Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehageledelse

Tematisk vil forskningsgruppen arbeide ut i fra noen overordnede problemstillinger som er en videreføring av problemstillinger i forskningsrådsprosjektet Ledelse for læring. 
Problemstillingene har fortsatt gyldighet og kan kanskje benyttes som utgangspunkt for videreutvikling til nye prosjekter.

  • Hvordan er barnehagens økte vekt på barnas læring fulgt opp og ivaretatt i styring og ledelse i norske barnehager?
  • I hvilken grad/hvordan ønsker en i nasjonale, regionale og lokale styringsorganer å forstå barnehagen som læringsarena, sett fra et styrings- og organisasjonsperspektiv?
  • Hvordan reagerer eiere på krav om økt ansvar for læring
  • Hvordan utøver styrere sin rolle, for intensjonen om barnehagen som læringsarena? Hvordan påvirker dette ulike former for ledelse; som pedagogisk, personal, ledelse av læringsprosesser og i strategisk ledelse?
  • Basert på ny innsikt (ovenfor), hvordan nytte dette for å utprøve nye former for pedagogisk ledelse, som støtter utvikling av barnehagen som lærende organisasjon? 

Hvordan arbeide med å videreutvikling av Aksjonsforskning i barnehagen

Ledelse for læringsprosjektet har i hovedsak hatt fokus mot myndigheter, eiere og styrere. Det er interessant å gå videre med dette, men også utvide perspektivet til pedagogiske ledere og andre lederroller. Vi står overfor en revisjon av barnehagelov og rammeplan, og dette er interessant å følge opp med forskning og søknader om forskningsmidler.

Det to siste kulepunktene har et insitament til aksjonsforskning i seg, og dette kan være en måte å involvere masterstudenter i konkrete forskningsprosjekter. Forskning i egen organisasjon er en hovedtilnærming i aksjonsforskning (Coghlan & Brannick, 2014) og kan slik sett være en interessant tilnærming. Tre forskere i kjernegruppa har erfaring fra slik forskning.

Barnehageledelsesmiljøet ved DMMH er tilknyttet et internasjonalt nettverk, International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF EC) med samarbeidspartnere og kontaktpersoner både i Norge og en rekke andre land. Dette kan ha potensiale for videre forskningssamarbeid og studentutveksling.

Forskningsgruppen ledes av førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren og vil ha om lag 10 – 15 medlemmer. I utgangspunktet kan 2 -3 møter hvert semester være en start for å få i gang konkrete prosjekter. Fra tidligere har flere av gruppens medlemmer god erfaring med selvorganiserte skrivesamlinger rundt konkrete publiseringsprosjekt og søknadsskriving.

 
Elin Birgitte Ljunggren
Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren ebl@dmmh.notlf: 73 56 83 09