Gå til innholdet

Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - Enkeltemne 2019/20

2 semester, deltid

Fordypningsemnet tilbys hovedsakelig med tanke på barnehage-/førskolelærere som ønsker å ta 30 stp. kunstfag for å kvalifisere seg til søk på opptak ved Master i barnekultur og kunstpedagogikk.

Musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen - Enkeltemne 2019/20

Beskrivelse av studiet
Musikk, drama, kunst og håndverk er fag som har hatt sin naturlige plass i barnehagen så lenge som denne har eksistert som samfunnsinstitusjon. Kunstfagene har vært og er sentrale fordi de er kulturbærende, og fordi fagområdene er uttrykksbærere for hele mennesket. Hva er vi mennesker uten fortellinger, sanger, dans og bilder? Hva er barndommen uten disse inntrykkene og uttrykkene?

Denne fordypningen er rettet mot praktisk pedagogisk arbeid med musikk, drama, kunst og håndverk i barnehagen. Emnet skal gi innsikt i hvordan barnehagelæreren kan bruke disse fagene til å berike barns lek, læring og danning.
Opptakskrav

Barnehagelærerutdanning eller førskolelærerutdanning.

Arbeidsformer og organisering

En sentral arbeidsmåte i emnet er praktisk, skapende arbeid – både individuelt og i grupper. Det vil arbeides både enfaglig og tverrfaglig innen emnet. Verksteds- og atelierarbeid, dramatisering, fortelling, improvisasjon, musikalsk samspill, sang og studioarbeid er eksempler på praktiske arbeids- og læringsformer som kan benyttes i emnet.

Andre arbeids- og læringsformer som kan benyttes i fordypningsemnet er forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk-teoretiske framlegg og presentasjoner, skriving av fagtekster, ekskursjon/studietur, prosjektarbeid samt selvstudium. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning (80 %).

Vurderingsform
Studiet avsluttes med en skriftlig eksamen.
Spørsmål om studiet eller opptak?