Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

2 semester, deltid

Utdanningstilbudet skal kvalifisere og styrke pedagogiske ledere i deres faglige utvikling, knyttet til ledelse av refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Endringer i samfunnet og i barnehagesektoren øker kravet til omstilling og utvikling hos arbeidstakere og i barnehagen som organisasjon. Sentralt i dette studiet er derfor pedagogisk ledelse og kompetansebygging knyttet til barnehagens samfunnsmandat. Sentralt i studiet er også forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill.

Studiet legger vekt på at det skal være en nær sammenheng mellom drøfting av teori og reelle praksiserfaringer fra ledelse av eget utviklingsarbeid i egen barnehage. Barn og ansattes medvirkning i utviklingsarbeidet vil være sentralt. Studiet løfter opp praksis som gjenstand for refleksjon og utvikling i lys av teori og nyere forskning.

Studiet skal gi kompetanse i ledelse av endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen. Dette innebærer at den enkelte student skal gjennomføre et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass knyttet til barnehagen som læringsmiljø.

Studiet har obligatoriske arbeidskrav, individuell skriftlig hjemmeeksamen og individuell muntlig eksamen.

Arbeidsformer og organisering

Det legges vekt på studentaktive læringsformer og tilstedeværelse i samlingene. Gjennom teori, gjennomføring av utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studenten få utvidet kunnskap om pedagogisk ledelse. Samlingene på DMMH vil ha varierte læringsformer med vekt på forelesning, erfaringsdeling, veiledning, samt faglig dialog både i undervisningsgruppene og i plenum.

Studenten skal gjennom hele studieløpet lede et endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, hvor obligatorisk veiledning og skriftlig refleksjonsarbeid inngår. På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studentene levere en skriftlig praksisartikkel på slutten av studiet.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som de arbeider i barnehagen.

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehageledelse eller Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring.

Begge masterprogrammene tilbys ved DMMH.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 15. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 15. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

Studieplan og pensum

Se Studieplan for Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen. Pensumliste publiseres i starten av juni.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger studieåret 2024/25:

Alle samlingsdager er onsdag, torsdag og fredag

Høst 2024:
Uke 38
Uke 43
Uke 48

Vår 2025:
Uke 4
Uke 9
Uke 17


Samlinger studieåret 2023/24:

Alle samlingsdager er onsdag, torsdag og fredag

Høst 2023:
Uke 38
Uke 43
Uke 48

Vår 2024:
Uke 4
Uke 10
Uke 16

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Kjersti Nissen
Førstelektor Kjersti Nissen kni@dmmh.notlf: 73 80 52 73