Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

3 semester, deltid

Vil du videreutvikle deg som leder i barnehagen? Ønsker du å dele erfaringer med andre ledere og utvikle praktisk kunnskap og innsikt innen ledelse og barnehagen som organisasjon kan dette være studiet for deg!


Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet i rollen som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.

Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet.

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet. Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen.

Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos barnehagens styrer. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon.
DMMH er ansvarlig tilbyder for studiet. i samarbeid med WSP Norge AS.

Det vil i løpet av studieperioden arrangeres en studietur som har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land. Tidligere kull har besøkt København og Dublin. Studieturen er også med på å gjøre studentene enda bedre kjent med hverandre.

Sentrale emner i studiet:
•    Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
•    Ledelse av utviklings- og endringsarbeid i barnehagen
•    Ledelse av barnehagen som pedagogisk virksomhet
•    Ledelse av tidlig innsats og inkluderende fellesskap
•    Ledelse av internt og eksternt samarbeid og organisasjonsbygging

Målgruppe

Styrere i barnehagen skal ha første prioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Assisterende styrere deltar i studiet på samme vilkår som styrere. Eier må legge til rette for at både styrer og assisterende styrer må kunne arbeide med lederutviklingsprosesser på eget arbeidsted i studietiden. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.


Videre studier

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager kan innpasses i DMMHs mastergrad i barnehageledelse som erstatning for de to emnene Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 stp.) og Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 stp.).

Ut over dette gir studiet mulighet for innpassing i forskjellige andre masterprogram. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse institusjonene.

Jobbmuligheter

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/styrerutdanning/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 1. mai.

Du må dokumentere følgende:

• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.

• Søker må være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver. Styrere/daglige ledere skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 1. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Studiestart og samlingsuker

Samlingsdatoer for kull med oppstart høst 2024:

Høst 2024

Samling 1: Uke 36 (man - ons)
Samling 2: Uke 41 (man - ons)
Samling 3: Uke 46 (man - ons)

Vår 2025
Samling 4: Uke 4 (man - ons)
Samling 5: Uke 12 (man - ons)

Studietur: Informasjon kommer

Studieturen har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land.


Samlingsdatoer for kull med oppstart høst 2023:

Høst 2023
Samling 1: Uke 36 (man - ons)
Samling 2: Uke 41 (man - ons)
Samling 3: Uke 46 (man - ons)

Vår 2024
Samling 4: Uke 4 (man - ons)
Samling 5: Uke 12 (man - ons)

Studietur: Uke 22 (ons-fre)

Høsten 2024

Samling 7: Uke 38
Samling 8: Uke 43

Studieturen har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land.


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Laila Skjei Flormælen
Høgskolelektor Laila Skjei Flormælen lsf@dmmh.notlf: 73 56 83 80