Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Inkluderende spesialpedagogikk i barnehagen - muligheter og utfordringer i endringstider

400 deltakere lot seg begeistre på konferansen som fant sted i forrige uke. 

Utdanningsdirektør Lasse Arntsen åpnet konferansen med en appell. Han sier vi også må se nødvendigheten og betydningen av å fremme barn-barn relasjoner i barnehagen.
aernsen
- Vi må anerkjenne at systemet vi har hatt ikke har hatt de beste forutsetningene for å nå målet om et inkluderende barnehagetilbud, sier utdanningsdirektør Lasse Arntsen. 

Lars Qvortrup fra Aarhus Universitet sitt foredrag handlet om inkludering. Han ønsker at vi utvider vår inkluderingskompetanse.

- Flere krav må være oppfylt for å få til en vellykket inkludering, blant annet må både en fysisk, en sosial og en psykisk dimensjon være på plass.  
web-lars
 - Inkludering handler ikke bare om at barnehagelærere skal oppfylle noen krav, barnet skal utvikle kompetanse til å håndtere inkludering/ekskludering på kortere og lengre sikt, sa Lars Qvortrup fra Aarhus Universitet. Dette er den viktigste kompetansen som barn skal tilegne seg.

Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder/DMMH og Anne Saksvik Buhaug, enhetsleder ved Brøset barnehage snakket om en inkluderende barnehage for alle.
buhaug
- Alle barn skal oppleve at de er en viktig del av fellesskapet, de må forstå at de er viktige for andre. Vi er gode på det i barnehagen, men det er viktig å være bevisste så vi kan bli enda bedre, sa Anne Saksvik Buhaug.

- Vi må utforske begrepet i personalgruppa sammen og tilgjengeliggjøre kunnskap og forskning. 

Buhaug sier det er viktig å bruke tid for å finne en tilnærmet lik forståelse av begrepet. Går vi inn i barnehagen finner at vi har ulik praksis. Vi må gå dypere inn i oss selv, og praksisfortellinger er det som gir grunnlaget for refleksjon 

Ingrid Lund siterte Frode Nyeng og fortalte at første trappetrinn i alt inkluderingsarbeid er de holdninger og verdier som ligger til bunns, holdninger til barna, til jobben, til foreldrene og seg selv, blant annet. 

Arbeidsplassen må ha raushet ovenfor forskjeller hos den enkelte og rom for ulike meninger, tydelige og avklarte forventninger og muligheter for mestring, mulighet til å medvirke til planlegging og utførelse av arbeidsoppgaver, samt en kultur for å håndtere konflikter og gi sosial støtte. 

Hvordan finner vi barns stemme, spurte Ingvild Åmot, professor ved DMMH. Hun mener at noe av svaret er å observere og tolke både kroppslige, verbale, estetiske og emosjonelle uttrykk.  
web-ingvild-amot
- For å forstå barn må vi være nærværende, feste blikket der barn er, vi må ha et felles fokus, jeg må forstå det han ser og opplever for at vi skal kunne snakke om han. Vi må ta oss tid til å lytte til oss selv i møtet med barn, sier Ingvild Åmot fra DMMH.

- Vi må ha flere typer blikk på barnet, og også bruke lek og estetiske uttrykk. Vi må tørre å kjenne på våre egne følelser, at det gjør vondt. Dette betinger tid og oppmerksomhet – har vi det, spør Åmot? 

Jana van der Zwart-Langner fra DMMH fikk salen til å engasjere seg ved å ta noen dypp ned i egen praksis. Hva skjer med praksislandskapet når profesjonen endres? 
jana
- Vår tid er preget av raske endringer og en økende kompleksitet, sier Jana van der Zwart-Langner fra DMMH. 

Det er stor variasjon mellom barnehager i barns læring og utvikling. Barns språklige, motoriske og sosiale ferdigheter forklares i for stor grad av foreldres utdanningsnivå, sier Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet.
web-thomas-nordahl
- Barnehagen bidra til sosial utjevning, vi blir rasende gode på sosial reproduksjon og forskjellene fortsetter inn i skolen. Dette er en utfordring som er underkommunisert. Det er åpenbart at noen trenger mer stimulering enn andre, sier Thomas Nordahl. 

