Gå til innholdet
Lukk

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Målet med denne videreutdanningen er å formidle, utfordre og videreutvikle forsknings- og profesjonsbasert kunnskap om barn som har særlige utfordringer når det gjelder utvikling, lek og læring, betegnet som barn med spesielle behov.

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2

Beskrivelse av studiet

Undervisningen er forskningsbasert med sterk profesjonsinnretning, og søker å utdanne kyndige og reflekterte spesialpedagoger for arbeid i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller offentlig forvaltning.

Videreutdanningen består av emnene Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp) og Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 sp.)

Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2 (30sp.) bygger på Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 (30 sp.), eller tilsvarende studium. Det er også mulig å ta begge videreutdanningsenhetene samtidig, som et fulltidsstudium på 60 studiepoeng.

Dersom man senere ønsker å søke seg inn på Master i spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom, vil man kunne søke om innpassing av videreutdanningsenhetene. Disse to vil til sammen utgjøre første studieår av masterstudiet, slik at det vil være mulig å starte direkte på andre studieår.

Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 sp.)
Å erverve språklig kompetanse er sentralt i barns liv. Under dette emnet formidles teoretisk forankring av språkutvikling, språk- og kommunikasjonsvansker og språkkartlegging, observasjon, bruk av kartleggingsverktøy og tester og språkstimulerende tiltak. Videre vektlegges språkets betydning både for utvikling av lese- og skriveferdigheter og som forebygging av lese- og skrivevansker. Dilemma og kritiske innvendinger knyttet til kartlegging inngår både i undervisning og arbeidskrav. Teoretisk kunnskap om relasjonskompetanse inngår i undervisning. Refleksjon over egen relasjonskompetanse i praksis inngår som arbeidskrav.  

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv
(15 sp.)
I dette emnet presenteres og drøftes ulike teorier om inkludering, rådgivning og samarbeid knyttet til spesialpedagogisk arbeid. Tidlig innsats for barn og familier fordrer samarbeid med barnets foreldre/foresatte og andre. Studentene vil blant annet utfordres til å prøve ut rådgiving gjennom praktiske øvelser. Gjennom undervisning forankres profesjonsbegrepet teoretisk og spesialpedagog som profesjon analyseres i lys av forskning.

De tre foregående emnene i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 1 og 2 må være fullført før man kan starte på dette emnet.

Arbeidsformer og organisering

Studiet går over to semester og er et deltidstudium på totalt 30 sp. Undervisningen er organisert som samlingsbasert undervisning. Arbeidsmengden er fordelt med 15 sp. per semester.

Studiet består av totalt seks samlinger, fire i høstsemesteret og to i vårsemesteret. I tillegg er det 50 timer praksis i høstsemesteret.

Målgruppe
Studiet retter seg i første rekke mot barnehagelærere i praksisfeltet og studenter med avsluttet barnehagelærerutdanning, men også studenter med andre lærerutdanninger. Studiet henvender seg også til studenter med pedagogisk eller sosialpedagogisk bakgrunn som ønsker å fordype seg i spesialpedagogisk arbeid i barnehage- og skolesektoren, ulike støtte- og hjelpeinstanser eller forvaltning.
Opptakskrav

- 3-årig førskole-/barnehagelærerutdanning
- annen relevant profesjonsutdanning av minimum 3 års varighet, som
- grunnskolelærer/allmennlærer
- faglærer
- bachelorgrad og ettårig PPU
- bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk, pedagogikk eller rådgivning
  og voksnes læring

Søkere med grunnutdanning som vernepleier eller barnevernspedagog må ha 30 stp. pedagogikk i tillegg for å være kvalifiserte som søkere.

Ved opptak til videreutdanningen er det karaktergrense. Forutsetning for opptak er minimum gjennomsnittskarakter C fra utdanningen som inngår i bachelorgraden.


Dokumentasjon

Du må laste opp vitnemål, karakterutskrift, attester og andre relevante dokumenter i Søknadsweb innen 15. april. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.Søkere med førskolelærerutdanning som ikke oppfyller C-kravet

Hvis du har førskolelærerutdanning (tidligere modell) og ikke oppfyller C-kravet, kan du legge ved dokumentasjon på annen relevant høyere utdanning for å forbedre karaktersnittet ditt. Eksempler på relevante studier/fagområder er årsstudium eller tilsvarende innenfor:

- samfunnsvitenskap og humaniora, f.eks. årsstudium i pedagogikk
- fagområder som inngår i barnehagelærerutdanningen
- fagområder av særlig relevans for masterprogrammets profil

Utdanning som blir regnet inn i karaktersnittet ditt vil ikke kunne innpasses i mastergraden.

Jobbmuligheter

Fullført videreutdanning i Spesialpedagogikk med vekt på tidlig barndom 2  kvalifiserer for arbeidsoppgaver i barnehage, skole, ulike støtte- og hjelpeinstanser. De spesialpedagogiske arbeidsoppgavene kan være både rettet mot forebyggende virksomhet og mot direkte arbeid med barn med spesielle behov og tiltak på systemnivå.

Arbeidsoppgaver kan bl.a. omfatte kartlegging, utviklingsstimulering, opplæring, veiledning, rådgivning og oppgaver på ulike forvaltningsnivå.

Studieplan og pensum
Studieplan

Emneplan for 2020-21:
Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse (15 stp.)
Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv (15 stp.)

I 2020-21 vil Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse gå i høstsemesteret og Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv i vårsemesteret.

Studiestart og samlingsuker

Samlingsdatoer fordelt på emner for kull med opptak høst 2020:
Kommunikasjon, språkstimulering og relasjonskompetanse har undervisning i uke 34 og 36, torsdag og fredag, og i uke 40 og 45 er undervisningen lagt til onsdag, torsdag og fredag. Det er 50 timer praksis lagt til ukene 41- 44.

Individ- og systemrettede tiltak i et inkluderende perspektiv har undervisning i uke 10 og 17, mandag til fredag.

Spørsmål om studiet eller opptak?