Gå til innholdet

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

2 semester, deltid

Utdanningstilbudet skal kvalifisere og styrke pedagogiske ledere i deres faglige utvikling, knyttet til refleksjons- og læringsprosesser i barnehagen for å ivareta barns behov for anerkjennelse, omsorg, lek, læring og danning.

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Beskrivelse av studiet
Som barnehagelærer og pedagogisk leder skal man lede veiledningsprosesser i barnehagen som kan fremme læring, danning og profesjonsforståelse.

Pedagogisk ledelse ses i lys av kvalitetsutvikling og implementering av lov og rammeplan. Studiet skal bidra til at studenten etter endt utdanning skal kunne lede arbeidet med å etablere en kollektiv kultur og fremme barns utvikling og læring i barnehagen. Refleksjon rundt egen lederrolle vil være sentralt. 

Med bakgrunn i teoretiske perspektiv på pedagogisk ledelse skal studiet gi erfaring med å planlegge, vurdere og gjennomføre kollektive utviklings- og endringsarbeider på egen arbeidsplass. Kunnskap om og kritisk vurdering av kompetansebygging i barnehagen skal gi økt bevissthet om den lærende barnehagen. 

Sentralt i studiet er forståelser av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill. Med utgangspunkt i organisasjonsutviklingsteorier vil studenten få erfaring med strategier for veilednings- og samhandlingskompetanse og oppfølging av ansatte.  

Følgende tema behandles
• Barnehagens plass i samfunnet – samfunnsmandat og verdigrunnlag
• Pedagogisk ledelse i en lærende barnehage.
• Barnehagens læringsmiljø  
• Perspektiver på barn – danning, omsorg, lek, læring, medvirkning og relasjonsarbeid i barnehagen
• Den pedagogiske lederrollen i et spenningsfelt
• Didaktiske prosesser -  mellom plan og spontanitet
• Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid – kvalitetsarbeid i barnehagen
• Veilednings- og samhandlingskompetanse
• Vurdering og dokumentasjonsprosesser
• Digital kompetanse og dømmekraft
• Kultur for inkludering i barnehagen – internt og eksternt samarbeid
 
Målgruppe
Målgruppen for studiet er barnehagelærere og andre med tilsvarende utdanning som ønsker å tilegne seg faglig kompetanse gjennom å ta videreutdanning samtidig som at de arbeider i barnehagen. 
Videre studier
Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehageledelse eller Master i barnehagekunnskap – barndom i et samfunn i endring.

Begge masterprogrammene tilbys ved DMMH.
Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 20. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 20. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 
Studieplan og pensum
Se Studieplan for Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen. Pensumliste publiseres i starten av juni.

Studiestart og samlingsuker
Arbeidsformer og organisering
Forelesninger, gruppearbeid, dialog, skriving, refleksjon, selvstudium, IKT-basert veiledning. Veiledning i faste grupper. 

Studenten skal gjennom hele studieløpet lede et endrings- og utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.På bakgrunn av disse erfaringene og egne læringsprosesser skal studentene levere en skriftlig praksisartikkel på slutten av studiet. 

Gjennom teori, gjennomføring av et forpliktende utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjoner over egen ledelse, skal studentene få utvidet kunnskap om pedagogisk ledelse.
 
Spørsmål om studiet eller opptak?