Gå til innholdet

Strategisk ledelse i barnehagen (oppstart høsten 2020)

I emnet strategisk ledelse inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon.

Strategisk ledelse i barnehagen

Beskrivelse av studiet
I emnet inngår det en inngående drøfting av strategibegrepet knyttet til barnehagen som organisasjon. Både generiske og ressursbaserte strategier vil bli gjennomgått. Videre vil en få en innføring i praktisk strategiarbeid knyttet til barnehagen – fra strategisk analyse til implementering og vedlikehold av strategien. Her vil en også presentere og drøfte ulike verktøy og metoder for strategisk ledelse i barnehagen. Strategibegrepet vil også bli drøftet opp mot den politiske forståelsen av organisasjoner og maktbegrepet knyttet til ledelse i barnehagen.
Opptakskrav
Bachelorgrad med utdanning som førskolelærer/barnehagelærer, eller bachelorgrad i en av følgende profesjonsutdanninger: barnevernspedagog, grunnskolelærer/allmennlærer, spesialpedagog eller faglærer.

C-krav ved opptak til master

Mastergradsstudiene og enkeltemnene innenfor disse studiene har C-krav. Det vil si at det vektede gjennomsnittet av opptaksgrunnlaget ditt (vanligvis bachelorgrad) må være 2,5 eller høyere. Da oppfyller du C-kravet.

Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved beregning av poengsum benyttes følgende skala: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1.

Dersom du har tallkarakterer i opptaksgrunnlaget, brukes omregningstabellen i Forskrift om studier ved DMMH, § 2-7.
 

Dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning
 
Studieplan og pensum
Du finner emneplan og pensum for dette studiet i Studieplan for Master i barnehageledelse.
Spørsmål om studiet eller opptak?