Gå til innholdet

Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk (oppstart høsten 2020)

2 semester, deltid

Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen.

Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk (Oppstart 2020)

Beskrivelse av studiet

Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Småbarnspedagogikk (Barnehagepedagogikk del 2) kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning.

DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et IKT-støttet deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Det overordnede målet er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur.

Innholdet i studiet er organisert rundt 3 sentrale områder som skal gi studentene økt forståelse og oppdatert kunnskap om barn under tre år.

Disse er:

 • Sosialt samspill, utvikling og læring
 • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
 • De voksnes rolle
Arbeidsformer og organisering

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisnings-dager pr samling). Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via internett.

Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens PC'er kan benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktiskdidaktisk arbeid, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig, muntlig og praktisk. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres.

Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Likevel må studenten basere sitt arbeid hovedsakelig på egeninnsats og selvstudium.

Praksis
Studenten skal gjennomføre en veiledet 10-dagers (60 timer) praksisperiode i barnehagen. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.
Vurdering og eksamen

Forutsetningen for at en student kan meldes opp til eksamen er at han/hun har gjennomført studiet i samsvar med de krav som er lagt i fagplan og fullført alle obligatoriske arbeid med godkjenning.

Obligatorisk arbeid omfatter:

 • godkjent frammøte i undervisning
 • godkjent praksisrapport
 • et individuelt skriftlig arbeidskrav til hvert temaområde
Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende innen en av følgende profesjoner:

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Fra og med 2017 vil søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, måtte få godkjenning fra UDIR for å kunne kvalifiseres for opptak. Har du morsmål fra land utenfor Norden, må du dokumentere at du oppfyller språkkrav i norsk og engelsk i henhold til Forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettsider.

 Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning

Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk.
Studiestart og samlingsuker
Informasjon kommer.
Spørsmål om studiet eller opptak?