Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Forsker på musikk i barnehagen

I våres inviterte ph.d.-stipendiat Thomas Nguyen kollegaene sine fra musikkseksjonen, de ansatte i barnehagene og studentene til en felles fagdag.

LUBA-prosjektet
   

Phd-stipendiat Thomas Nguyen ønsker å få tilbake musikkgleden i barnehagen.
PhD-stipendiat Thomas Nguyen ønsker å styrke musikkgleden i barnehagen 


Nguyen er tilknyttet lærerutdanningsbarnehageprosjektet (LUBA) som stipendiat. Prosjektets mål er å knytte UH-sektoren og praksisfeltet nærmere sammen for å styrke praksisrelevansen. To barnehager er tilknyttet prosjektet: Granåsen barnehager og SIT barnehager. De to andre stipendiatene som er tilknyttet LUBA-prosjektet er Guro Stømsøe og Ine Rolseth Bratsvedal.

Nguyen forsker på musikk i barnehagen og har et søkelys på motivasjonen til barnehagelærere og barnehagelærerstudenter når det gjelder å bruke musikk i sin profesjon. Tematikken ble diskutert under fagdagen med følgende overordnede problemstilling:

- Hva er viktige forutsetninger for at barnehagelærere/studenter skal bruke musikk i barnehagen?

Forskjellige perspektiver

I barnehagen er det ikke alltid like tydelig som i skolen hvilke fag som fokuseres på til enhver tid. Likevel fastslår rammeplanen at alle fag skal være en del av barnas hverdag, inkludert musikkfaget. I noen barnehager kan det skje at ansvaret for musikk "skyves bort" når noen ikke føler seg komfortable med det, og det overlates heller til kollegaer som "kan det". Disse kollegaene er ofte erfarne barnehagelærere med mestringstro, selvtillit og kompetanse innen musikk, som noen ganger må stå alene i tilretteleggelsen for barnas musikkopplevelser. Heldigvis er dette sjeldnere tilfelle i LUBA-barnehagene, der deltakerne forstår viktigheten av å dele ansvaret for musikken i barnehagen kollektivt. Som en av deltakerne på fagdagen uttrykte det: "Det er viktig å dra lasset sammen."

På fagdagen, der barnehagelærere, studenter og musikklærere (fra DMMH) deltok, ble holdninger, meninger og erfaringer rundt forutsetninger og motivasjon for å inkludere musikk i barnas liv diskutert. Hva skal til for å lykkes? Dataene som ble samlet inn gjennom gruppediskusjoner, presentasjoner og skriftlige refleksjoner utgjør det kvalitative grunnlaget for forskningsprosjektet. Noen foreløpige perspektiver som har kommet fram fra materialet, inkluderer følgende:

Kompetanse

Deltakerne understreker at en viss mengde musikalske ferdigheter er nødvendig før man kan føle seg trygg med musikk. Det er viktig å kunne planlegge og gjennomføre musikksamlinger, improvisere, lytte og kommunisere musikalsk med barn, og dette krever et kompetansegrunnlag hos barnehagelæreren.

Mestringsopplevelser

Å skape gode mestringsopplevelser der musikken gjøres ufarlig, lystbetont og gir trygge rammer for alle deltakende, ble fremhevet i diskusjonene.. Det ble lagt vekt på at barnehagen bør fremme en inkluderende kultur som inviterer både barn og ansette inn i det musikalske fellesskapet der alle har mulighet til å mestre. Mestringsopplevelser kan skape mestringstro hos den ansatte, altså tro på egen evne til å musisere.

Det musikalske fellesskapet

De barnehageansatte løfter særlig frem at kollegiet og ledelsen må være ‘på lag’ når det gjelder musikkens plass i barnehagen. De med mye musikalsk kompetanse kan fungere som gode rollemodeller ved å inkludere andre ansatte i det musikalske fellesskapet. Samtidig må hver enkelt student/ansatt "tørre" å delta og overkomme eventuell stemmeskam og følelse av musikalsk utilstrekkelighet. Alle må starte et sted.

Musikkens verdi

Musikkens nytteverdi for andre fagområder (språk, matematikk, sosiale ferdigheter, motorikk osv) og egenverdi (viktigheten av musikk for sin egen del) løftes frem i flere sammenhenger. Det er viktig at både studenter og ansatte forstår verdien av musikk gjennom observasjon og forskningslitteratur, men også at de føler verdien gjennom deltakelse i det musikalske fellesskapet.

Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og musikklærere (fra DMMH) møtes gjennom samarbeidet i LUBA.
Barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og musikklærere (fra DMMH) møtes gjennom samarbeidet i LUBA.

Musikkens plass i barnehagen og samfunnet

Det finnes mange studier som bekrefter at det utøves mindre musikk i skoler, barnehager og ellers i samfunnet enn tidligere. En tendens er at musikk har beveget seg mer fra å være noe aktivt og fellesskapsdyrkende, til noe mer passivt, lyttebasert og privatisert. Årsakene til dette ligger en del hos en politisk nedprioritering av kunstfagene, men også i fremveksten av digitale medier.

Doktorgradsprosjektet ønsker å fokusere på musikkens rolle i barnehagen og hvilke forutsetninger som er nødvendige for å skape et positivt musikalsk fellesskap både for de ansatte og barna.

thomas-fagdag-4
- Det er viktig å samle erfaringer fra barnehagene, studentene og musikklærne,  sier stipendiat  Thomas Nguyen ved DMMH.  Publisert: 18.09.2023 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter