Gå til innholdet

Master i barnehageledelse

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert

Jobber du, eller planlegger du å jobbe som leder i barnehagen? Ønsker du å bli i bedre stand til å lede barnehagen i samspill med omgivelsene? Vil du utvikle din egen identitet som leder?

Da er dette studiet for deg!


Master i barnehageledelse

Beskrivelse av studiet

Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede organisasjonens virksomhet i samspill med omgivelsene. Utvikling av egen identitet som leder vil være et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet.

Studiet gir innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. Dette vil skje med særlig fokus på barnehagen som organisasjon. Selve lederskapsdimensjonen i det å lede komplekse organisasjoner vil bli særlig vektlagt. Studiet skal også sette studenten i stand til å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studenten skal dermed utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform. Studenten vil gjennom relevante case og bruk av både kvalitative og kvantitative data få belyst konkrete problemstillinger som hun/han i fremtiden vil møte som leder.


Studiets oppbygging
Studiet består av følgende emner:
- Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.)
- Ledelse for læring (7.5 sp.)
- Strategisk ledelse i barnehagen (7.5 sp.)
- Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.)
- Vitenskapsteori og forskningsmetoder I (15 sp.)
- Vitenskapsteori og forskningsmetoder II (15 sp.)
- Masteroppgave (45 sp.)
Internasjonalt semester

Det er inngått avtale om studentutveksling med Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Masterstudenter ved DMMH kan ta deler av studiet fra Masterprogram i utbildningsledarskap, et 120 studiepoengs masterstudium i ledelse i utdannelsessektoren.

Kostnader i forbindelse med studieoppholdet i utlandet dekkes av studenten selv. Det finnes ulike stipend- og støtteordninger, bl.a. Erasmusstipend og DMMH reisestipend. Lånekassen gir vanlig lån med noe tilleggsstøtte til utenlandsstudier.

Les mer om internasjonalt semester

Målgruppe

Studiets målgruppe er både studenter med nylig fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer og ansatte i barnehagesektoren med minimum fullført bachelorgrad som førskolelærer/barnehagelærer eller andre relevante profesjonsutdanninger.

Studiet retter seg også mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.)

Opptakskrav

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Opptakskrav: Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
Vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til, må lastes opp via «Mine dokumenter» i Søknadsweb innen 25. april. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003. 

Avslutter du utdanning ved en annen institusjon i søknadsåret, må du laste opp dokumentasjon på dette innen 1. juli. Foreløpig karakterutskrift må lastes opp innen 25. april.

Det er viktig at du også dokumenterer praksis innen 25. april, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.
Jobbmuligheter

Etter fullført mastergradsstudium i barnehageledelse vil studenten ha gode forutsetninger for å utøve effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring.

Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for master i barnehageledelse


Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?