Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Skikkethet

Vurdering av studentens skikkethet inngår som en del av utdanningene til barnehagelærer og spesialpedagog.
Dette gjelder også en rekke andre utdanninger innen barnehage, skole, helse og omsorg jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Skikkethetsbrosjyre Skjema for tvilsmelding i skikkethetssaker (doc)

Løpende skikkethetsvurdering

Alle studenter skal vurderes om de er skikket til yrkene som barnehagelærer og/eller spesialpedagog i løpet av utdanningen.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studietiden.

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen begynner når en tvilsmelding blir levert og vurdert av institusjonsansvarlig.

Studenten vil da få skriftlig varsel om at det foreligger tvil om hans/hennes skikkethet, og vil bli innkalt til vurderingssamtale. Institusjonsansvarlig har ansvar for gjennomføring av samtalen, vanligvis sammen med praksisansvarlig. Studenten kan møte til samtalen sammen med en person hun/han har tillit til om ønskelig. Institusjonsansvarlig har ansvar for at saken blir opplyst så godt som mulig, og studenten får i samtalen anledning til å komme med sine synspunkter på forholdene som beskrives i tvilsmeldingen.

Studenten skal få tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at oppfølging ikke er egnet til å hjelpe studenten. Veiledning vil vanligvis ivaretas av en faglig ansatt ved høgskolen. Studenten kan pålegges å oppsøke medisinsk hjelp/behandling. Dersom de iverksatte tiltakene ikke medfører nødvendig endring og utvikling, skal institusjonsansvarlig fremme saken for skikkethetsnemnda. 

Dersom studenten ønsker å engasjere advokat etter at saken er fremmet for skikkethetsnemnda vil høgskolen dekke utgiftene.

Forskriften lister opp en rekke vurderingskriterier som ligger til grunn for skikkethetsvurderingen.

Tvilsmelding

Tvilsmelding om skikkethet kan komme fra forskjellige kilder f.eks. faglærere, praksislærere, studenter eller administrativt personale. Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.  

Den som leverer tvilsmelding regnes ikke som part i saken og har ikke krav på tilbakemelding. Tvilsmeldinger og skikkethetssaker er underlagt taushetsplikt, men tvilsmeldinger skal som hovedregel ikke leveres anonymt. Studenten som tvilsmeldingen gjelder har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. Det innebærer at studenten i utgangspunktet har rett til å få vite hvem som har levert tvilsmeldingen, selv om den som har gjort det ikke ønsker å bli identifisert overfor den tvilsmeldingen gjelder.

Melder har viktig informasjon om er relevant for å belyse saken og er til stor hjelp når saken skal behandles ved høgskolen. Det er derfor ønskelig at melder er saklig, tydelig, konkret og nyansert i sin utfylling av tvilsmeldingen.  

Tvilsmeldinger skal begrunnes i vurderingskriteriene som gjelder for barnehagelærerutdanningen.

Dokumentasjon:
Oppgi relasjon til studenten. Legg gjerne ved observasjoner, skriftlig og muntlig kontakt, beskrivelse av situasjoner som skaper tvil hos melder. Situasjoner som har dannet grunnlag for tvil hos melder bør beskrives og knyttes opp mot vurderingskriteriene så langt det er mulig, gjerne dokumentert med datoer.  

Institusjonsansvarlig eller praksisansvarlig kan kontaktes for spørsmål om skjema og utfylling.  

Tvilsmeldingen må skrives ut, dateres og signeres, og skal sendes via Digipost:
Logg deg inn på din private Digipost-konto, legg ved tvilsmeldingen og send melding til DRONNING MAUDS MINNE HØGSKOLE FOR BARNEHAGELÆRERUTDANNING, i posten eller leveres i lukket konvolutt i ekspedisjonen ved DMMH. Tvilsmeldinger skal aldri sendes på e-post.

Skikkethetsnemnd

I forskrift for skikkethetsvurdering i høyere utdanning står det at styret ved institusjonen selv skal oppnevne skikkethetsnemnd (§7).

Skikkethetsnemnda ved DMMH ledes av rektor, og består i tillegg av en ekstern representant med juridisk embetseksamen, to representanter fra praksisfeltet, to faglærere og to representanter fra studentene. Skikkethetsnemnda sender sin innstilling til nemnd for studentsaker som fatter vedtak i saken. Om studenten påklager dette går saken til nasjonal nemnd for studentsaker.