Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Finansiering og forsikring

Du kan søke Lånekassen om stipend til ditt opphold i utlandet. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.
Søk Lånekassen 

Studier i Europa

I tillegg til Lånekassestøtte, kan studenter som velger studieopphold ved en av våre europeiske samarbeidspartnere motta Erasmus+ stipend. Dette skal bidra til å dekke merutgiftene (opphold/reise) ved å studere ved en utenlandsk høgskole/universitet. 

Stipendet er på ca € 410 eller € 460 pr. måned, avhengig av hvilket land du drar til (2021-sats).

Utvekslingsstudentene får fritak for studieavgift ved vertsinstitusjonene.
 
Grønne reiser
For å støtte opp om å ta miljøvennlige valg, har EU bestemt at det kan tildeles ekstra stipend for "grønne reiser". Reisen blir definert som grønn når hoveddelen av reisen foretas med transportmidler med lavt utslipp, f.eks. tog, buss eller bildeling.
Studenter som ikke mottar reisestipend, kan velge «grønne reiser» og få et tilleggsstipend (engangsbeløp) på € 50. Hvis relevant kan studentene i tillegg motta opptil fire ekstra dager med stipend til hjemreisen. 

Studenter med barn
Studenter med mindreårige barn som drar på Erasmusutveksling, har rett på et tilleggsstipend på € 250. 

Studier utenfor Europa

Eswatini og Tanzania: Studenter som får tilbud om utveksling til Eswatini og Tanzania mottar et lite engangs reisestipend fra DMMH på kr. 3000,-.

Sør-Afrika: DMMH og STADIO har et samarbeidsprosjekt finansiert av HK-dir. Gjennom dette samarbeidsprosjektet får utvekslingsstudenter til STADIO et engangsstipend på 8000 kr. Betingelsen for dette er at du som studentdeltaker i dette samarbeidsprosjektet gir tilbakemelding og er med i utviklingen av et nyopprettet studietilbud. Mer informasjon vil bli gitt til aktuelle studenter.

Du kan søke Lånekassen om stipend til utenlandsoppholdet. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge.

Andre utgifter

Alle studenter må ha en egen studentforsikring som dekker hele utenlandsoppholdet. Tilleggsutgifter (avhengig av hvilket land du drar til) kan være visumkostnader og vaksinasjoner.

Visum

Studenter er selv ansvarlig for å søke om visum, da mange land utenfor Europa krever at studenter har dette. Søknadsprosedyren for visum varier fra land til land, og det er derfor svært viktig at en på forhånd innhenter rikelig og oppdatert informasjon. Se Utenriksdepartementet sine sider for oversikt og mer informasjon. Det er viktig å merke seg at en ikke kan søke om visum før en har mottatt opptaksbrevet fra lærestedet en skal reise til.

Helseforsikring gjennom Lånekassen

Norske statsborgere som mottar lån og stipend fra Lånekassen har automatisk medlemskap og er sykeforsikret i folketrygden. Studentene tar med deg de samme trygderettigheten de får i Norge når de reiser utenlands. Når en søker om lån og stipend for utveksling til lånekassen så vil en få tilsendt en bekreftelse fra HELFO (Norwegian Health Economics Administration).

Det er viktig å merke seg at studenter uten støtte fra Lånekassen kan miste denne folketrygden i utlandet og det kreves derfor at en søker om frivillig medlemskap i folketrygden.

Utenlandske statsborgere som mottar lån fra lånekassen er nødt til å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette medlemskap gir de samme rettighetene som gjelder for Norske statsborgere. 

Europeisk helsetrygdekort

Studenter som skal reise i EØS eller Storbritannia og Sveits må ha Europeisk helsetrygdekort. Studenter som er medlem av folketrygden i Norge, statsborger i Norge eller i et annet EØS-land har rett til å få Europeisk helsetrygdekort. Dette kortet er gratis og dokumenterer at du har krav og dekning på nødvendig medisinsk behandling på lik linje som oppholdslandets egne statsborgere. 

Tilleggsforsikring

I tillegg til helseforsikring og reiseforsikring så er tilleggsforsikring nødvendig. Da kan ANSA (Association of Norwegian students abroad) være et godt alternativ. ANSA Studentforsikring omfatter en ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som også er gjeldende ved utøvelse av praksisarbeid. For å kunne benytte forsikringen ved praksisarbeid må praksisarbeidet være i samarbeid eller regi av høyskole/universitet og i henhold til fullføring av grad. Det forutsettes også at praksisarbeidet er ulønnet og at studenten beholder medlemskapet i Folketrygden gjennom forsikringsperioden.