Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

2 semester, deltid

Studiet skal bidra til økt veileder- og lederkompetanse primært for praksislærere samt for barnehagelærere og mentorer som veileder nyutdannede og ansatte. I studiet inngår ulike og kritiske perspektiver på organisasjon, kvalitetsutvikling, ledelse og veiledning.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Som barnehagelærer og pedagogisk leder skal man lede veiledningsprosesser i barnehagen som kan fremme læring, danning og profesjonsforståelse.

Undervisningen er forskningsbasert med en sterk profesjonsinnretning. Det vil bli gitt omfattende teoretisk og praktisk undervisning i veiledning basert på studentenes praksiserfaringer.

Videreutdanningen består av emnene: Veiledningskompetanse (15 stp.) og Profesjonsveiledning (15 stp.).

Veiledningskompetanse (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke barnehagelærerens veiledningskompetanse som ledd i barnehagens organisasjons- og kvalitetsutvikling. Det vil bli gitt forskningsbasert undervisning i ulike veiledningsteorier og -metoder, ledelse av veiledning, danning, etikk, roller, makt, dialog og diskurs. Egenutvikling som veileder og leder vil stå sentralt. Emnet vil for øvrig vektlegge estetiske, analytiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon over egen praksis, slik at denne er i tråd med profesjonsetiske normer.

Profesjonsveiledning (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke profesjonsveiledningen i sammenheng med barnehagen som lærende organisasjon. Emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert. Det vil bli gitt undervisning i estetiske, teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning og ledelse, forankret i aktuelle styringsdokumenter og profesjonsfeltet. I emnet vektlegges også praktiske, analytiske og didaktiske veiledningskompetanser, samt ledelse av veiledning.

Arbeidsformer og organisering
Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (VPB) går over to semester og består av to deltidsstudier hver på 15 stp.

Det ene emnet er Veiledningskompetanse (MVVPB6000) og det andre Profesjonsveiledning (MVVPB6100).

Undervisningen er samlings- og nettbasert. Studiet består av totalt seks samlinger, tre i høstsemesteret og tre i vårsemesteret.
Målgruppe
Målgruppen for studiet er praksislærere i barnehagen, veiledere samt mentorer for ny-utdannede barnehagelærere.
Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehageledelse ved DMMH.

Opptakskrav
For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 20. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 20. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 
Studieplan og pensum
Se Studieplan for Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen. Pensumliste publiseres i startet av juni.
Studiestart og samlingsuker
Høst 2020: Samlinger uke 37, 43 og 46. Eksamen uke 48.
Vår 2021: Samlinger uke 2, 10 og 16.

Alle samlinger finner sted på onsdag og torsdag.

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger frem til studiestart.
Spørsmål om studiet eller opptak?
Dosent Vibeke Glaser vgl@dmmh.notlf: 73 56 83 66
Dosent Børge Kristoffersen bkr@dmmh.notlf: 73 80 52 23
Seniorkonsulent Line Hellem studieveiledning@dmmh.notlf: 73 80 52 62
Førstekonsulent Rasmus Kolseth Rian rkr@dmmh.notlf: 73 80 52 20