Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Helse, miljø og sikkerhet

Når noe skjer

En forutsetning for forebyggende sikkerhetsarbeid og hensiktsmessig håndtering av kritiske situasjoner, er at hver enkelt ansatt og student vet hva som må gjøres i ulike situasjoner og hvor en kan få hjelp.
Sikresiden.no gir informasjon om hvordan en kan forebygge uønskede hendelser og hva en skal gjøre om noe skjer. Informasjonen på Sikresiden.no er generelle råd som gjelder uansett hvor du studerer og hvor du befinner deg. Lokal krise- og beredskapsinformasjon for DMMH finner du i de påfølgende kapitlene.

Film om sikresiden.no og hvordan den kan brukes (4min)
https://vimeo.com/401256745

Beredskapsplaner ved brann og ulykke

Branninstruks med møteplassinformasjon for studenter (pdf)
Brannverninstruks for timelærere og vikarer (pdf)
Beredskapsplan ved kriser og ulykker (pdf)
Berdskapsdokumenter internt (krever innlogging)

Varsling
Den som blir oppmerksom på en hendelse som er, eller kan bli en krisesituasjon for høgskolen, skal foreta varsling:

 • Brann 110
 • Politi 112
 • Ambulanse 113

Beredskapsledelsen varsles ved å kontakte rektor eller administrasjonssjef:

 • Rektor: 99245975
 • Administrasjonssjef: 90687112
 • Beredskapsledelsen kan kontaktes på mail: ledelse@dmmh.no

Førstehjelpsutstyr

På campus Dalen og Frøset gård er det utplassert førstehjelpsutstyr på følgende plasser:

 •  I glassgården utenfor gymsalen. Her finnes også hjertestarter.
 •  På Låven utenfor undervisningsrom i 1.etasje.
 •  I Astrid Vatnes hus ved inngangen til undervisningsfløyen i 1.etasje. I tillegg finnes førstehjelpsutstyr i sløydsalen.
 •  I ekspedisjonen. Dersom det er førstehjelpsutstyr som mangler på de andre stedene, kan dette hentes i ekspedisjonen. I ekspedisjonen finnes også førstehjelpskoffert som kan lånes ved uhell.
 • På Frøset på kjøkkenet. Her finnes også hjertestarter.

Dersom det oppstår alvorlige skader i forbindelse med undervisning og som medfører legebesøk, skal dette meldes fra til HMS-koordinator på mail gil@dmmh.no, slik at dette kan følges opp videre, med eventuelle tiltak og nødvendig rapportering.

På campus Kristiansund finnes førstehjelpsutstyret på følgende steder:

 • Hjertestarteren henger like ved trappen i 2. etg. Det er kun markert med skilt i inngangspartiet i 1. etg.
 • Enkelt førstehjelpsutstyr (plaster kompresser, sårens o.l) henger på veggen nede i 1. etg. ved vannautomaten. 
 • I kontorarealene i 2. og 3. etg. finnes det enkle medisinskap/kofferter inne på toalettene.
 • I studenthuset henger medisinskapet like ved toalettene.

Forsikring, skader og ulykker

Ulykkesforsikring

Som student er du ikke forsikret gjennom DMMH. Høyskoler og universitet har ikke ulykkesforsikring gjennom skolen, slik som grunn- og videregående skoler har. Studenter og ansatte vil derfor stå i ulik situasjon ved samme skade i forbindelse med undervisning.
I noen situasjoner er du som student yrkesskadeforsikret dersom det oppstår en
arbeidsulykke i en undervisningssituasjon. Dette reguleres av folketrygdloven § 13-10.

Skal du på utflukter eller klassetur bør du ha reiseforsikring. Skal du ha praksisopphold i utlandet må du legge frem dokumentasjon på gyldig reiseforsikring.

Forsikring og praksis

Når du er i praksis, skal du som hovedregel regnes som arbeidstaker på praksisstedet. Det vil si at du er underlagt arbeidsmiljølovens plikter og rettigheter (§5). Når du er i praksis skal skader og ulykker meldes etter praksisstedets rutiner. Praksisstedet skal da følge opp avviket og håndtere eventuelle skader. Skader skal også meldes fra til høgskolen.

Helse

nettsidene til SIT kan du finne mye nyttig informasjon om ulike helsetjenester. Her finner du også informasjon om ordningen med tannhelserefusjon.

Private forsikringer

For at du som student skal ha en fullgod forsikring, bør du ha private forsikringer som personskadeforsikringer, reiseforsikring og eventuelt andre forsikringer. Private forsikringer må du betale av egen lomme, selv om du blir skadet i studietiden.

NSO - Norsk studentorganisasjon tilbyr skreddersydde forsikringer til studenter.

Alle personskader, ulykker og nestenulykker og uønskede hendelser skal meldes fra til høgskolen

Dersom du blir skadet i forbindelse med aktiviteter på Campus, eller andre plasser ved aktiviteter i regi av skolen (utflukt, klassetur, praksis etc.) skal det meldes fra. Sammen med din lærer skal det fylles ut et internt skademeldingsskjema. Din lærer finner dette skjemaet i høgskolens HMS-system. Sammen med lærer fylles skjemaet ut og leveres til høgskolens HMS-koordinator på mail. 

Følgende skal meldes:
 • Ulykker som medfører fravær eller medisinsk behandling
 • Alle skader og uhell som krever førstehjelp
 • Alle materielle skader og/eller miljøskader (for eksempel brann, utslipp av kjemikalier ell.)
 • Alle uønskede hendelser/farlige forhold som kunne ha ført til personskade og/eller skade på materiell og miljø (nestenulykker)
 • Alle nestenulykker