Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Fusk og plagiat

Studenter som har fusket kan bli utestengt fra DMMH i inntil 1 år, samt fratas retten til å gå opp til eksamen ved alle andre universitet og høgskoler i samme periode.

Fusk og forsøk på fusk

Fusk er beskrevet i forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, § 5-17 "Fusk og forsøk på fusk":

(1) Fusk og forsøk på fusk behandles etter de til enhver tid gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven.

(2) Fusk er å handle i strid med retningslinjene for eksamen og obligatoriske arbeidskrav, eller i studieløpet for øvrig. Eksempler på slike tilfeller er:

  • benytte eller ha tilgjengelig andre hjelpemidler enn de som er tillatt ved den bestemte eksamen
  • plagiering, presentere andres arbeid som sitt eget
  • selvplagiering, presenterer eget tidligere arbeid uten referanse
  • ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper
  • urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen
  • på annen måte handlet slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen, arbeidskrav eller i studieløpet for øvrig.

(3) Rektor fremmer sak ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk.

(4) Studenten har adgang til å møte i klagenemnda for å belyse sin sak ved ordinær behandling.

Plagieringskontroll

Det blir gjennomført plagieringskontroll på alle elektroniske innleveringer ved DMMH. Dette gjelder både arbeidskrav og eksamen. Likhet i tekst uten kildehenvisning kan anses som fusk. Dette gjelder både likhet med medstudent, med eget tidligere arbeid og med andre kilder som ikke er listet i besvarelsen. Grunnregelen er enkel, hvis du gjentar noe som er sagt før, skal du liste opp kilden for utsagnet både i teksten og i referanselisten.

Signering av oppmøtelister

Å signere oppmøtelister på andres vegne er å regne som fusk. Dette gjelder også når studenten er til stede. Du skal kun signere ditt eget navn på oppmøtelisten. Å signere på andres vegne kan være fusk både for den som signerer og den det signeres for.

Fusk ved skoleeksamen

Fusk ved skoleeksamen kan være tilgang på ulovlige hjelpemidler, samarbeid utover det som ev. er tillatt eller andre forhold hvor studenten har skaffet seg en urettmessig fordel ved eksamensavviklingen.

Behandling av fuskesaker

Ved mistanke om fusk vil studenten(e) kalles inn til møte med rektor, pro-rektor og klagenemndas sekretær. Disse vil så avgjøre om saken sendes videre til behandling i klagenemnda. Dersom klagenemnda beslutter en reaksjon mot studenten, kan avgjørelsen klages inn til felles klagenemnd.

Dersom det besluttes at saken skal sendes til klagenemnda, har studenten rett til å la seg bistå av advokat på skolens regning.

Klagenemnda

Klagenemnda ledes av en ekstern advokat/jurist og består i tillegg av 2 ansatte og 2 studenter. Nemnda bistås av klagenemndas sekretær.