Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kjønn, kultur og friluftsliv påvirker artskunnskap og holdninger til småkryp

Et nytt forskningsprosjekt har sammenlignet barnehagelærerutdanningen i Italia og Norge, for å se hvordan forskjeller i utdanningen påvirker studentenes holdninger til insekter. 
Species identification skills in teacher education students: the role of attitude, context and experience

Claudia Melis, Gabriella Falcicchio, Per-Arvid Wold og Anna Maria Billing står bak et prosjekt som er publisert som en artikkel på nivå 2 i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Science Education. 
Førsteamanuensene Claudia Melis og Per-Arvid Wold er to av forskerne bak artikkelen.
Førsteamanuensene Claudia Melis og Per-Arvid Wold er to av forskerne bak artikkelen. 

- For at den kommende generasjonen skal ha motivasjon til å ivareta det biologiske mangfoldet må de ha kunnskap om det lokale insektlivet, samt en positiv holdning til alle levende organismer, argumenterer forskerne i artikkelen. De frykter at fremtidige lærere kan overføre egne negative holdninger til småkryp til den neste generasjonen, noe som kan ha en negativ effekt på bevaring av biologisk mangfold. 

Forskjell i synet på læring og uteliv

Barnehagelærerutdanningen i Italia og i Norge har en veldig ulik tilnærming til uteliv og læringstradisjoner. Forskerne fant at studentenes holdninger hadde en sammenheng med kunnskapsnivået deres.

- Vi så en signifikant forskjell i gjenkjenning av virvelløse dyr og planter. Studentene i Italia kunne identifisere 21 % av artene, mens studentene i Norge gjenkjente 57 %. I begge landene var de kvinnelige studentene mer negative enn de mannlige til småkryp, og de italienske studentene var mest negative, forteller Claudia Melis, som er førsteamanuensis i naturfag på DMMH. 

Hun mener resultatene reflekterer både en ulikhet i hvor mye tid studentene har tilbragt ute i naturen, og i undervisningsprogrammene til de respektive landene. Forskerne fant også en sammenheng mellom evnen til å gjenkjenne artene og studentens interesse for småkryp. 

Forslag til tiltak

For å motvirke denne tendensen foreslår forskerne flere tiltak, blant annet: 
  • skoleelever må tilbringe mer tid i naturen
  • ekskursjoner der elevene spesifikt studerer småkryp
  • ta i bruk apper for å øke motivasjon til å studere mangfold i naturen
  • rekruttere flere mannlige barnehagelærerstudenter
  • hjelpe studenter som har et negativt syn på småkryp til å overkomme dette, og bevisstgjøre dem på deres påvirkningskraft ovenfor barna


Publisert: 24.06.2021 13:00
Ønsker du mer informasjon om dette temaet? Kontakt en av våre eksperter