Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Barnehageledelse

Tematisk vil forskningsgruppen arbeide ut i fra noen overordnede problemstillinger som er en videreføring av problemstillinger i forskningsrådsprosjektet Ledelse for læring. 
Problemstillingene har fortsatt gyldighet og kan kanskje benyttes som utgangspunkt for videreutvikling til nye prosjekter.

  • Hvordan er barnehagens økte vekt på barnas læring fulgt opp og ivaretatt i styring og ledelse i norske barnehager?
  • I hvilken grad/hvordan ønsker en i nasjonale, regionale og lokale styringsorganer å forstå barnehagen som læringsarena, sett fra et styrings- og organisasjonsperspektiv?
  • Hvordan reagerer eiere på krav om økt ansvar for læring
  • Hvordan utøver styrere sin rolle, for intensjonen om barnehagen som læringsarena? Hvordan påvirker dette ulike former for ledelse; som pedagogisk, personal, ledelse av læringsprosesser og i strategisk ledelse?
  • Basert på ny innsikt (ovenfor), hvordan nytte dette for å utprøve nye former for pedagogisk ledelse, som støtter utvikling av barnehagen som lærende organisasjon? 

Hvordan arbeide med å videreutvikling av Aksjonsforskning i barnehagen

Ledelse for læringsprosjektet har i hovedsak hatt fokus mot myndigheter, eiere og styrere. Det er interessant å gå videre med dette, men også utvide perspektivet til pedagogiske ledere og andre lederroller. Vi står overfor en revisjon av barnehagelov og rammeplan, og dette er interessant å følge opp med forskning og søknader om forskningsmidler.

Det to siste kulepunktene har et insitament til aksjonsforskning i seg, og dette kan være en måte å involvere masterstudenter i konkrete forskningsprosjekter. Forskning i egen organisasjon er en hovedtilnærming i aksjonsforskning (Coghlan & Brannick, 2014) og kan slik sett være en interessant tilnærming. Tre forskere i kjernegruppa har erfaring fra slik forskning.

Barnehageledelsesmiljøet ved DMMH er tilknyttet et internasjonalt nettverk, International Leadership Research Forum Early Childhood (ILRF EC) med samarbeidspartnere og kontaktpersoner både i Norge og en rekke andre land. Dette kan ha potensiale for videre forskningssamarbeid og studentutveksling.

Forskningsgruppens kontaktperson er førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren og prof. Merete Moe. Gruppen vil ha om lag 10–15 medlemmer. I utgangspunktet kan 2–3 møter hvert semester være en start for å få i gang konkrete prosjekter. Fra tidligere har flere av gruppens medlemmer god erfaring med selvorganiserte skrivesamlinger rundt konkrete publiseringsprosjekt og søknadsskriving.

 
Elin Birgitte Ljunggren
Førsteamanuensis Elin Birgitte Ljunggren ebl@dmmh.notlf: 73 56 83 09
Merete Moe
Professor Merete Moe mmo@dmmh.notlf: 73 80 52 49