Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Veiledning i masterarbeidet

Studenten har hovedansvaret for framdrift og innhold i oppgaven, og for det endelige produktet som leveres. Veiledning tar hovedsakelig utgangspunkt i skriftlig materiale fra studenten.

Avtale om veiledning (pdf)

Tildeling

Veileder tildeles på bakgrunn av prosjektskissen. Det er satt av en gitt mengde arbeidstimer til veileder, noe som innbefatter veileders for- og etterarbeid samt tid til selve veiledningen.

 • For studenter på Master i spesialpedagogikk og Master i barnehagekunnskap er dette 28 timer
 • For studenter på Master i barnehageledelse og Master i barnekultur og kunstpedagogikk er det 45 timer

Det er studentens ansvar å:

 • avtale veiledningstid
 • utarbeide en fremdriftsplan for arbeidet i samråd med veileder
 • avklare med veileder hvor ofte og hvordan veiledning skal finne sted, samt hvor tilgjengelig veileder skal være for studenten
 • sammen med veileder holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
 • gi veileder nødvendig skriftlig materiale i rimelig tid før veiledning skal finne sted
 • holde veileder/ høgskolen orientert om fremdriften i arbeidet med masteroppgaven
 • melde fra til veileder og høgskolen dersom han/hun avbryter studiet 
 • ta kontakt med høgskolen dersom det er behov for å avtale ny innleveringsdato og forlenge avtalen

Det er veileders ansvar å:

 • fylle ut skjema «Avtale om veiledning» sammen med studenten
 • avklare forventninger om veiledningsforholdet og hvordan veiledning skal foregå
 • orientere studenten om aktuelle forskningsetiske retningslinjer
 • sørge for at det søkes om nødvendige godkjenninger (etikk, personvernhensyn) hos NSD
 • holde seg orientert om progresjon i studentens arbeid
 • sammen med studenten holde oversikt over antall brukte veiledningstimer
 • følge opp studenten i forhold til framdriftsplanen, og kontakte studenten ved behov
 • gi råd om formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • gi hjelp til orientering i faglitteraturen
 • vurdere metodiske fremgangsmåter og kvaliteter
 • drøfte resultater og tolking av disse
 • drøfte opplegg for den skriftlige utformingen av masteroppgaven

Det er studieprogramleders ansvar å:

 • finne og oppnevne veileder(e)
 • sørge for at avtale om veiledning blir inngått
 • i samarbeid med veileder holde oversikt over studentenes framdrift, oversikt over antall brukte veiledningstimer, og følge opp dersom studenten er forsinket i henhold til avtale
 • oppnevne ny veileder og sørge for inngåelse av ny avtale dersom -    veileder blir fraværende på grunn av forskningstermin, sykdom, reiser o.a. (hvis hensiktsmessig)
  -    student eller veileder ber om å få avslutte avtalen fordi en av partene ikke følger den
  -    andre forhold gjør at partene finner det hensiktsmessig med ny veileder
 • gi studenten beskjed når veiledningsforholdet opphører
 • informere veiledere om ansvaret for å ivareta forskningsetiske forhold, personvernhensyn og veiledningsetiske
 • inngå avtale med annen institusjon dersom det er oppnevnt ekstern biveileder