Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - Enkeltemne

2 semester, deltid

Fordypningsemnet tilbys hovedsakelig med tanke på barnehage-/førskolelærere som ønsker å ta 30 stp. kunstfag for å kvalifisere seg til søk på opptak ved Master i barnekultur og kunstpedagogikk.

Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - Enkeltemne 2019/20

Beskrivelse av studiet

Musikk, drama, kunst og håndverk er fag som har hatt sin naturlige plass i barnehagen så lenge som denne har eksistert som samfunnsinstitusjon. Kunstfagene har vært og er sentrale fordi de er kulturbærende, og fordi fagområdene er uttrykksbærere for hele mennesket. Hva er vi mennesker uten fortellinger, sanger, dans og bilder? Hva er barndommen uten disse inntrykkene og uttrykkene?

Denne fordypningen er rettet mot praktisk pedagogisk arbeid med musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagelæreren kan bruke disse fagene til å berike barns lek, læring og danning.

Arbeidsformer og organisering

En sentral arbeidsmåte i emnet er praktisk, skapende arbeid – både individuelt og i grupper. Det vil arbeides både enfaglig og tverrfaglig innen emnet. Verksteds- og atelierarbeid, dramatisering, fortelling, improvisasjon, musikalsk samspill, sang og studioarbeid er eksempler på praktiske arbeids- og læringsformer som kan benyttes i emnet.

Andre arbeids- og læringsformer som kan benyttes i fordypningsemnet er forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk-teoretiske framlegg og presentasjoner, skriving av fagtekster, ekskursjon/studietur, prosjektarbeid samt selvstudium. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning (80 %).

Opptakskrav

Opptakskrav er fullført bachelor barnehagelærerutdanning, og søkere tilbys studieplass i det bestemte studiet så fremt det er ledig plass etter at tildelingen av fordypningsplasser til DMMHs heltidsstudenter er gjennomført.

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Vurderingsform

Studiet avsluttes med en skriftlig og en praktisk eksamen.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - enkeltemner

Studiestart og samlingsuker

Informasjon om studiestart og samlingsuker vil bli gitt senere.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Ingvild Olsen Olausen
Førsteamanuensis Ingvild Olsen Olausen ioo@dmmh.notlf: 73 80 52 75