Nordahl mener at de utfordringene vi står ovenfor nå ikke løses ved spesialpedagogisk hjelp, det er andre utfordringer. 

- I barnehagen mottar i snitt 3.1 % av barn spesialpedagogisk hjelp. Det er ofte sånn det er, det er ungene som får problemet, vi finner noe som utløser midler

Han ønsker at spesialpedagogikk og allmenpedagogikk flyter mer over i hverandre. 

Barnehagen er en viktig arena for å etablere felles aktiveringssystemer, felles lekereferanser, tegnefilmer, etc, sier Bobo Kovac fra Universitetet i Agder. Han snakket om rollen av sitt eget ståsted i inkluderingsarbeidet, og hvordan vi blir påvirket av mange faktorer.
boboog-cameronn
Bobo Kovic og David Lansing Cameron fra Universitetet i Agder. 

 - Det er veldig viktig med faktakunnskaper innen spesialpedagogikk. Inkludering handler om faktakunnskaper, men bygger i stor grad på våre holdninger og verdier. Det vi gjør henger sammen med det vi oppfatter og den personen vi er.

Han mener at det finnes en kamp mellom mekanismer som støtter inkluderende handlinger og mekanismer som øker sjansen at noen føler
seg ekskludert.

- Ekskludering kan oppstå plutselig, og i noen tilfeller komme direkte fra våre ønsker om å inkludere. Vi kan også skifte ubevisst mellom inkluderende og ekskluderende handlinger, eller gjøre begge samtidig. Et mål for inkluderende praksis blir en re-kategorisering av gruppa hvor objektivt mangfold er synlig, men ikke registrert som mangfold på et subjektivt plan, (mangfold er normalen), sier Kovac. 

Vi er inkludert når vi ikke tenker på inkludering, avslutter Kovac.

Lisa Bustadmo Steiro representerte foreldreperspektivet på konferansen. Hun har et godt samarbeid med barnehagen, men er tydelig på at barnehagen må se det individuelle barnet og ikke diagnosen.
lisa
Lisa Bustadmo Steiro sier det er viktig for henne å være stemmen til sønnen sin i møtet med barnehagen.

Mangel på samarbeid er en stor utfordring, det kommer helt klart fram i forskningen, fastslår David Lansing Cameron fra Universitetet i Agder. Inkluderingstankegangen gir små skritt i riktig retning, men det er fremdeles noen store hull. Mange foreldre opplever å ikke bli hørt.

- Det er en asymmetri i relasjonen foreldre-hjelpere. Det kan kanskje ikke unngås, men vi må være bevisst det. Foreldrene må bli hørt og tatt på alvor, sier han. Han nevner to ulike kunnskapsformer: Kunnskap om og kjennskap til. Til sammen gir dette både en erfaringsnær og en faglig fundert kompetanse.  

Monica Torsetnes fra Ilabekkenbarnehager og Joakim Caspersen, NTNU Samfunnsforskning avsluttet konferansen med et innlegget: Nye samarbeidsmodeller mellom barnehage og PPT-hvor ligger utfordringene? Her informerte de om prosjektet Tett på, der kommunene Trondheim, Steinkjer og Aurskog Høland deltar.
avslutning
Tett på-prosjektet er både et forskningsprosjekt og et organisasjonsendringsprosjekt, der kommunene og enhetene selv må ta tak i egen praksis, forteller Monica Torsetnes og Joakim Caspersen.

programkomitèen
Programkomitèen bak konferansen: Inkluderende spesialpedagogikk i barnehagen - muligheter og utfordringer i endringstider, var fra venstre: Anne Saksvik Buhaug, Brøset barnehager, Ingvild Åmot, Dmmh, Anne Mali Tharaldsteen, Statped, Kari Nordhus Strømsøe, DMMH og Ingrid Lund, Universitetet i Agder/DMMH. 


Publisert: 25.11.2022 00:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter