Gå til innholdet
Lukk

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

4 semester (2 år), heltid, samlingsbasert (kan tas over lengre tid)

Barn med nedsatt funksjonsevne har unike personlighetstrekk, evner og interesser og skal møtes først og fremst som barn. 

Å bidra til inkludering, anerkjennelse og vektlegging av barndommens egenverdi utgjør fundamentet i masterutdanningen i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom.

Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom

Beskrivelse av studiet

Målet med denne masterutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Studiet har faglig og etisk forankring i overordnede verdier og prinsipper for pedagogisk virke i nasjonal sammenheng, fra barnehage t.o.m. videregående opplæring: likeverd, tilpassing og inkludering.

Studiet er blant de få masterutdanningene i spesialpedagogikk i Norge som har spesifikt fokus på de yngste barna.

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, offentlig forvaltning og høyere utdanning, samt å kvalifisere for forskerutdanning (ph.d.).
Studiets oppbygging
  • Spesialpedagogikk som fag og felt (15 sp.)
  • Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
  • Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 sp.)
  • Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15 sp.)
  • Fordypning i forskningsmetode og forskningsdesign (15 sp.)

Til sammen vil dette danne grunnlaget for masteroppgaven:

  • Masteroppgave (30 sp.)
Internasjonal utveksling
I andre semester av utdanningen kan studenter på master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom ha praksisperioden i emnet "Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst" i spesialinstitusjoner i Afrika gjennom DMMHs samarbeidspartnere. Lengde på oppholdet er 4 uker. 

Oppholdet dekkes av studenten selv. Studenten kan i tillegg motta et reisestipend fra DMMH. Informasjon om utvekslingsmulighetene vil bli presentert tidlig i første semester av studiet. Da vil det også bli opplyst om søknadsfrister.
Målgruppe
Studiet retter seg mot studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger.

Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Studiet retter seg videre mot studenter som ønsker å kvalifisere seg videre til forskerutdanning (ph.d.).
Opptakskrav

- 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning
- annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som
- grunnskolelærer/allmennlærer
- faglærer
- bachelorgrad og ettårig PPU
- bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning
og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

1/3 av plassene settes av til søkere med minimum 2 års yrkespraksis fra barnehage etter fullført bachelorgrad, og 1/3 av plassene settes av til søkere som har fullført barnehagelærerutdanning i søknadsåret.

Yrkespraksis må dokumenteres dersom du ønsker å komme med i den første kvoten.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen 15. april. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemner innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.

Søkere med førskolelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet

Hvis du har førskolelærerutdanning (tidligere modell) og ikke oppfyller C-kravet, kan du legge ved dokumentasjon på annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet ditt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

  • samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
  • fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
  • fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet ditt vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Innpassing

Har du tatt, eller planlegger du å ta videreutdanning på masternivå? Disse studiene kan innpasses i mastergraden:

- Barns språkutvikling og språklæring (15 av 30 stp., praksis må gjennomføres i tillegg)
- Spesialpedagogikk 1: Generell innføring i spesialpedagogiske emner (30 stp.)
- Spesialpedagogikk 2: Språkvansker og sosiale og emosjonelle vansker (30 stp.)
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.)
- Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 stp.)

Søk om innpassing

Jobbmuligheter

Fullført Mastergradsstudium i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser, f. eks. Pedagogisk psykologisk tjeneste, Habiliteringstjeneste, Statped, samt offentlig forvaltning og høyere utdanning. 

Arbeidsoppgavene er både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Videre studier
Fullført masterprogram gir mulighet for opptak til videre studier på ph.d.-nivå.
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom
Studiestart og samlingsuker
Informasjon om studiestart kommer senere.

Samlinger og praksis for første studieår:

Høst 2020: Samling: uke 34, 36, 40 og 45. Praksis: uke 41, 42, 43 og 44.
Vår 2021: Samling: uke 2, 7, 10 og 16. Praksis: uke 3, 4 og 5.

Eksamensdatoer vil komme i tillegg.

Undervisning fordelt på emner

Spesialpedagogikk som fag og felt er organisert med samling mandag til onsdag i uke 34, mandag og tirsdag i uke 36. Mandag til onsdag i uke 40, mandag og tirsdag i uke 45.

Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst er organisert med samling hele uke 2 og uke 7. Det er praksis i uke 3, 4 og 5.

Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse har undervisning i torsdag og fredag i uke 34,  onsdag til fredag i uke 36. Torsdag og fredag i uke 40, onsdag til fredag i uke 45. Det er 50 timer praksis lagt til ukene 41- 44.

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv har undervisning i uke 10 og 17, mandag til fredag.

Samlinger for andre studieår:

Høst 2020: uke 35, 38, 42, 45 og 48

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger frem til studiestart. 


Spørsmål om studiet eller opptak?