Gå til innholdet

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. 

Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Beskrivelse av studiet

Målet med denne masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Studiet har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng, fra barnehage t.o.m. videregående opplæring: likeverd, tilpassing og inkludering.

Studiet er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.).
Studiets oppbygging
  • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.)
  • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.)
  • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
  • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp.)
  • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 sp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

  • Masteroppgave (30 sp.)
Internasjonalt semester
I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedaogikk med vekt på små barn, ha praksisperioden i emnet "Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartnere i Tanzania og Swaziland. Lengde på oppholdet er 5 uker. 

Oppholdet dekkes av studenten selv. Man kan i tillegg motta et reisestipend fra DMMH. Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister. 

Relevante søkere må ha bestått alle emner før utreise. Det vil bli lagt vekt på faglig, personlig og sosial egnethet. Søkere som går videre blir kalt inn til intervju for endelig utvelgelse. Intervjuet vil foregå på engelsk.

Les mer om internasjonalt semester
Målgruppe
Studiet retter seg mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger.

Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).
Opptakskrav

3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning eller annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/ allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU, eller bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 sp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.
 

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

 

Innpassing

Studiene «Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner» og «Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker», totalt 60 sp., kan innpasses i mastergraden som erstatning for de fire emnene i 1. studieår.

Studiet «Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner», 30 sp., kan innpasses i mastergraden som erstatning for de to emnene MSSPF4000 Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.) og MSSRO4010 Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.).

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning. 

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.
Spørsmål om studiet eller opptak?