Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1

2 semester, deltid

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.


Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1

Beskrivelse av studiet

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller offentlig forvaltning.

Videreutdanningen består av emnene Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.) og Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.).

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.), kan bygges på med Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 stp.). Det er også mulig å ta begge videreutdanningsenhetene samtidig, som et fulltidsstudium på 60 studiepoeng.

Dersom man senere ønsker å søke seg inn på Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, vil man kunne søke om innpassing av videreutdanningsenhetene. Disse to vil til sammen utgjøre første studieår av masterstudiet, slik at det vil være mulig å starte direkte på andre studieår

Spesialpedagogikk som fag og felt (15 stp.)
Under dette emnet er det fokus både på fagets framvekst og egenart, på tidlig innsats i tidlig alder, rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og ulike støtte- og hjelpeinstanser i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet, også med referanse til et internasjonalt perspektiv. Videre omhandles ulike funksjonsnedsettelser og sentrale føringer for tilrettelegging for utvikling, lek og læring i ulike kontekster, noe som også inkluderer et kritisk blikk på kategorisering av vansker.

Sårbarhet og resiliens i barns oppvekst (15 stp.)
Sentralt i dette emnet er sårbarhet og resiliens, tema som teoretiseres og drøftes i forhold til barns oppvekstsvilkår, utvikling, lek og læring i barnehage og skole, et tema som også innlemmer fokus på sosiale og emosjonelle vansker og styrker. Studentene utfordres både gjennom undervisning og veiledet praksis til å utvikle et kritisk blikk på diagnostiske begrep, ulike kartleggingsverktøy og tiltak i barnehage og skole.

Arbeidsformer og organisering

Studiet går over to semester og er et deltidstudium på totalt 30 stp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. I tillegg til samlingene er det 55 timer praksis i vårsemesteret. Arbeidsmengden er fordelt med 15 stp. per semester.

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot barnehagelærere i praksisfeltet og studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Opptakskrav

- 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning
- annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som
- grunnskolelærer/allmennlærer
- faglærer
- bachelorgrad og ettårig PPU
- bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning
  og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til videreutdanningen er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen 15. april. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.Søkere med utgått førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet

Hvis du har førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning etter gammel modell og ikke oppfyller C-kravet, kan du legge ved dokumentasjon på videreutdanning ved DMMH eller annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet ditt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

- samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
- fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
- fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet ditt vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Jobbmuligheter

Fullført videreutdanning i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser. De spesialpedagogiske arbeidsoppgavene kan være både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå. Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning og rådgivning.

Studieplan og pensum

Studieplan for Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1

Studiestart og samlingsuker

Samlingsdatoer:
Emne MSSPF4000

Uke 34 (mandag - onsdag, på campus)
Uke 37 (mandag - tirsdag, på campus)
Uke 40 (mandag - onsdag, på campus)
Uke 45 (mandag - tirsdag, digital samling)

Emne MS-SRO4010
Uke 2 (mandag - fredag)
Praksis uke 3, 4, 5
Uke 7 (mandag - fredag)

Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Else Johansen Lyngseth
Førstelektor Else Johansen Lyngseth ejl@dmmh.notlf: 73 80 52 94
Line Hellem
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Rasmus Kolseth Rian
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20