Gå til innholdet

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

4 semester, heltid, samlingsbasert

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. 

Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Beskrivelse av studiet

Målet med denne masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Studiet har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng, fra barnehage t.o.m. videregående opplæring: likeverd, tilpassing og inkludering.

Studiet er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.).
Studiets oppbygging
  • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.)
  • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.)
  • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
  • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp.)
  • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 sp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

  • Masteroppgave (30 sp.)
Internasjonalt semester
I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedaogikk med vekt på små barn, ha praksisperioden i emnet "Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartnere i Tanzania og Swaziland. Lengde på oppholdet er 5 uker. 

Oppholdet dekkes av studenten selv. Man kan i tillegg motta et reisestipend fra DMMH. Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister. 

Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet. Søkere som går videre blir kalt inn til intervju for endelig utvelgelse. Intervjuet vil foregå på engelsk.

Les mer om internasjonalt semester
Målgruppe
Studiet retter seg mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger.

Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).
Opptakskrav

3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/ allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU, eller bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret. Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
Vitnemål, karakterutskrift, attester og andre dokumenter som er relevante for det studiet du har søkt om opptak til, må lastes opp via «Mine dokumenter» i Søknadsweb innen 25. april. Du må laste opp dokumentasjon selv om du godkjenner resultatutveksling fra annen ekstern norsk institusjon.

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på utdanning som er avlagt ved DMMH etter 2003. 

Avslutter du utdanning ved en annen institusjon i søknadsåret, må du laste opp dokumentasjon på dette innen 1. juli. Foreløpig karakterutskrift må lastes opp innen 25. april.

Det er viktig at du også dokumenterer praksis innen 25. april, hvis dette er et opptakskrav til studiet du søker.

Innpassing
Dersom du har fått opptak på et studieprogram ved DMMH, og har utdanning fra før som du ønsker å bruke inn i denne graden, kan du søke om innpassing av tidligere utdanning.
Jobbmuligheter

Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning. 

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå, for eksempel innen pedagogikk, sosialt arbeid og ph.d.-programmet i profesjonsstudier.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?