Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

2 semester, deltid

Studiet skal kvalifisere barnehagelærere til å lede profesjonsveiledning i barnehagen. Studiet bidrar til kunnskap om ulike veiledningsformer innen profesjonskvalifiseringen, samt til å fremme bevissthet over egen- og andres delaktighet i profesjonsutøvelsen.

Sentralt i studiet er refleksjon over egen veilederrolle, forståelse av barnehagens læringsmiljø og hvordan barn, ansatte og miljø står i gjensidige samspill i kollektive læringsprosesser.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen

Beskrivelse av studiet

Som barnehagelærer og pedagogisk leder skal man lede veiledningsprosesser i barnehagen som kan fremme læring, danning og profesjonsforståelse.

Undervisningen er forskningsbasert med en sterk profesjonsinnretning. Det vil bli gitt omfattende teoretisk og praktisk undervisning i veiledning basert på studentenes praksiserfaringer.

Videreutdanningen består av emnene: Veiledningskompetanse (15 stp.) og Profesjonsveiledning (15 stp.).

Veiledningskompetanse (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke barnehagelærerens veiledningskompetanse som praksislærer i barnehagelærerutdanningen som ledd i barnehagens organisasjons- og kvalitetsutvikling. Det vil bli gitt forskningsbasert undervisning i ulike veiledningsteorier og -metoder, ledelse av veiledning, danning, etikk, roller, makt, dialog og diskurs. Egenutvikling som veileder og leder vil stå sentralt. Emnet vil for øvrig vektlegge estetiske, analytiske og didaktiske kunnskaper og ferdigheter, samt kritisk refleksjon over egen praksis, slik at denne er i tråd med profesjonsetiske normer.

Profesjonsveiledning (15 stp.)
I dette emnet er målet å styrke profesjonsveiledningen i sammenheng med barnehagen som lærende organisasjon. Emnet er profesjonsrettet og forskningsbasert. Det vil bli gitt undervisning i estetiske, teoretiske og praktiske perspektiv på veiledning og ledelse, forankret i aktuelle styringsdokumenter og profesjonsfeltet. I emnet vektlegges også praktiske, analytiske og didaktiske veiledningskompetanser, samt ledelse av veiledning.

Arbeidsformer og organisering

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen (VPB) går over to semester og består av to deltidsstudier hver på 15 stp.

Det ene emnet er Veiledningskompetanse (MVVPB6000) og det andre Profesjonsveiledning (MVVPB6100).

Undervisningen er samlingsbasert. Studiet består av totalt seks samlinger, tre i høstsemesteret og tre i vårsemesteret.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er praksislærere i barnehagen, veiledere samt mentorer for ny-utdannede barnehagelærere.

Videre studier

Videreutdanningen kan innpasses i Master i barnehageledelse ved DMMH.

Opptakskrav

For å få opptak til dette studiet, må du først søke via Utdanningsdirektoratet (Udir). Fristen for å søke til Udir er 1. mars. Du kan lese mer om dette her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/pedagoger-barnehage/slik-soker-du/

Etter å ha fått godkjenning via Udir, må du registrere en søknad i DMMHs Søknadsweb. Søknadsfristen her er 16. mai.

Du må dokumentere følgende:
• Bachelorutdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen pedagogisk bachelorutdanning med relevant tilleggsutdanning som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen.
• Søker må arbeide i barnehage i studieperioden. Dette dokumenteres med arbeidskontrakt eller bekreftelse fra arbeidsgiver.

Frist for opplasting av dokumentasjon er 16. mai. Se viktig info om dokumentasjon ved opptak til master- og videreutdanning.

 

Studieplan og pensum

Se Studieplan for Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen. Pensumliste publiseres i starten av juni.

Studiestart og samlingsuker

Samlinger studieåret 2023/24:
Informasjon kommer

Samlinger studieåret 2022/23:

Høst 2022:

Uke 36 (on,to,fr)
Uke 40 (on,to,fr)
Uke 46 (on,to,fr)

Vår 2023:

Uke 4 (on,to,fr)
Uke 11 (to,fr)
Uke 16 (on,to,fr).

Vi tar forbehold om endringer av plan for samlinger frem til studiestart.

Spørsmål om studiet eller opptak?

Børge Kristoffersen
Dosent Børge Kristoffersen bkr@dmmh.notlf: 73 80 52 23
Kari Nergaard
Førsteamanuensis Kari Nergaard kne@dmmh.notlf: 73 80 53 18
Guro Knoph Rækstad
Førstekonsulent Guro Knoph Rækstad studieveiledning@dmmh.notlf: 73 56 83 98