Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Søknad om utsettelse av arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å oppnå eksamensadgang. Hvilken eksamen arbeidskravet er knyttet til fremgår av emneplanen. Detaljerte beskrivelser av arbeidskrav finnes i presiseringsinstruksen som skal være tilgjengelig for studentene senest ved studiestart. Dersom det er arbeidskrav knyttet til den aktuelle eksamenen som ikke er bestått, vil ikke studenten få anledning til å gå opp til eksamen. Arbeidskrav gjennomføres kun i forkant av ordinær eksamen. Studenter som ikke får godkjent arbeidskrav må vente til neste gang emnet arrangeres for å gjennomføre manglende arbeidskrav, og må følge emneplan og presiseringsinstruks for dette studieåret.

Vurderingshåndboka sier følgende om fravær på skriftlige og praktisk/muntlige arbeidskrav:

På skriftlige arbeidskrav kan studentene ved dokumentert sykdom eller annen tungtveiende årsak innvilges utsatt innleveringsfrist av arbeidskrav. Søknad om utsatt frist må være studieveiledning i hende før innleveringsfrist for arbeidskravet. Dokumentasjon må være DMMH i hende senest tre (3) virkedager etter innleveringsfrist.

På praktiske og muntlige arbeidskrav kan studenter ved dokumentert sykdom eller annen tungtveiende årsak innvilges avtale om nytt forsøk eller eventuelt alternativt opplegg for arbeidskravet. Dokumentasjon må være DMMH i hende senest tre (3) virkedager etter arbeidskravet skulle gjennomføres. Dersom fraværet ikke kan dokumenteres, gis ikke studenten nytt forsøk eller alternativt opplegg, og må vente til neste gjennomføring av emnet.

Har fristen allerede vært, tar du kontakt med studieveiledning@dmmh.no for mer informasjon.
Studieadministrasjonen vil bare vurdere søknader med fullstendig informasjon og gyldig dokumentasjon.

Studieveiledning vil ta kontakt med deg om utfallet av søknaden. Ufullstendige søknader eller søknader uten gyldig dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Søknad

Studieadministrasjonen vil bare vurdere søknader med fullstendig informasjon og gyldig dokumentasjon.

Fullstendig dato
Dokumentasjon må være DMMH i hende senest tre (3) virkedager etter innleveringsfrist. Dokumentasjon må sendes til DMMH på digipost eller sendes på mail til studieveiledning@dmmh.no.