Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Invitasjon til å skrive artikkel - FoU i praksis 2021

FoU i praksis 2021 - Profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning er avlyst på grunn av koronasituasjonen, men det er mulig å sende inn artikkel.
DMMH, NTNU og Nord Universitet inviterer til å skrive et utkast til en vitenskapelig artikkel med sikte på publisering i tidsskriftet Högre utbildning. Intensjonen er å gi ansatte i lærerutdanningene en mulighet til å presenterer egen forskning.  

Högre utbildning er et fagfellevurdert open-acess-tidsskrift for forskning, med relevans for undervisning og utdanning ved universiteter og høgskoler.

Les mer om tidsskriftet.

Frist for innsending: Artikkelutkastet må sendes innen 1. februar 2021.

Tema:

For å komme i betraktning, må artikkelen være forskningsbasert og omhandle profesjonsrettet og studentaktiv lærerutdanning.
 • Aktuelle tema er:
 • ulike profesjonsrettede tema
 • studentaktive læringsformer
 • kunnskaps- og fagintegrasjon
 • profesjonell skjønnsutøvelse i lærerutdanninger

Retningslinjer:

Artikkelutkastet skal være på inntil 3000 ord, skrives på skandinavisk eller engelsk, og følge retningslinjer for publisering i Högre utbildning.

Retningslinjene finnes her
. Det er forfatterens ansvar å følge retningslinjene. 

Utkastet skal inneholde: 

 • Sammendrag, (150-200 ord med tre emneord) 
 • Bakgrunn med problemstilling og forskningsspørsmål
 • Forankring i tidligere forskning og teori  
 • Metode og forskningsdesign
 • Resultater, analyse og drøfting, samt konklusjon. 

Forfatternes navn skal anonymiseres i teksten, men husk å inkluderer en førsteside med følgende informasjon: 

 • Tittel på artikkel 
 • Navn på forfatter(e)
 • Navn institusjon (er)
 • E-postadresser til samtlige forfattere

Prosessen:

 • Forfattere sender inn artikkelutkast som beskrevet over til: FOUipraksis@dmmh.no 
 • Vurdering av artikkelutkast: Redaksjonsgruppen (se nedenfor) vurderer de innsendte utkastene ut fra relevans og faglig kvalitet. Et utvalg forfattere vil inviteres videre. Disse vil få en tilbakemelding på sitt utkast for videre bearbeiding til artikkel på inntil 6000 ord, eksklusiv referanseliste.
 • Forfatteren sender inn artikkelen til tidsskriftet Högre utbildning for videre vurdering og bearbeiding. Innsendt artikkel vil bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering. 


Redaksjonsgruppen består av:  
Dosent Kari Emilsen, DMMH 
Professor Marit Holm Hopperstad, DMMH
Professor Svein Sando, DMMH 
Førstelektor Heidi K. Holmen, NORD Universitet
Førsteamanuensis Hege Myhre, NORD Universitet
Universitetslektor Anna Järnerot, NTNU
Dosent Anne C. Bonnevie Lund, NTNU 

Spørsmål kan rettes til kem@dmmh.no 

 
Publisert: 22.10.2020
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter