Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk (starter ikke opp høsten 2023)

2 semester, deltid

Studiet skal dyktiggjøre studentene til arbeidet med de yngste barna i barnehagen. Det er rettet mot pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Barnehagepedagogikk, del 2: Småbarnspedagogikk

Beskrivelse av studiet

DMMH tilbyr Barnehagepedagogikk, et IKT-støttet deltidsstudium for pedagoger uten førskole-/barnehagelærerutdanning som ønsker å arbeide som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Sammen med studiet Barnehagepedagogikk del 1 (30 studiepoeng) gir studiet i Småbarnspedagogikk (Barnehagepedagogikk del 2) kompetanse som er likeverdig med førskole-/barnehagelærerutdanning.

Det overordnede målet er å utvikle kunnskap og forståelse, innlevelse og handlingskompetanse i forhold til små barn og til samarbeid med foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen. Dette forutsetter kjennskap til og kunnskap om barns utvikling og behov med særlig vekt på samspillsprosesser, lek og kultur.

Innholdet i studiet er organisert rundt 3 sentrale områder som skal gi studentene økt forståelse og oppdatert kunnskap om barn under tre år.

Disse er:

 • Sosialt samspill, utvikling og læring
 • Lek, kultur og hverdagsaktiviteter
 • De voksnes rolle

Arbeidsformer og organisering

I studieperioden vil det være tre samlinger ved utdanningsinstitusjonen (5 undervisnings-dager pr samling). Mellom samlingene foregår veiledning, diskusjoner og oppgaveinnleveringer via internett.

Studenten må ha tilgang til PC og internett, og forplikter seg ved opptak til å delta aktivt i nettbaserte studieaktiviteter. Høgskolens PC'er kan benyttes.

Sentrale arbeidsmåter i studiet er praktiskdidaktisk arbeid, refleksjoner individuelt og sammen med medstudenter og lærere, både skriftlig, muntlig og praktisk. Teoretisk og praktisk kunnskap i arbeid i barnehagen skal på denne måten integreres.

Studiet er i stor grad basert på læring sammen med andre, også når det gjelder nettbaserte læringsaktiviteter. Likevel må studenten basere sitt arbeid hovedsakelig på egeninnsats og selvstudium.

Praksis

Studenten skal gjennomføre en veiledet 10-dagers (60 timer) praksisperiode i barnehagen. Praksis kan ikke gjennomføres på egen arbeidsplass.

Vurdering og eksamen

Forutsetningen for at en student kan meldes opp til eksamen er at han/hun har gjennomført studiet i samsvar med de krav som er lagt i fagplan og fullført alle obligatoriske arbeid med godkjenning.

Obligatorisk arbeid omfatter:

 • godkjent frammøte i undervisning
 • godkjent praksisrapport
 • et individuelt skriftlig arbeidskrav til hvert temaområde

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende grad innen en av følgende profesjoner:

 • allmennlærer
 • faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
 • spesialpedagog
 • barnevernspedagog
 • kateket
 • Steinerhøyskolens bacherlorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Søkere med spesialpedagogutdanning må dokumentere minimum 70 dager veiledet praksis som del av utdanningen for å kvalifisere for opptak. For de øvrige studiene er omfanget av veiledet praksis spesifisert i rammeplan eller tilsvarende.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.


Søkere med utenlandsk lærerutdanning

Søkere som har tatt lærerutdanning eller tilsvarende i utlandet, må få godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) for å kunne kvalifiseres for opptak (Utdanningsdirektoratet hadde ansvaret for slik godkjenning frem til 01.01.2020). For mer informasjon, se NOKUTs nettsider.

Søkere med utenlandsk lærerutdanning må i tillegg dokumentere undervisningskompetanse i grunnskolen (1.-10. trinn). 

Studieplan og pensum

Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Barnehagepedagogikk del 2: Småbarnspedagogikk.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2022/23
Høst 2022:
Samling uke 37 og 47

Vår 2023:
Samling uke 9
Praksis uke 15-17

Alle samlingene er fra mandag - fredag

Eksamensdatoer vil komme i tillegg. 

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98