Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

3 semester, deltid

Studiet skal kvalifisere styrere/assisterende styrere i barnehagen til å lede barnehagen på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet på arbeidet.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Et gjennomgående tema i hele utdanningsløpet vil være utvikling av egen identitet i rollen som leder. I studiet legges det vekt på å bygge bro mellom teori og erfaringsbasert kunnskap.

Ledelse i forhold til omgivelsene har blitt en sentral side ved styrerollen. Styrer må ha god samhandlingskompetanse i forhold til barnehageeier, kommunen som barnehagemyndighet, statlige organer og andre samarbeidspartnere innen oppvekstsektoren. Styrer har det overordnede ansvaret for barnehagens drift innenfor de rammer som barnehageeier har fastsatt. Gjennom utdanningen skal studenten bli bedre i stand til å lede barnehagens virksomhet i samspill med omgivelsene på en måte som fremmer kvalitet.

Barnehagens styrer har det overordnede ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet. Som pedagogisk ansvarlig for barnehagen, må styrer ha kunnskap om barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen.

Barnehagen er en organisasjon som kan analyseres gjennom ulike perspektiver for å identifisere sterke og svake sider samt utfordringer og muligheter som grunnlag for utvikling. Det overordnede ansvaret for utvikling og endring av barnehagen som organisasjon ligger hos barnehagens styrer. Gjennom studiet skal studenten utvikle sin kompetanse til å utvikle barnehagen til en lærende og omstillingsdyktig organisasjon. 

DMMH er ansvarlig tilbyder for studiet i samarbeid med WSP Norge AS.

Det vil i løpet av studieperioden arrangeres en studietur som har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land. Tidligere kull har besøkt København og Dublin. Studieturen er også med på å gjøre studentene enda bedre kjent med hverandre.
Målgruppe

Styrere i barnehagen skal ha første prioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Assisterende styrere deltar i studiet på samme vilkår som styrere. Eier må legge til rette for at assisterende styrer må kunne arbeide med lederutviklingsprosesser på eget arbeidsted i studietiden. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær.

Videre studier

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager kan innpasses i DMMHs mastergrad i barnehageledelse som erstatning for de to emnene Personalarbeid og ledelse i barnehagen (15 sp.) og Kvalitetsutvikling og endring av barnehagen som organisasjon (15 sp.).

Ut over dette gir studiet mulighet for opptak til forskjellige andre masterprogram. Ved opptak til masterprogram vises det til gjeldende opptakskrav ved disse institusjonene.

Jobbmuligheter

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager er et kompetansehevende tiltak for styrere i barnehagen.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 20. mai.

Du må dokumentere følgende:

• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.

• Søker må være tilsatt som styrer/daglig leder eller assisterende styrer i barnehage. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver. Styrere/daglige ledere skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 20. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager
Studiestart og samlingsuker
Samlingsdatoer for kull med opptak høst 2020:
Samling 1: 24.-26. august
Samling 2: 28.-30. september
Samling 3: 16.-18. november
Samling 4: 1.-3. februar
Samling 5: 12.-14. april
Samling 6: Studietur høst 2021 - dato kommer
Samling 7: Høst 2021 - dato kommer
Samling 8: Høst 2021 - dato kommer


  
Samlingsdatoer for kull med opptak høst 2019:
Samling 7: 31. august - 2. september
Samling 8: 12.-14. oktober

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger frem til studiestart. 
 

Studietur
Studieturen har som mål at studentene skal få faglige impulser fra en barnehagesektor i ett annet land. Tidligere kull har besøkt København og Dublin. Studieturen er også med på å gjøre studentene enda bedre kjent med hverandre.

Spørsmål om studiet eller opptak?
Førstelektor Sissel Mørreaunet smo@dmmh.notlf: 73 80 52 41
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Førstekonsulent Maria Sødal Haugen studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 55