Gå til innholdet

Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk (oppstart høsten 2018)


Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen.
  • Allmennlærer
  • Faglærer(fireårig faglærer i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir  kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Barnevernspedagoger
  • Spesialpedagoger

Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Småbarnspedagogikk (Barnehagepedagogikk del 2) kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning.

DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et IKT-støttet deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Det overordnede målet er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur.

Innhold

Innholdet i studiet er organisert rundt 3 sentrale områder som skal gi studentene økt forståelse og oppdatert kunnskap om barn under tre år.

Disse er:

  • Sosialt samspill, utvikling og læring
  • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
  • De voksnes rolle

Organisering og arbeidsmåter

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisnings-dager pr samling). Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via internett.

Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens PC'er kan benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktiskdidaktisk arbeid, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig, muntlig og praktisk. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres.

Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Likevel må studenten basere sitt arbeid hovedsakelig på egeninnsats og selvstudium.

Praksis

Studenten skal gjennomføre en veiledet 10-dagers (60 timer) praksisperiode i barnehagen. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

Arbeidskrav og vurdering

Forutsetningen for at en student kan meldes opp til eksamen er at han/hun har gjennomført studiet i samsvar med de krav som er lagt i fagplan og fullført alle obligatoriske arbeid med godkjenning.

Obligatorisk arbeid omfatter:

  • godkjent frammøte i undervisning
  • godkjent praksisrapport
  • et individuelt skriftlig arbeidskrav til hvert temaområde


 

Vi tar forbehold om nok søkere for igangsettelse av studiet.

 

Oppdatert