Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

2 semester, deltid

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Beskrivelse av studiet

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller offentlig forvaltning.

Videreutdanningen består av emnene Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.) og Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.)

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30 stp.) bygger på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 stp.), eller tilsvarende studium. Det er også mulig å ta begge videreutdanningsenhetene samtidig, som et fulltidsstudium på 60 studiepoeng.

Dersom man senere ønsker å søke seg inn på Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, vil man kunne søke om innpassing av videreutdanningsenhetene. Disse to vil til sammen utgjøre første studieår av masterstudiet, slik at det vil være mulig å starte direkte på andre studieår.

Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.)
Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv
(15 stp.)
I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering, rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og spesialpedagog som profesjon analyseres i lys av forskning.

De tre foregående emnene i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 må være fullført før man kan starte på dette emnet.

Arbeidsformer og organisering

Studiet går over to semester og er et deltidstudium på totalt 30 stp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. I tillegg til samlingene er det 50 timer praksis i høstsemesteret.  Arbeidsmengden er fordelt med 15 stp. per semester.

Målgruppe

Studiet retter seg i første rekke mot barnehagelærere i praksisfeltet og studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.

Opptakskrav

3-årig barnehagelærerutdanning eller 3-årig førskolelærerutdanning (etter tidligere modell).
Annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som grunnskolelærer/allmennlærer, faglærer eller bachelorgrad og ettårig PPU.
Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning og voksnes læring.

 

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Søkere som ønsker opptak til både spesialpedagogikk 1 og spesialpedagogikk 2 må søke om opptak til begge studieprogram.

Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen søknadsfristen. Se viktig informasjon om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

C-krav ved opptak til emner på masternivå

Ved opptak til mastergradsstudiet er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Se viktig informasjon om C-kravet og hvordan karaktersnittet beregnes

Jobbmuligheter

Fullført videreutdanning i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2  kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser. De spesialpedagogiske arbeidsoppgavene kan være både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå.

Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Studieplan og pensum

Studieplan for spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Studiestart og samlingsuker

Samlinger for studieåret 2024/25

Høst 2024:

Samlingsuker:
Uke 34 (torsdag-fredag)
Uke 37 (onsdag-fredag)
Uke 39 (digital halvdagssamling)
Uke 40 (torsdag-fredag)
Uke 45 (onsdag-fredag)

Praksis:
Uke 41-43

Eksamen:
Uke 49

Vår 2025:
Samlingsuker:
Uke 11
Uke 15 (3 dager)
Uke 18 (2 dager)

Eksamen:
Uke 22Samlinger for studieåret 2023/24

Samlingsuker høst 2023:
Uke 34: torsdag og fredag
Uke 37: onsdag, torsdag og fredag
Uke 39: digital veiledning onsdag
Uke 40: torsdag og fredag
Uke 45: onsdag, torsdag og fredag

Eksamen: 

Uke 46 og 50


Vi tar forbehold om endringer av planen, frem til 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Karianne Franck
Førsteamanuensis Karianne Franck kfr@dmmh.notlf: 73 56 83 47
Marit Pettersen
Førstelektor Marit Pettersen mpe@dmmh.notlf: 73 56 83 31
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98