Gå til innholdet

Tora Korsvold

Professor
Seksjon for pedagogikk

Tora Korsvold er professor i førskolepedagogikk ved DMMH siden 2011.  Professor II ved Universitetet i Agder fra 1.8. 2015-. Medlem av programstyret FINNUT, Norges forskningsråd 2016-.

Hun disputerte i 1997 på dr.art.- avhandlingen Profesjonalisert barndom. Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945-90 ved det historisk-filosofiske fakultet, NTNU Trondheim. Ved DMMH er hun programansvarlig innen masterutdanningen i førskolepedagogikk, med hovedansvar for den obligatoriske delen av masterstudiet innen denne studieretningen. Hun veileder dessuten masterstudenter, og er f.t. medveileder av tre phd. -avhandlinger. Som tidligere forsker ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU har hun bred erfaring knyttet til nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, med publiseringer på norsk, engelsk og tysk. Hennes forskningsinteresser og vitenskapelige publikasjoner omhandler temaer som barnehagepolitikk, barndom og barnehagens historie, inkludering i barnehagen, barn og forbrukskultur. F. t. arbeider hun bl.a. med å studere barnehageprofesjonens historie. Hennes vitenskapelige kompetanseområder og undervisningstemaer omfatter områder som vitenskapsteori, diskursanalyse, historisk og kvalitativ metode.

Tora Korsvold er fra 2011 medredaktør av Nordisk barnehageforskning, og var i perioden 2004-2011
medredaktør av det nordiske vitenskapelige tidsskriftet barn. Hun har deltatt i flere internasjonale forskernettverk innen barndom- og barnehageforskning, og nasjonalt og internasjonalt vært bruk som sakkyndig i komitéer og forskningsevaluering, bl.a. evaluering for det svenske vitenskapsrådet (Vetenskapsrådet) i 2012.

Utdanning

1991-1997 Dr.art., Historie, NTNU, Trondheim
1979-1982 Cand.philol., Historie, Universitetet i Trondheim
1976-1978 Cand.mag., Universitet i Trondheim
1975 Ex.phil., Universitetet i Tromsø
1972-1974 Lærerprøva

Forskning og utvikling


Aktuelle forskningsprosjekter:

Tora Korsvold: Cultural Diversity: Researching Early Childhood Education and Care Settings. An Inter-disciplinary Project.

Tora Korsvold: Perspektiver på barnehagelærerprofesjonens historie. Prosjektet delfinansieres av Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) og Utdanningsforbundet, DMMH 2013-
http://www.barnehageprofesjon.no/


Et utvalg av tidligere forskningsprosjekter:
• Tora Korsvold: Barnehagens praksis i kulturell og historisk kontekst, med vekt på barn med særskilte behov. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2007- 2009.
• Tora Korsvold: Velferdsstatens småbarnspolitikk: Ved et veiskille? En historisk- komparativ studie av Norge, Sverige og Tyskland. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2003-2008.
• Tora Korsvold: Selling Childhoods and the History of Marketing to Children. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd og utført ved Norsk senter for barneforskning (NOSEB), NTNU 2006- 2009.
• Tora Korsvold: Barn, avvik og normalisering. Barn og unges oppvekst på 1950- og 1960-tallet. Prosjektet ble finansiert med støtte av det Det faglitterære fond, Forskningsstiftelsen SOR, og utført ved Pedagogisk institutt/NOSEB, NTNU 2001-2004.


Publikasjoner

Et utvalg av vitenskapelig publikasjoner:

Bøker:

Korsvold, Tora (2016): Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget.

 Korsvold, Tora (2015): Barn som moderne forbrukere. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2013): Scandinavian Early Childhood and Consumrer Culture. E-bok. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2011) (red.): Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Korsvold, Tora (2008): Barn og barndom i velferdsstatens småbarnspolitikk. En sammenlignende studie av Norge, Sverige og Tyskland. Oslo: Universitetsforlaget.

Korsvold, Tora (2006): Barns verdi. En barndom som evneveik på 1950-tallet. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (2001): Sykehusfødselen tar form- en nærstudie av E.C. Dahls stiftelse. Oslo: Abstrakt.

Korsvold, Tora (1998, 2005,2008): For alle barn! Barnehagens framvekst i velferdsstaten. Oslo: Abstrakt.


Artikler og bokkapitler (review)

Korsvold, T. (2013): Danning i barnehagen i et historisk perspektiv. I M. Øksnes & K. Steinsholt: Danning i barnehagen: perspektiver og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-36860-9.

