utøve faglige og skjønnsmessige vurderinger.
Studiets oppbygging

Studiet er forskningsbasert ved at litteraturen og undervisningen den bygger på, er ny, relevant forskning som er internasjonalt forankret. Innholdet i studiet er organisert i alt sju emner:

 • Barnehagen i endring – globalisering og kulturelt mangfold (15 stp.)
 • Lek og læring – diskurser og praksiser (15 stp.)
 • Barnehagens fysiske og psykososiale miljø (15 stp.)
 • Barns multimodale praksiser (15 stp.)
 • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
 • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

 • Masteroppgave (30 stp.)
Internasjonalt semester
Hva med å berike masterstudiet med et opphold på anerkjente University of Washington i Seattle?

University of Washington (UW) er rangert som et av de beste universitetene i verden. De har en fantastisk campus, faglig tyngde og samarbeid med veldig gode barnehager. Seattle er i tillegg en by som har mye å tilby.

Prosjektsamarbeidet med UW er finansiert av Senter for internasjonalisering av utdanning. Som utvekslingsstudent mottar man et stipend på ca. kr. 2.500-,. I tillegg kan man søke støtte til reise- og oppholdsutgifter.

Det kan være mulig for inntil 4 studenter å gjøre datainnsamling ved UW og deres samarbeidsbarnehager.
Målgruppe

Masterutdanningen passer for deg som:

 • er barnehage- eller førskolelærer og ønsker å videreutvikle og styrke din
  barne- og barnehagefaglige kompetanse
 • vil kvalifisere deg til høyere stillinger innenfor barne- og barnehagefaglig
  område på enhetsnivå, kommunalt, regionalt eller statlig nivå
 • ønsker en fagstilling innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i frivillig
  sektor, offentlige og private organisasjoner, eller opplæringsvirksomhet og
  kompetanseutvikling som stiller barnefaglige kunnskapskrav
 • vil kvalifisere deg til evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning i videregående skole, høgskole og universitet
 • tenker på å ta videre studier på ph.d.-nivå som i tverrfaglig barneforskning,
  pedagogikk, i profesjonsstudier eller i utdanningsvitenskap
Opptakskrav

3-årig barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som barnevernspedagog, grunnskolelærer/ allmennlærer eller faglærer eller andre pedagogiske utdanninger med praksis som er likeverdig med disse utdanningsløpene.

Eller bachelorgrad med fordypning på minimum 80 studiepoeng innen de samfunnsvitenskapelige områdene, som i pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi, og som inneholder minimum 30 studiepoeng pedagogikk eller barnefaglig kompetanse etter vurdering.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
Vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til, må lastes opp via «Mine dokumenter» i Søknadsweb innen 25. april. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003. 

Avslutter du utdanning ved en annen institusjon i søknadsåret, må du laste opp dokumentasjon på dette innen 1. juli. Foreløpig karakterutskrift må lastes opp innen 25. april.

Det er viktig at du også dokumenterer praksis innen 25. april, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.
Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehagekunnskap - barndom i et samfunn i endring
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?