Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk

2 semester, deltid

Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Det er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Beskrivelse av studiet

DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et samlingsbasert deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning, som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Småbarnspedagogikk (Barnehagepedagogikk del 2) kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning.

Gjennom studiet får studentene mulighet til å tilegne seg bred og oppdatert kunnskap, og nødvendig kompetanse i arbeid med de yngste barna.

Sentralt i studiet er kvalitet i relasjoner og samspill mellom voksne og barn, og barna imellom. Det legges vekt på et helhetlig læringssyn og de yngste barnas medvirkning, og ledelse sees på som et relasjonelt fenomen. Foreldresamarbeid og oppstart i barnehagen vektlegges i studiet som en viktig del av arbeidet med de yngste barna.

Tema det undervises i er blant annet de yngste barnas særegne væremåter, leke- og uttrykksformer, relasjoner, tilknytning, språk og språkutvikling, psykososialt og fysisk barnehagemiljø, kulturelt innhold og prosjektarbeid.

Arbeidsformer og organisering

Studiet er organisert i tre samlingsuker ved DMMH med 5 undervisningsdager pr samling. Studentene skal ha medansvar og medinnflytelse i studiet. Egenaktivitet og selvstendig innsats kreves for å bli godt forberedt til samarbeid med barn, kolleger, foreldre og nærmiljøet både i studiet og i en livslang læringsprosess.

I studiets samlingsuker vektlegges studentaktive lærings- og undervisningsformer. Undervisningen vil variere mellom dialogbasert undervisning, forelesning, refleksjoner og arbeid i grupper.

Studiet krever i tillegg at studenten arbeider selvstendig med pensumlitteratur, refleksjoner og oppgaver mellom samlingene. 

Studiet består av fagene pedagogikk (16 studiepoeng), drama, musikk, kunst og håndverk og fysisk aktivitet og helse (3 studiepoeng i hvert fag) og norsk (2 studiepoeng).

Praksis

Studenten skal gjennomføre en veiledet 10-dagers (60 timer) praksisperiode i barnehagen. Praksis skal gjennomføres ved en småbarnsavdeling, eller en aldershomogen gruppe med barn i alderen 0-3 år.

Praksis skal gjennomføres i en annen barnehage enn egen arbeidsplass.

Vurdering og eksamen

Obligatoriske arbeidskrav
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha oppfylt alle obligatoriske arbeidskrav, ha godkjent tilstedeværelse og praksis. Arbeidskravene står oppført under emnebeskrivelsen.

Vurderingsordninger
Følgende eksamensform benyttes: skriftlig eksamen. Karakteruttrykket er en gradert skala med fem trinn fra A-E for bestått og F for ikke bestått, eller bestått/ikke bestått.

Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad innen en av følgende profesjoner:

  • allmennlærer
  • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • spesialpedagog
  • barnevernspedagog
  • kateket
  • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige studiene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

Rangering
Rangering gjøres etter rangeringsreglene i § 2-7 i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Det gis fortrinnsrett til studenter som tidligere har avlagt 30 studiepoeng fra Barnehagepedagogikk, del 1 ved DMMH eller andre studiesteder.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning
Søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, må få godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å kunne kvalifiseres for opptak (Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret for slik godkjenning frem til 01.01.2020). For mer informasjon, se  NOKUTs nettsider. Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse fra 1. trinn i grunnskolen.

Søkere som har morsmål fra land utenfor Norden, må dokumentere at man oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

  

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2024/25
Høst 2024:
Samling uke 35 og 47

Vår 2025:
Samling uke 8
Praksis uke 14-15

Alle samlingene er fra mandag - fredag

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Sissel Dahlen Fjæran
Høgskolelektor Sissel Dahlen Fjæran sdf@dmmh.notlf: 73 80 52 71