Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Målet med masterutdanningen i spesialpedagogikk ved DMMH er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov. Barn med spesielle behov har også ordinære behov: et barn er et barn.

Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Beskrivelse av studiet

Målet med denne masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Studiet har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng: likeverd, tilpassing og inkludering.

Studiet er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.).

Studiets oppbygging

  • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.)
  • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.)
  • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.)
  • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 stp.)
  • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 stp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

  • Masteroppgave (30 stp.)

Internasjonal utveksling

I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom ha praksisperioden i emnet "Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartnere. Lengde på oppholdet er 4 uker. 

Oppholdet dekkes av studenten selv. Studenten kan i tillegg motta et reisestipend fra DMMH. Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister.

Målgruppe

Studiet retter seg mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger.

Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).

Opptakskrav

For opptak til mastergradsstudiet gjelder § 3 i forskrift om krav til mastergrad og § 2 i forskrift om studier ved DMMH.

Følgende krav må oppfylles:

- 3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell)
- Annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU
- bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning
og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

Dokumentasjon
Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

C-krav ved opptak til master
Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.  Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet
Se studieplan. 

Opptak til videreutdanning
Se studieplan. 

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden etter søknad:

Det er også mulig å få innpasset emner fra andre utdanningsinstitusjoner etter søknad.

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning. 

Arbeidsoppgavene kan være rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Videre studier

Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2024/25

Samlinger og praksis for 1. studieår:

Høst 2024:

Samling
: Uke 34, 37, (39 digital halvdagssamling), 40 og 45
Praksis: Uke 41 - 43
Eksamen: Uke 48 og 49

Vår 2025:
Samling: Uke 2, 8, 11, 15 (3 dager), 18 (2 dager)
Praksis: Uke 3-5
Eksamen: Uke 10 og uke 22

Samlinger for 2. studieår:

Samlingene er fra mandag - torsdag

Høst 2024:

Samling: Uke 35, 38, 42, 45 og 48
Eksamen: Uke 47 og 51

Vår 2025:
Ingen samlinger på 2. studieår
Eksamen: Uke 23

 

Samlinger for studieåret 2023/24

Samlinger og praksis for første studieår:

Høst 2023:

Samling: Uke 34, 37, 39 (nettbasert veiledning en dag), 40 og 45
Praksis: Uke 41 - 43
Eksamen: Uke 47 og 49

Vår 2024:
Samling: Uke 2, 7, 10, 15 (3 dager), 18 (2 dager)
Praksis: Uke 3-5
Eksamen: Uke 9 og uke 21

Samlinger for andre studieår:

Samlingene er fra mandag - torsdag)

Høst 2023:

Samling: Uke 34, 38, 42, 45 og 48
Eksamen: Uke 46 og 50


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Karianne Franck
Førsteamanuensis Karianne Franck kfr@dmmh.notlf: 73 56 83 47
Marit Pettersen
Førstelektor Marit Pettersen mpe@dmmh.notlf: 73 56 83 31
Esra Kacamaz
Seniorkonsulent Esra Kacamaz studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 35