Korsvold, T. (2013a): Fra familiemedlem til rettssubjekt. Framveksten av en moderne barnehagebarndom. I: A. Greve, S. Mørreaunet & N. Winger: Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1281-1.

Ekra, Else Marie Ruberg; Blaaka, Gunnhild.; Korsvold, Tora; Gjengedal, Eva (2012): Children in an adult world: A phenomenological study of adults and their childhood experiences of being hospitalized with newly diagnosed type 1 diabetes. Journal of Child Health Care. Volum 16 (4) s. 395-405.

Korsvold, Tora (2012b): Dilemmas over childcare in Norway, Sweden and West Germany after 1945 I: A. T. Kjørholt og J. Qvortrup: The Modern Child and the Flexible Labour Market. Exploring early Childhood Education and Care. Oxford New York: Palgrave.

Korsvold, Tora (2012c): Revisiting Constructions of Children and Youth in Marketing Advertisements: A Historical and Empirical Study of the Norwegian Company Helly Hansen. Young - Nordic Journal of Youth Research. Volum 20 (1) s. 1-17.

Korsvold, Tora (2011): In the best Interests of the child: Child Care and Pre-School Education in Norway and Sweden after 1945: A Comparison. I: C. Allemann-Chionda, K. Hagemann og K. Jarauch (red.): States, Families, and Children: The Time Politics of Child Care and School Education in Post-War Europe. Oxford and New York: Berghahn Publishers.

Korsvold, Tora (2011b): Barndom - barnehage - inkludering. I: Korsvold, Tora (red.): Barndom Barnehage Inkludering. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0978-1.

Korsvold, Tora (2011c): Likhet og forskjell i barnehagen: Tre generasjoner førskolelærere forteller. I: Korsvold, Tora (red.): Barndom Barnehage Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0978-1.

Korsvold, Tora (2011d): Førskolelærerprofesjonen og de riktige lekene. I: Johannes Westberg (red.) Förskolans aktörer. Stat, kår och individ i förskolans historie. Uppsala: Opuscula Historica Upasaliensia 2011 ISBN 978-91-977312-9-4.

Korsvold, Tora (2010): Proper Toys for Proper Children: A Case Study of the Norwegian Company A/S Riktige Leker (Proper Toys). I: D. Buckingham & V. Tingstad (red.): Childhood and Consumer Culture. London: Palgrave.

Nygård, Mette og Tora Korsvold (2009): Barnehagen: En inkluderende fellesarena? Om minoritetsspråklige barn i barnehagen. FoU i Praksis nr. 2.

Korsvold, Tora (2008, 2011, 2013): Der Wohlfahrtsstaat, der Kindergarten und die Behinderten: Von einer unsichtbaren Kindheit zu Priorität, Teilnahme und Vielfalt. I: B. Ytterhus og M. Kreuzer (red.): „Dabeisein ist nicht alles“ Inklusion und Zusammenleben im Kindergartens. Eine Anthologie. München: Reinhardt.

Korsvold, Tora og Mette Nygård (2006): Barndomsforståelser i offentlige dokumenter om barnehagen. Prisme nr. 1.

Korsvold, Tora og Nina Volckmar (2004): Velferdspolitikken i skole og barnehage. En reorientering? I: P. Aasen, P.B. Foros og P. Kjøl (red.): Pedagogikk og politikk. Oslo: Cappelen.

Korsvold, Tora (2000): Fødsel, kropp og seksualitet. En studie av E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim grunnlagt 1908. I: A. Warring (red): Køn, religion og kvinder i bevægelse. Roskilde: Roskilde Universitetssenter.

Korsvold, Tora (2004): Zum Wohl des Kindes. Eine norwegische Entbindungsklinik zu Anfang des 20. Jahrhunderts. I: G. Dorffner og S. Horn: Sozialgeschichte der Medizin. Aller Anfang. Geburt, birth, naissance. Wien: Verlagshaus der Ärzte.

Korsvold, Tora (1998): Spiel der Kinder im Freien. Die Entwicklung der norwegischen Spielparks. I: E. Renner (red.): Spiele der Kinder. Weinheim: Deutscher Studien Verlag.

Korsvold, Tora (1991): Kindergarten und Kulturvermittlung. Entwicklung und Eigenarten des norwegischen KindergartenModells. Pädagogische Rundschau nr. 2.

Forskning og publiseringer kan følges på hennes hjemmeside:

http://torakorsvold.blogspot.no/p/cv-norsk.html